Bases de la convocatòria pública de procés de selecció per sistema de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal. En PDF.

RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual s’informa de la publicació de les bases del procés selectiu per a cobrir les places de conducció i circulació de les ofertes d’ocupació pública d’aquesta entitat corresponents als anys 2020, 2021 i 2022, i es donen a conéixer. [2022/9904]

Accès al temari >>>

Termini de presentació de sol·licituds

 • Inici: dijous 17 de novembre de 2022 a les 00.00 hores
 • Fi: dimecres 23 de novembre de 2022 a les 24:00 hores

La inscripció serà únicament telemàtica. Accès al formulari d’inscripció de sol·licituds >>>

Accés a les FAQs o preguntes freqüents sobre la inscripció en Concurs Oposició publicada en el DOGV el 16/11/2022 >>>

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE PROCÉS DE SELECCIÓ PER SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ PER A COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL DE CONDUCCIÓ I CIRCULACIÓ CORRESPONENTS A LES OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DELS ANYS 2020, 2021 I 2022 I PER A LA CONFECCIÓ DE DUES BORSES D’OCUPACIÓ TEMPORAL

 1. Objecte de la Convocatòria
  És objecte de la present convocatòria la selecció de personal per a la cobertura de 115 places:

  Cobertura de 115 places
  Núm de places Tipus de places
  20 Maquinista a Alacant
  79 Maquinista a València
  1 Cap de Circulació a Alacant
  10 Cap de Circulació a València
  5 Regulador/a de Lloc de Comandament a València

  Totes elles corresponen a les Ofertes d’Ocupació Pública d’FGV de l’any 2020 (DOGV Núm. 8987/31.12.2020 [2020/11390]), de l’any 2021 (DOGV Núm. 9247/31.12.2021 [2021/13195] i DOGV Núm. 9384/15.07.2022 [2022/6402]) i de l’any 2022 (DOGV Núm. 9439/30.09.2022 [2022/8926]) i apareixen detallades en l’Annex I.
  La funció principal d’aquests llocs és la següent:
  MAQUINISTA: Condueix el material rodant assignat, en els termes reglamentaris.
  CAP DE CIRCULACIÓ: En concretes estacions o punts de circulació realitza les operacions ferroviàries establides reglamentàriament per a procurar l’adequada seguretat i regularitat del servei de transport. Pot fer tasques d’atenció als clients.
  REGULADOR/A DEL LLOC DE COMANDAMENT: Generalment des d’un lloc centralitzat, dirigeix i coordina en els termes reglamentaris l’operativa ferroviària/tramviària de les línies o trams al seu càrrec, per a procurar l’adequada seguretat i regularitat del servei de transport.

  En qualsevol cas, les descripcions funcionals estan regulades normativament en FGV, recollint els trets fonamentals del lloc, no esgotant les funcions i comprenent, en general, les que corresponen als coneixements que el caracteritzen.

  Les persones que superen el procés selectiu ací regulat i no obtinguen plaça fixa podran formar part de dues Borses d’Ocupació Temporal, una per a la demarcació provincial d’FGV a València i una altra per a la d’Alacant, amb les quals cobrir necessitats de tal naturalesa dels tipus de lloc indicats.

 2. Requisits. Acreditació.
  Els requisits que haurà de complir tota persona aspirant per a poder treballar en FGV en els llocs objecte d’aquesta convocatòria són els següents:

  1. Nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública conforme a les previsions de l’article 63 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Estrangers amb residència legal a Espanya. S’acredita amb document d’identitat, vàlid i en vigor; en el cas de persones estrangeres, a més, amb certificat de residència i permisos de residència i treball.
  2. Tindre 18 anys d’edat mínima, atés que les condicions de treball i/o les exigències de capacitació necessàries impossibiliten legalment ocupar els llocs a menors d’aquesta edat. S’acredita amb document d’identitat, vàlid i en vigor.
  3. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o tasques (Annex II). Aquest requisit inclou l’obtenció de l’habilitació de seguretat i l’aptitud en l’avaluació del perfil professional (punt 7). S’acredita amb la realització i superació dels cursos i les proves d’avaluació psicològica i mèdiques establides, que es realitzaran en el temps i forma que FGV determine, comunicant-lo a les persones aspirants. Algunes proves podran realitzar-se en centres concertats per FGV, corrent en aquest cas el seu cost a càrrec de la persona aspirant.
  4. No haver sigut agent d’FGV acomiadat/a procedent per causa disciplinària. No requereix acreditació, es comprovarà per FGV.
  5. No haver vist revocada la seua habilitació de seguretat d’FGV en els últims 5 anys, quan es tracte de lloc/s similar/s al qual s’aspira en aquest procés, per:
   1. Sanció disciplinària de “Inhabilitació per a treballs relacionats amb la circulació” amb caràcter definitiu.
   2. haver-se detectat en el seu titular nivells d’alcohol superiors als autoritzats o indicis de consum d’estupefaents, psicotròpics o qualssevol altres substàncies que produïsquen efectes anàlegs o haver-se produït la negativa a la realització de proves per a la detecció del consum d’aquests.

    No requereix acreditació, es comprovarà per FGV

  6. Titulació de nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau mitjà o Superior, o equivalent. S’acreditarà amb títol/certificat vàlid i, per a títols obtinguts a l’estranger, amb certificat d’homologació al sistema educatiu espanyol.
  7. Específic per al lloc de maquinista: Tindre permís de conduir Tipus B vàlid per a conduir a Espanya i en vigor.
  8. Específic per al lloc de cap de circulació: Tindre nivell de coneixement de valencià de, almenys, nivell A2. S’acredita amb títol/certificat vàlid (Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
  9. Les persones aspirants de nacionalitat diferent a l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar documentalment el seu coneixement. S’acredita amb alguna de les següents certificacions: diploma d’espanyol com a llengua estrangera DELE, certificat del Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola SIELE o títol d’espanyol d’Escola Oficial d’Idiomes. Totes les certificacions indicades hauran de ser, almenys, de nivell B1. També s’admetrà títol universitari de Grau en Filologia Hispànica o equivalent (per a títol obtingut a l’estranger haurà d’acreditar-se homologació).

   Tots els requisits han de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds, excepte el requisit c), l’acreditació del qual està subjecta, com s’ha dit, a superar cursos i/o proves de valoració que es realitzaran segons determine FGV. El compliment dels requisits serà comprovat per FGV, sobre la base de les acreditacions aportades, en el moment de la contractació.

 3. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Drets d’examen
  Les sol·licituds es presentaran en el termini i forma que oportunament es donarà a conéixer a través de la pàgina web d’FGV www.fgv.es, en el seu apartat “Treballa en FGV” (d’ara en avant, la web d’FGV). Al costat de la sol·licitud s’aportaran còpies dels justificants que acrediten els requisits (veure punt 2) i els mèrits que es pretenguen fer valdre (veure punt 5-b i Annex IV). El sistema de sol·licitud permetrà l’autobaremació de mèrits, que haurà d’estar emplenada perquè siguen tinguts en compte.

  Es podrà optar a un o a diversos tipus de lloc dels indicats en el punt 1, tant a València com a Alacant; si hi ha diverses opcions hauran de prioritzar-se. L’elecció determinarà la plaça a obtindre i, si escau, la Borsa en la qual caldrà integrar-se, no admetent-se posteriors canvis d’intenció i/o d’ordre.

  Per drets d’examen s’abonaran 25 euros, que no es retornaran, quedant exemptes del pagament:

   • Persones que formen part de família nombrosa o monoparental de categoria especial
   • Dones víctimes de violència de gènere
   • Persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%
   • Persones en risc d’exclusió social
   • Persones desocupades durant més d’1 any
    Per a beneficiar-se de l’exempció s’haurà d’indicar en la sol·licitud i aportar documentació acreditativa en el moment de la inscripció.

    Els drets s’abonaran mitjançant transferència bancària al compte ES41 0030 3301 8100 0035 3271, indicant com a concepte de pagament el 1r i 2n cognoms seguits del terme “Dexamen2022”. La falta d’abonament per persona no exempta o per qui, manifestant ser-ho, no ho acredite adequadament, suposarà el rebuig de la sol·licitud.

 4. Admissió. Data i lloc de realització de les provesAcabat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la web d’FGV la relació provisional de persones aspirants, que inclourà totes les peticions rebudes excepte les rebutjades per qüestions relatives a l’abonament dels drets indicats en el punt anterior. Caldrà presentar al·legacions o esmenar aquesta relació provisional en un termini de 7 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació, transcorregut el qual es publicarà en igual forma la relació definitiva.

  Els llocs i dates de realització de les proves i tota la informació necessària sobre aquest tema es donaran a conéixer oportunament en la web d’FGV.

 5. Proves d’aplicar, fases del procés selectiu i criteris de desempat
  Els llocs es cobriran mitjançant un procés selectiu de concurs oposició, la puntuació màxima del qual serà de 100 punts.

  Com a pas previ a les fases d’oposició i de concurs de mèrits que més endavant es detallen, es realitzaran proves d’avaluació psicològica amb l’objectiu d’acreditar l’aptitud en determinades variables del perfil psicològic descrit en l’annex II, que es donaran a conéixer prèviament al desenvolupament de les proves i amb suficient antelació, i que formen part del requisit c) del punt 2 per a exercir les funcions i tasques dels llocs convocats. Les proves consistiran en test escrits degudament baremats i estandaritzats d’aplicació col·lectiva. Aquestes proves seran de caràcter obligatori i eliminatori, amb les exempcions descrites en el següent paràgraf. El resultat serà d’aptitud o no aptitud. L’aptitud determinarà el passe a la fase d’oposició; la no aptitud o la no realització de les proves no estant la persona exempta de tal realització, suposaran l’eliminació del procés. Els resultats seran oportunament publicats.

  Les persones aspirants que posseïsquen certificats d’aptitud psicològica en relació amb els llocs a cobrir, una vegada validats per FGV quedaran exemptes de realitzar aquesta avaluació. La possessió de tals certificats s’haurà de fer constar en la sol·licitud i, només en tal cas, serà comprovada per FGV.

  El procés selectiu consta de dues fases:

  1. Fase d’Oposició de caràcter obligatori i eliminatori. Les persones aptes en l’avaluació psicològica prèvia realitzaran una prova de coneixements del temari que es detalla en Annex III. Aquesta prova determinarà fins a 60 punts. Serà de tipus test, amb 120 preguntes de 3 respostes possibles, de les quals només 1 serà correcta. Cada pregunta tindrà un valor de 0,5 punts, penalitzant les contestades erròniament segons la fórmula:


   Nota final assignada = punts preguntes encertades – (punts preguntes errònies/2)

   Les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran punts. Per a considerar superada aquesta fase s’hauran d’obtindre almenys 30 punts.

   Convocada la realització de la prova, perdran el dret a realitzar-la els qui no es presenten o ho facen una vegada iniciada, fins i tot quan es dega a causes justificades. Les persones aspirants hauran d’anar proveïdes de document d’identificació personal, original i en vigor, admetent-se a aquest efecte únicament DNI, NIE, Passaport o Permís de Conduir (aquest últim, emés a Espanya) no sent vàlids justificants de tràmit d’obtenció o renovació d’aquests documents, ni fotocòpies, fins i tot compulsades.

   S’establiran, per a les persones amb diversitat funcional que així ho indiquen en la seua sol·licitud, les adaptacions necessàries per a realitzar les proves.

   Corregides les proves es publicaran en la web d’FGV els resultats provisionals i s’obrirà un termini de 7 dies naturals, comptats a partir del següent al de publicació, per a presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut el termini es publicaran d’igual forma els resultats definitius d’aquesta fase.

  2. Fase de concurs de mèrits. Conclosa la fase d’oposició, es revisarà la documentació acreditativa de mèrits d’un nombre suficient de persones (nombre a determinar per la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV i del qual s’informarà oportunament a través de la web d’FGV) per a cobrir les places fixes de l’Annex I i per a configurar les Borses d’Ocupació Temporal. Mitjançant aquesta revisió es validaran o es modificaran a la baixa els punts de l’autobaremació consignada en la sol·licitud. Tots els mèrits consignats hauran de posseir-se i computaran fins a la data d’inici del termini d’admissió d’instàncies de la present convocatòria.

   La fase de concurs atorgarà fins a 40 punts i en la mateixa es valoraran mèrits referits a experiència (fins a 25 punts) i a formació (fins a 15 punts). En Annex IV es reflecteix el detall d’aquestes valoracions.

   Baremats els mèrits, es publicaran en la web d’FGV els resultats provisionals de la fase respecte de les persones a les quals se’ls haja comprovat/validat, admetent-se reclamacions durant un termini de 7 dies naturals comptats des del següent a la publicació. En aquest termini no caldrà aportar documentació que implique el considerar mèrits que no van ser consignats en la instància o autobaremats o que, havent-lo sigut, no es van justificar.

   Les persones que van superar la fase d’oposició a les quals no se’ls revisen les seues certificacions de mèrits romandran amb el seu ordre en el llistat d’aquesta fase, podent-se, si la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV ho considera necessari, revisar posteriorment les seues autobaremacions a fi de mantindre o incrementar el nombre d’integrants de les Borses.

   Concloses les dues fases del procés, amb la suma de les puntuacions d’ambdues es publicarà en la pàgina web d’FGV el llistat de puntuació final.

   En el cas d’existir empats s’aplicaran els següents criteris de desempat, per aquest ordre:

    1. Major puntuació obtinguda en la fase d’oposició
    2. Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per experiència
    3. Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per formació
    4. Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor del femení, per tractar-se de l’infrarepresentat en tots els tipus de llocs objecte d’aquesta convocatòria.
    5. Ordre alfabètic dels cognoms, segons lletra resultant del sorteig que efectuarà l’Òrgan Tècnic de Selecció i que es publicarà oportunament.
 6. Persones en disposició d’ocupar plaça fixa o en disposició d’integrar la borsa d’ocupació temporal
  Publicada el llistat de puntuació final, es procedirà de la següent forma:

  1. A les persones que es troben en les primeres posicions se’ls assignarà una única plaça fixa, en funció de: (i) la seua ordre, (ii) l’opció i preferència expressada en la sol·licitud i (iii) les places disponibles de les convocades. La plaça assignada serà l’única que es puga consolidar, d’acord amb l’indicat en el punt 8; la renúncia a la mateixa suposarà la impossibilitat d’ocupar qualsevol altra plaça fixa en el present procés selectiu.
  2. Les persones a les quals no s’assigne plaça fixa quedaran, segons el seu ordre, en expectativa d’assignació de plaça fixa si els seus predecessors no consoliden l’assignada i també en expectativa d’integrar-se en les Borses d’Ocupació Temporal (veure punts 8 i 9). També quedaran en tal expectativa d’integrar-se en les Borses els qui no consoliden la plaça fixa assignada o renuncien a ella, sempre que hagueren optat a altres tipus de lloc i que el motiu de la no consolidació no impedisca que puguen ocupar temporalment aquests últims.
 7. Habilitació de Seguretat i proves de perfil competencial
  Una vegada finalitzat el procés selectiu i com a manera d’acreditar el requisit del punt 2-c) per a exercir els llocs a cobrir d’aquest procés, bé per assignació de plaça fixa o bé amb ocupació temporal com a integrant de Borsa, s’haurà de comptar amb l’habilitació corresponent segons les previsions del Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) d’FGV, la qual cosa suposa la superació de proves d’aptitud psicofísica (mèdiques i psicològiques, veure Annex II) i un curs presencial d’assistència obligatòria. Per al lloc de Regulador/a, a més, haurà d’obtindre’s aptitud en les proves psicològiques per a avaluar l’ajust de la persona al perfil competencial (veure Annex II).

  FGV convocarà oportunament a la realització dels cursos i de les proves mèdiques i psicològiques (que podran ser realitzades en centres externs autoritzats per FGV, i en aquest cas el cost de les mateixes serà a càrrec de la persona aspirant), a totes les persones que estiguen en disposició d’ocupar plaça fixa i a un número a determinar de persones sense assignació de plaça fixa amb les quals conformar les bosses, segons el seu ordre en la llista de puntuació final.

  El resultat de les proves ací esmentades i del curs serà de ‘aptitud’ o de ‘no aptitud’. Si no es concorre a una prova mèdica o psicològica, si no s’inicia o si s’abandona el curs o si s’obté algun resultat de no aptitud, no es podrà consolidar la plaça fixa assignada, ni formar part de la bossa per a ocupar temporalment el tipus de lloc de què es tracte.

  Del ressenyat en els paràgrafs anteriors quedaran exemptes les persones que ja tingueren habilitació en vigor vàlida per al lloc a ocupar, circumstància aquesta última que serà comprovada per FGV. Per a les persones en disposició d’ocupar plaça fixa tal excepció no suposarà prioritat per a obtindre plaça per davant dels qui ocupen millor posició en la llista. El mateix ocorrerà amb els i les possibles integrants de les Borses, que no s’integraran en les mateixes fins que les persones que tinguen per davant en el llistat hagen tingut almenys una oportunitat d’habilitar-se (excepcionalment, si la Comissió de seguiment de les Borses d’FGV així ho determina, es podran oferir ocupacions temporals a aquestes persones ja habilitades abans que s’integren en Borsa).

  Quant al perfil competencial (lloc de regulador/a de lloc de comandament), les persones en disposició d’ocupar plaça fixa o que pretenguen integrar-se en les Borses precisen també per a això resultar aptes en l’avaluació que hauran de realitzar. Un resultat de no aptitud suposarà la impossibilitat d’exercir el lloc. Quedaran exemptes d’acreditar aptitud competencial les persones que l’hagueren acreditada amb anterioritat, en els últims 3 anys, la qual cosa serà comprovada per FGV.

  La no consolidació de plaça fixa per les causes exposades en aquest epígraf no suposarà que la persona no puga integrar-se en les bosses per a ocupar temporalment tipus de lloc diferents, si a això hagueren optat en la sol·licitud, llevat que la raó per la qual no van poder habilitar-se impossibilite l’obtenció de l’habilitació requerida per a tals altres llocs.

 8. Consolidació de les places i permanència en Borsa. Període de prova. Control de validesa de documentació. Situacions d’embaràs, part, violència de gènere i discapacitat
  La consolidació definitiva de plaça fixa quedarà condicionada, a més de a l’obtenció de l’habilitació (i a l’aptitud competencial, en el seu cas) a aspectes com ara la superació del període de prova, la comprovació per FGV d’absència d’irregularitats documentals o qualsevol altra qüestió legal o regulada en les presents Bases que afecte l’ocupació de llocs. En cap cas cabrà treballar en FGV si s’incompleix qualsevol dels requisits detallats en el punt 2. No consolidar la plaça fixa assignada no donarà dret a ocupar una altra plaça fixa, del mateix o d’una altra mena de lloc que també haguera sigut opció de la persona aspirant.
  Tot l’assenyalat s’aplicarà igualment als llocs temporals que puguen ser ocupats en virtut de la pertinença a una Borsa; en aquest cas, no poder treballar en FGV implicarà la baixa en la Borsa o, de tindre la persona diverses opcions de lloc que si poguera ocupar, la impossibilitat de rebre ofertes per a aquell de què es tracte.
  FGV es reserva la potestat de requerir en qualsevol moment, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu i realitzada la contractació, originals o fotocòpies compulsades de qualsevol document aportat per a acreditar requisits, mèrits o grau de diversitat, podent eliminar a la persona (rescindint la relació laboral si ja s’haguera iniciat) d’observar-se alguna irregularitat.

  El període de prova tindrà la següent duració:

  • Lloc de maquinista i cap/a de circulació: 2 mesos
  • Lloc de regulador/a de lloc de comandament: 4 mesosLes dones que per embaràs de risc o part no puguen completar el procés selectiu o el d’habilitació o perfil competencial, veuran la seua situació condicionada a la posterior superació d’aquests, no cabent demorar això de manera que es menyscabe el dret de la resta de persones aspirants a una resolució en temps raonable. Idèntica actuació se seguirà en cas de dones víctimes de violència de gènere la seguretat de les quals estiguera compromesa.

   En el cas que una persona amb diversitat funcional no poguera exercir adequadament les funcions i tasques genèriques consubstancials al lloc sense que resulte necessari adaptar el mateix, segons informe mèdic d’FGV, no podrà ocupar-ho, cabent la rescissió de la relació laboral si aquesta ja s’haguera iniciat. De tractar-se de plaça fixa, no cabrà que ocupe cap altra del mateix o de diferent mena de lloc a que haguera optat; de ser temporal, podria integrar-se en bossa per a rebre ofertes d’altres tipus que sí que puga ocupar, si a ells haguera optat.

 9. Borses d’Ocupació Temporal
  Amb les persones aspirants a les quals no s’assigne plaça fixa i/o que no consoliden l’assignada, una vegada obtinguen l’habilitació (i, en el seu cas, resulten aptes en l’avaluació competencial) es conformaran 2 Borses d’Ocupació, una a Alacant i una altra a València, amb les quals atendre necessitats temporals dels tipus de lloc objecte d’aquesta convocatòria.

  Aquestes Borses substituiran i anul·laran en el moment en què es constituïsquen i compten amb un nombre d’integrants que les faça operatives a les que per als mateixos tipus de llocs i demarcacions estigueren vigents. Les persones integrants d’aquestes últimes, sempre que no hagen participat en el present procés selectiu, s’incorporaran al llistat de puntuació final mantenint la puntuació amb la qual es van integrar en el seu moment en la bossa ara extinta, sempre que tal puntuació siga superior o igual a la de l’última persona inclosa en aquest llistat i regint-se des de la seua integració, en el seu cas, en la nova Borsa per les normes generals de funcionament de les bosses d’FGV i pel que s’estableix en aquestes bases. Com a excepció a l’anterior, no cabrà la incorporació al llistat de puntuació final d’aquest procés de les persones que conformen les bosses creades en el procés selectiu anunciat per Resolució de 17 d’octubre de 2022, de la Directora Gerent d’FGV (DOGV Núm. 9542/19.10.2022 [2002/9515])Les normes generals de funcionament de les borses d’ocupació temporal d’FGV, que s’aplicaran a les presents, estan publicades en la web d’FGV i en el DOGV Núm. 9451/18.10.2022 [2022/9286].

 10. Comunicació amb les persones aspirants
  Durant el desenvolupament del procés selectiu, la forma de comunicació amb les persones aspirants i de trasllat d’informació a les mateixes serà, amb caràcter general, la web d’FGV. També es consideraran comunicacions les diferents resolucions que, en relació amb el procés, es publiquen en el DOGV. Es podrà usar el correu electrònic si FGV ho considera oportú.

  Correspon a les persones aspirants prestar la deguda atenció a les publicacions o informacions que es realitzen respecte a aquest procés.

 11. Òrgan tècnic de selecció
  Per al desenvolupament del procés es constituirà un Òrgan Tècnic de Selecció compost per 7 persones, 3 designades per la Direcció d’FGV, 3 designades per la Representació Legal dels Treballadors/as i 1 President/a designat per la Direcció d’FGV, amb els seus suplents. Amb independència de l’origen de la designació, la pertinença a l’òrgan ho serà a títol personal, no calent actuar en representació o per compte de ningú i aplicant-se els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Els noms d’aquestes persones i la seu de l’òrgan es donaran a conéixer mitjançant publicació en el DOGV.
 12. Protecció de dades de caràcter personal
  En matèria de protecció de dades de caràcter personal s’estarà en el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Annex I. Identificació i característiques dels llocs. Torn d’accés

 

Núm. de lloc Denominació Grup Professional Demarcació Requisits de formació i accés al Grup Torn
30014001 Cap Circulació L’Alcudia Suplències Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30011728 Cap Circulació Alameda Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30012062 Cap Circulació Albor-Perís Aragó Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30013903 Cap Circulació Altea Sup. Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015918 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015921 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015922 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015923 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015924 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015925 Cap Circulació Est. Alacant Tit. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005611 Cap Circulación València-Sud Sup. Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30009121 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30010412 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015381 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015382 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015383 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015386 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015387 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015388 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015389 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015390 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015450 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015451 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015452 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015453 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005308 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015659 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015660 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015667 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015658 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30009120 Maquinista Depòsit Campello Oficials/as Alacant Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015876 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015877 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015878 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015879 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015880 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015881 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015882 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015883 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015884 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015885 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015886 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015887 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015888 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015889 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015890 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015891 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015892 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015893 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015894 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015895 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015896 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015897 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015898 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015899 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015900 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015901 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015902 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015903 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015904 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015905 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015906 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015907 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015908 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015909 Maquinista Depòsit Estació Alacant Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30011864 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004927 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004934 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004992 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005845 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004945 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004994 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30014659 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004981 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005020 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007306 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30008138 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015308 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015309 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015310 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015311 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015312 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015320 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007683 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007683 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015317 Maquinista Depòsit Gmns. Machado Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30009212 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005069 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005100 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007756 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30009138 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30005036 Maquinista Depòsit Tarongers Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015302 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015342 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015343 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015344 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015345 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015346 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30008481 Maquinista Depòsit Tarongers Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004821 Maquinista Depósito Valencia Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004876 Maquinista Depòsit València Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004812 Maquinista Depòsit València Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004837 Maquinista Depòsit València Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004841 Maquinista Depòsit València Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30004889 Maquinista Depòsit València Sud Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30006485 Maquinista Depòsit València Sud Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30006800 Maquinista Depòsit València Sud Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30006806 Maquinista Depòsit València Sud Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007574 Maquinista Depòsit València Sud Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30007575 Maquinista Depòsit València Sud Nocturn Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015352 Regulador/a del Lloc de Comandament línies tramviàries Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015915 Regulador/a del Lloc de Comandament línies tramviàries Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015916 Regulador/a del Lloc de Comandament línies tramviàries Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30015917 Regulador/a del Lloc de Comandament línies tramviàries Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general
30010906 Regulador/a del Lloc de Comandament línies tramviàries Oficials/as València Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau Mitjà o Superior Lliure general

Annex II: Requeriments mèdics i d’aptitud psicofísica. Perfil competencial (regulador/a del lloc de comandament)

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA / PERFIL COMPETENCIAL REGULADOR/A

S’exigiran nivells mitjos pel que fa als barems de població general; en el cas de Regulador/a els nivells d’exigència seran mig-alts en l’àrea comportamental. En l’avaluació competencial els nivells requerits seran nivells d’acompliment bons, sent aquests mig-alts.

