A continuació, es procedix a publicar el llistat d’aspirants que han d’esmenar algun dels requisits exigits a tota persona aspirant per a poder treballar en FGV en els llocs objecte d’esta convocatòria.

El termini per a presentar la documentació acreditativa podrà realitzar-se els dies 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de juliol, enviant la dita documentació al correu electrònic empleo@fgv.es  indicant en l’assumpte “Esmena requisits OEP 2020, 2021 i 2022” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona aspirant.

Accés en aquest enllaç al llistat d’aspirants que han d’esmenar algun dels requisits exigits a tota persona aspirant per a poder treballar en FGV en els llocs objecte d’esta convocatòria, en PDF.

 

D’altra banda, es procedix a publicar el

Llistat provisional de mèrits corresponents a la Convocatoria pública de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació públic de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dos borses de treball temporal.

Tal com arreplega el punt 5 de les Bases de la Convocatòria: Tots els mèrits consignats hauran de posseir-se i computaran fins a la data d’inici del termini d’admissió d’instàncies de la present convocatòria. admetent-se reclamacions durant un termini de 7 dies naturals comptats des del següent a la publicació. En este termini no cabrà aportar documentació que implique el considerar mèrits que no van ser consignats en la instància o autobaremats o que, havent-ho sigut, no es van justificar.

Les al·legacions a este llistat provisional podran realitzar-se des dels set dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquets llistats, és a dir, exclusivament els dies 19, 20, 21, 22, 23, 24 i 25 de juliol, i hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació llistat provisional mèrits OEP 2020, 2021 i 2022” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada, junt amb la reclamació corresponent.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional de mèrits corresponent a la Convocatoria pública de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació públic de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dos borses de treball temporal, en PDF.

Havent-se detectat que en el llistat anterior el sumatori en la puntuació total de mèrits per formació en alguns casos no eren correctes, es procedeix a publicar de nou el llistat amb aquesta esmena. Es fa constar que les valoracions dels mèrits es mantenen respecte a aquest llistat en tots els casos.

S’estableix un dia més per a formular reclamacions, per la qual cosa el termini finalitza el pròxim dia 26 de juliol.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional de mèrits esmenat corresponent a la Convocatoria pública de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació públic de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dos borses de treball temporal, en PDF.