A continuació es procedeix a publicar el llistat definitiu de la fase d’oposició del Concurs oposició de llocs de Conducció i Circulació corresponent a la OEP 2020, 2021 i 2022.

Es posa de manifest, com a aclariment, que previ a la correcció de la prova i després de l’anul·lació de dues preguntes de l’examen s’han hagut de redistribuir els punts assignats a cada pregunta, ja que el total de les preguntes de la prova van ser 118 i no les 120 previstes, per a no alterar d’aquesta forma el valor de la puntuació total assignada a la fase d’oposició ni el valor de l’aprovat assenyalat en les Bases de la convocatòria.

D’altra banda, la Comissió de Seguiment de Borses d’FGV, en atenció al reflectit en les Bases al punt 5.b) “conclosa la fase d’oposició, es revisarà la documentació acreditativa de mèrits d’un nombre suficient de persones (número a determinar per la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV i del qual s’informarà oportunament a través de la web d’FGV per a cobrir les places fixes de l’Annex I i per a configurar les Borses d’Ocupació Temporal” ha acordat, segons consta en acta de data de 5 de maig de 2023, que es valoren els mèrits a la totalitat de les persones aspirants que han superat la fase d’oposició.

Atenent a l’anterior s’informa que l’Òrgan Tècnic de Selecció iniciarà el procés de valoració dels mèrits corresponents a la fase de concurs de totes les persones aprovades, resultats que es donaran a conéixer a través del corresponent llistat provisional de la fase de concurs que oportunament es publicarà en la Web i davant el qual caldrà formular reclamació en els dies reflectits en les bases de la convocatòria.

Accés en aquest enllaç al llistat definitiu resultats prova de coneixements Concurs-Oposició de llocs de Conducció i Circulació OEP 2020, 2021 i 2022, en PDF.