Dades FGV

Demanda de viatgers i viatgeres 2022 76.691.879
Línies 16
Quilòmetres de xarxa 274,974
Quilòmetres en túnel 33,939
Quilòmetres en superfície 241,035
Quilòmetres via única 170,376
Quilòmetres via doble 104,598
Estacions i baixadors 218
Estacions subterrànies 42
Estacions en superfície 176
Escales mecàniques 166
Ascensors 110
Trens i tramvies 150