Les avaluacions psicològiques requerides en els processos d’habilitació consistiran en test psicotècnics, proves manipulatives i test de personalitat, tots ells degudament baremats i estandarditzats. Podran realitzar-se en centres externs autoritzats per FGV per a tals fins, suposant en aquest cas un cost per a la persona interessada, del qual s’informarà oportunament.

La valoració de l’àrea comportamental es podrà recolzar en entrevistes dutes a terme per professionals de la psicologia, col·legiats degudament qualificats i amb experiència en aquesta mena d’avaluacions, responsables dels certificats psicològics d’aptitud.

Les avaluacions competencials exigides per al lloc de Regulador/a se realitzaran per FGV, sense cost, i consistiran en test escrits degudament baremats i estandarditzats així com en proves situacionals i entrevistes per competències dutes a terme per professionals de la psicologia col·legiats degudament qualificats.

Lloc: MAQUINISTA

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de conducció amb viatgers segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 1. Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, estimació de la distància i la velocitat, memòria i raonament.
 2. Àrea psicomotora: temps de reacció.
 3. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.
Lloc: CAP DE CIRCULACIÓ

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de Cap/a de Circulació segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 1. Àrea cognitiva: atenció, memòria i raonament.
 2. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.
Lloc: REGULADOR/A del LLOC DE COMANDAMENT

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de gestor de trànsit centralitzat segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 1. Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, capacitat de generar alternatives de resolució de problemes, memòria i raonament.
 2. Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.

AVALUACIÓ COMPETENCIAL: Perfil competencial compost per les competències de Relacions interpersonals, Anàlisis i resolució de problemes, Presa de decisions i Treball en equip.

REQUERIMENTS MÈDICS

Els llistats que s’indiquen a continuació per a cada lloc són no exhaustius. En general, es considerarà qualsevol patologia que en la seua evolució i a criteri del metge/a del treball, poguera generar una repercussió simptomàtica que derivara en una situació de perill per a si o tercers. S’inclou la patologia tumoral sota control mèdic periòdic.

Lloc: MAQUINISTA
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Altres consideracions:

 • Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció.
 • Màxima correcció permesa:
  • Hipermetropía + 5 Diòptries
  • Miopia – 6 Diòptries.
 • Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.
 • S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
 • En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.
VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic moderat).

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries:

 • Índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20% respecte del valor teòric que corresponga.
 • Capacitat Vital Forçada disminuïda, com a màxim, un 20% respecte del valor teòric que corresponga.
 • No patir apnea del son no controlada adequadament.
SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis Insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir obesitat (I.M.C < 35).

Lloc CAP DE CIRCULACIÓ
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 0.800 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.500 en l’altre, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Màxima correcció permesa:

 • Hipermetropía + 5 Diòptries
 • Miopia – 6 Diòptries.

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.

En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic intens)

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis Insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir obesitat (I.M.C < 35).

Lloc REGULADOR/A del LLOC DE COMANDAMENT
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 0.800 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.500 en l’altre, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Màxima correcció permesa:

 • Hipermetropía + 5 Diòptries.
 • Miopia – 6 Diòptries.

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.

En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic intens).

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir obesitat (I.M.C < 35).

Annex III: Prova de coneixements. Temaris i barems

Les 120 preguntes es distribuiran entre 30 preguntes corresponents als temes de legislació (epígrafs 1, 2 i 3) i 90 preguntes corresponents a la resta (epígrafs 4, 5 i 6). Es considerarà superada la fase d’oposició obtenint almenys la meitat dels punts del total màxim de la prova, és a dir: 30 punts.

TEMARI

 1. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol I i Títol IV Capítols II, III i IV
 2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals: Capítols I, III i V
 3. Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària: Títol I i Títol III: Capítols III i IV. Disposicions addicionals tercera i cinquena
 4. Xarxa i plànols zonals d’FGV a València i Alacant
 5. Generalitats d’Instal·lacions Fixes
 6. Reglament de Circulació Ferroviària i Tramviària de la Comunitat Valenciana, publicat per ORDRE 3/2022, de 19 d’abril, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’aprova el Reglament de circulació ferroviària i tramviària de la Comunitat Valenciana

En la pàgina web d’FGV www.fgv.es, apartat “treballa en FGV”, s’inclourà enllaç per a accedir a la documentació dels epígrafs 4, 5 i 6

Annex IV: Barems de mèrits de la fase de concurs

Per formació:

 1. Haver superat la fase d’oposició d’un procés selectiu d’FGV en els últims cinc anys.
  • Per a llocs iguals als d’aquesta convocatòria: 4 punts.
  • Per a altres llocs: 1 punt.
 2. Haver tingut en vigor en els últims 24 mesos alguna habilitació del Sistema de Gestió de la Seguretat d’FGV.
  • Habilitacions de ‘conducció amb viatgers’, ‘gestor/a de trànsit centralitzat’ i ‘cap de circulació’: 4 punts.
  • Altres habilitacions: 2 punts
 3. Haver tingut en vigor en els últims 24 mesos qualsevol títol, llicència o diploma expedit per l’Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària (AESF) o per l’extinta Direcció General de Ferrocarrils (DGF), vàlids per a la Xarxa Ferroviària d’Interés General (RFIG) segons la legislació aplicable: 2 punts.
 4. Titulació de nivell acadèmic superior a l’exigit com a requisit. Només es considerarà 1 títol. Si és universitària, serà vàlid, en el seu cas, el mateix títol que s’haguera usat com a requisit. Si és de Cicle Formatiu de Grau Superior, haurà de ser diferent al que s’haguera usat, en el seu cas, com a requisit: 3 punts.
 5. Nivell d’idioma valencià B1 o major. (Acreditar documentalment segons Ordre 7/2017 de 2 de març de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).
  • B1 o B2: 1 punt.
  • C1 o C2: 3 punts.
 6. Nivell d’idioma anglés, francés, italià, alemany o llengua de signes, B1 o major. Es valoraran fins a 3 idiomes diferents. (Acreditar documentalment segons Decret 61/2013 de 17 de maig del Consell; Ordre 93/2013 d’11 de novembre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i Resolució de 2 d’octubre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport). No s’admetrà acreditació amb títol universitari de Filologia quan tal títol s’haguera fet valdre com a Requisit.
  • B1 o B2: 1 punt.
  • C1 o C2: 2 punts.
 7. Formació en Prevenció de Riscos Laborals
  • De nivell intermedi o superior: 2 punts.
  • De nivell bàsic (seran vàlides certificacions de 30 o 50 hores): 1 punt.
   Total màxim 15 punts

Per experiència:

 1. Haver treballat en FGV com a Maquinista, Oficial Principal de Línia Tramviària, Cap de Circulació o Regulador/a de Lloc de Comandament: 0,3 punts per mes de contracte.
 2. Haver treballat en llocs de conducció o de gestió de la circulació en qualsevol altra empresa ferroviària o tramviària a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc d’FGV: 0,2 punts por mes de contracte.
  Total màxim 25 punts

L’acreditació de mèrits referits a formació es farà amb:

 • Apartats a) i b), no requerirà acreditació, es comprovaran per FGV.
 • Per a la resta d’apartats es requerirà documentació acreditativa vàlida i suficient d’acord amb la naturalesa del mèrit a valorar, amb la regulació normativa o reglamentària aplicable en cada cas i amb les indicacions del quadre anterior. Per als títols acadèmics, s’admetran equivalents als indicats i de tractar-se de títols expedits a l’estranger, caldrà acreditar, a més, l’homologació al sistema educatiu espanyol.

L’acreditació de mèrits referits a experiència es farà amb:

 • Per a acreditar experiència fora d’FGV, amb còpies dels contractes de treball. Si a la vista del contracte no es conclou amb claredat l’activitat realitzada, haurà d’aportar-se també certificat d’empresa que indique la naturalesa concreta de tal activitat.
 • Per a acreditar experiència en FGV no serà necessari aportar còpies dels contractes ni certificat d’empresa, però sí l’Informe de Vida Laboral que s’indica a continuació. No es computarà la duració dels contractes l’objecte dels quals fora específicament la formació de la persona amb caràcter previ a l’ocupació del lloc, siga la que fora la categoria professional o lloc que es va figurar al contracte.
 • Informe de Vida Laboral, en qualsevol cas, per a poder determinar durant quant temps es va realitzar l’activitat. Es puntuarà l’experiència exclusivament segons el que conste en l’informe. Els punts s’obtindran sumant els dies que figuren en la columna ‘dies’ de l’informe referits al o als contractes de què es tracte, fins a la data d’inici del termini d’admissió d’instàncies de la present convocatòria i dividint per 30 (amb 2 decimals amb arrodoniment). En el cas que l’informe reflectira un coeficient de parcialitat, es corregirà el nombre de dies que indique com si la jornada haguera sigut al 100%.

En qualsevol cas, d’existir dubtes sobre la valoració/acreditació d’algun mèrit, el mateix no es comptabilitzarà.