Resolució del Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valencina, de 21 de novembre de 2019, per la qual es regula la composició i el funcionament de la mesa de contractació permanent de l’Entitat.

Vist que d’acord amb el que s’estableix en els articles 61.1 i 323.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en relació amb el que es disposa en el punt 2 de l’article sisé de l’Estatut de FGV, aprovat per Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell, el Consell d’Administració té la condició d’“òrgan de contractació” de l’Entitat, atés que l’Estatut de l’Entitat li atribueix la facultat d’autoritzar les adquisicions i contractes, per tant, no resulta d’aplicació el que s’estableix en l’article 323.2 de la referida Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic en encarregar-se expressament en l’Estatut de FGV com a norma reguladora del seu funcionament les facultats de contractació a aquest òrgan col·legiat.

Vist que que l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix que “en els procediments oberts, obert simplificat, restringits, de diàleg competitiu, de licitació amb negociació i d’associació per a la innovació, els òrgans de contractació de les administracions públiques estaran assistits per una mesa de contractació. En els procediments negociats en què no siga necessari publicar anuncis de licitació, la constitució de la mesa serà potestativa per a l’òrgan de contractació, excepte quan es fonamente en l’existència d’una imperiosa urgència prevista en la lletra b) 1r de l’article 168, en el qual serà obligatòria la constitució de la mesa”.

Vist que l’apartat 3 de l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic estableix que “La mesa estarà constituïda per un president, els vocals que es determinen reglamentàriament, i un secretari”, i que en l’apartat 4 del mateix article es disposa que “Els membres de la mesa seran nomenats per l’òrgan de contractació”.

El Consell d’Administració de FGV, en la seua condició d’òrgan de contractació, d’acord amb el que s’estableix en l’apartat 2 de l’article sisé de l’Estatut de l’Entitat Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana aprovat per Decret 144/1986, de 24 de novembre, del Consell,

RESOL

PRIMER. Crear la mesa de contractació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que actuarà en els supòsits previstos en l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i les seues normes de desplegament.

SEGON. Nomenar, amb caràcter general, per a la mesa de contractació de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, els membres següents:

a. Presidència.

 • Presidència Titular. La persona titular de la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de contractació
  • 1r suplent. Una persona amb qualificació tècnica adscrita a la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de contractació.
  • 2n suplent. Una persona amb qualificació tècnica adscrita a la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de contractació.

b. Vocals.

 • 1r Titular. La persona titular de la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de seguiment i control pressupostari, que actuarà en qualitat d’interventor delegat de FGV.
  • 1r Suplent. Un/a tècnic/a de la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de seguiment i control pressupostari.
  • 2n Suplent. Un/a tècnic/a de l’àrea funcional que exercisca les funcions de gestió dels recursos econòmics disponibles de FGV i del control pressupostari.
 • 2n Titular. La persona titular de la unitat administrativa que exercisca les funcions d’assessorament jurídic de FGV.
  • 1r suplent. Un/a tècnic/a de la unitat administrativa que exercisca les funcions d’assessorament jurídic de FGV.
  • 2n suplent. Un/a tècnic/a de la unitat administrativa que exercisca les funcions d’assessorament jurídic de FGV.
 • 3er titular. La persona titular de la unitat administrativa que exercisca les funcions de garantir la realització de l’activitat de transport en tots els seus aspectes.
  • 1r suplent. Un/a tècnic/a de l’àrea funcional que exercisca funció de garantir la realització de l’activitat de transport en tots els seus aspectes.
  • 2n suplent. Un/a tècnic/a de l’àrea funcional que exercisca la funció de garantir la realització de l’activitat de transport en tots els seus aspectes.

c. Secretari/ària. Una persona amb categoria professional de tècnic/a adscrit a la unitat administrativa que exercisca les funcions en matèria de contractació.

 • 1r suplent. Un/a tècnic/a de l’àrea funcional que exercisca les funcions de gestió dels recursos econòmics disponibles de FGV i del control pressupostari.
 • 2n suplent. Un/a tècnic/a de l’àrea funcional que exercisca les funcions de gestió dels recursos econòmics disponibles de FGV i del control pressupostari.

En cap cas podrà formar part de les meses de contractació el personal de FGV que haja participat en la redacció de la documentació tècnica del contracte de què es tracte.

TERCER. Mitjançant la present resolució es faculta la persona titular de la Direcció Gerència de FGV per a la designació dels membres titulars de la mesa de contractació.

Així mateix es faculta la persona titular de la Direcció Gerència de FGV perquè en aquells supòsits en els quals es considere necessari per al correcte funcionament de la mesa de contractació puga modificar la designació dels membres d’aquest òrgan.

Així mateix, i amb vista a l’operativitat de la mesa, es faculta la persona que exercisca la Presidència de la mesa de contractació a constituir aquest òrgan per a cada un dels expedients que es liciten en funció de les necessitats operatives existents a cada moment, haurà de donar compte d’aquesta facultat a la persona titular de la Direcció Gerència de FGV i aquesta constitució haurà de quedar reflectida en l’expedient administratiu corresponent.

QUART. Quan la mesa de contractació ho considere oportú, podrà designar els vocals assessors que considere convenient, per raó dels seus especials coneixements acreditats en les matèries relacionades amb l’objecte del contracte. Aquests vocals assistiran a la mesa amb veu però sense vot i la seua assistència s’haurà de reflectir expressament en l’expedient, s’identificara els vocals assessors i es consignarà la seua formació i experiència professional.

CINQUÉ. La mesa de contractació de FGV es reunirà en aquells supòsits en què la convoque la persona que n’exercisca la Presidència en atenció als expedients de contractació que haja de conéixer i que, d’acord amb la present resolució, exigisquen la seua intervenció.

Per a la vàlida constitució de la mesa haurà d’estar present la majoria absoluta dels seus membres.

SISÉ. La mesa de contractació de FGV es regirà, quant al seu funcionament, per la present resolució, així com per les normes que puguen dictar-se per al seu funcionament intern.

En tot allò no previst en aquestes disposicions caldrà ajustar-se al que s’estableix en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com pel que s’estableix en matèria d’òrgans col·legiats en el capítol ii del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

SETÉ. D’acord amb el que s’estableix en el punt 3 de l’article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta resolució i les seues possibles modificacions posteriors, haurà de ser publicada en el perfil del contractant de FGV.

HUITÉ. Queda derogada la Resolució de 4 de juny de 2019, de creació de la mesa de contractació permanent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i es designa els seus membres.

NOVÉ. Aquesta resolució entrarà en vigor l’endemà de la seua aprovació pel Consell d’Administració de FGV.

València, 21 de novembre de 2019

El President del Consell d’Administració

Arcadi España García

VºBº El Secretari del Consell

Raúl Castelblanque Juanas