Resolució per la qual es crega la Taula de Contractació Permanent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i es designa els seus membres.

L’article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), establix que en els procediments oberts i restringits i en els procediments negociats amb publicitat a què es referix l’article 177.1, els òrgans de contractació de les Administracions Públiques estaran assistits per una Taula de Contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes. En els procediments negociats en què no siga necessari publicar anuncis de licitació, la constitució de la Taula serà potestativa per a l’òrgan de contractació.

L’apartat 3 de l’article 320 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, disposa que els membres de la Taula serán anomenats per l’òrgan de contractació.

En virtut d’allò que s’ha exposat, RESOLC:

Primer.- Crear amb caràcter permanent la Taula de Contractació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que actuarà en els supòsits previstos en l’article 320 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i en les seues normes de desplegament.

Segon.- Designar amb caràcter permanent als següents membres de la Taula de Contractació de FGV i la Competència en els termes següents:

 

  • Presidenta: Rocío Nieto Arias, que podrà ser substituïda en cas d’absència, vacant o malaltia, per Juan Carabal Gabarda.
  • Vocal 1.- Raúl Guzmán Tirado, en qualitat d’interventor delegat de FGV, que podrá ser substituït en cas d’absència, vacant o malaltia per Juan José Villanueva Pla.
  • Vocal 2.- Francisco Javier Martínez-Vilanova Martinez, que podrà ser substituït en cas d’absència, vacant o malaltia per Antonio José Miras Sanchis.
  • Secretari: Juan José Carabal Gabarda, que formarà part de la Taula, amb veu però sense vot, que podrà ser substituït en cas d’absència, vacant o malaltia per Mª Angeles Hernández Soler.

Tercer.- En el cas absència, vacant o malaltia, dels titulars de la Taula o els seus suplents, el Director Gerent queda facultat per mitjà de la present resolució, per a anomenar el tècnic que els substituïsca, sempre que tinguen una categoria professional igual o superior a la dels substituïts.

Quart.- A les reunions de la Taula podran incorporar-se els assessors especialitzats que resulten necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, els quals actuaran amb veu però sense vot.Per a la vàlida constitució de la Taula hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus membres.

Quint.- La Taula de Contractació permanent es reunirà en aquells casos en què la convoque el seu President, en atenció als expedients de contractació que haja de conéixer i que, d’acord amb esta Resolució, exigisquen la seua intervenció.

Per a la vàlida constitució de la Taula hauran d’estar presents la majoria absoluta dels seus membres.

Sext.-La Taula de Contractació permanent es regirà, quant al seu funcionament, per la present Resolució, quedant derogada la resolució de 20 de noviembre del 2015, així com per les normes que pogueren dictar-se per al seu funcionament intern, i en tot el no previst en estes disposicions, caldrà ajustar-se a allò que s’ha establit pel Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenrotlla parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, així com pel que establix matèria d’òrgans col·legiats en el Capítol II del Títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

 

València a 27 de juny del 2016

La presidenta del Consell d’Administració

 

Mª José Salvador Rubert

 

SR. DIRECTOR GERENTE DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA