Es fan públiques les instruccions i llistats per a les proves d’avaluació psicològica de la Convocatòria pública del procés de selecció sistemàticament concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de les Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022; i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.

El pròxim dia 5 de febrer es realitzaran les proves previstes d’avaluació psicològica prèvies al Concurs oposició de la convocatòria per a cobrir les places de conducció i circulació corresponents les OEP dels anys 2020, 2021 i 2022 de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (F.G.V), regulada mitjançant la RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana, per la qual es donen a conèixer les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de llocs de treball de l’Oferta d’Ocupació Pública.

HORA: 11.00 hores. A aquesta hora donarà principi la crida de les persones aspirants en els termes que s’arrepleguen en les “normes per a l’accés”, per la qual cosa s’haurà d’acudir a l’aula assignada amb antelació suficient (es recomana personar-se almenys 20 minuts abans).

LLOC

Les persones aspirants hauran d’acudir a l’aula assignada havent sigut citats a València o a Alacant. Els aspirants acudiran proveïts del material imprescindible per a realitzar la prova:

 • DNI Passaport o N.I.E en vigor
 • Bolígraf (negre o blau).

Lloc per a les persones aspirants citades a València

Universitat Politècnica de València. (UPV) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (ETS) Edifici 1E i 1G.

Plano-UPV

 

Lloc per a les persones aspirants citades a Alacant

Universitat d’Alacant. Campus de Sant Vicent del Raspeig Edifici Aulari General I

Informació sobre el lloc de les proves a València

Important: El pàrquing de la Universitat Politècnica de València estarà tancat per la qual cosa cal acudir a les proves amb una antelació de temps suficient per a poder aparcar fora del recinte.

Accés a l’enllaç amb el plànol interactiu de la UPV >>> 

Accés al plànol de l’UPV, en PDF >>>

Informació sobre el lloc de les proves a Alacant

Ubicació de les aules de l’Aulari General I

Les proves d’avaluació psicològica es realitzaran en l’edifici Aulari I. És el núm. 25 del mapa a dalt mostrat.

Assignació per aules, normes d’accés i informació de les proves

Descarrega els llistats

Descarrega el llistat de les proves psicològiques que es realitzen a València, en la UPV >>>

Descàrrega el llistat de les proves psicològiques que es realitzen a Alacant, en la UA >>>

Descarrega el llistat d’exempts de les proves psicològiques >>>

Normes per a l’accés

 1. Abans d’entrar a l’aula.
  • Les persones aspirants hauran d’acudir a l’edifici assignat el dia de l’examen i seguiran en tot moment les indicacions del personal encarregat, amb temps suficient a l’arribada al centre per a evitar aglomeracions.
  • Les persones aspirants acudiran proveïts del material imprescindible per a realitzar l’avaluació: Document Nacional d’Identitat (DNI), Passaport o N.I.E en vigor, bolígraf (negre o blau) i no podran portar rellotge (ni analògic, ni digital…) ni calculadora, i el mòbil haurà d’estar apagat.
  • Amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’adequada concentració del personal que està examinant-se, no es permetrà que romanguen acompanyants en els edificis, excepte els casos particulars que siguen imprescindibles.
  • El personal encarregat podrà sol·licitar a les persones aspirants la seua identificació en qualsevol moment.
  • Les persones aspirants accediran a l’aula assignada procurant mantenir la distància de seguretat interpersonal. A l’aula el personal encarregat els anirà indicant el seient assignat.
 2. Entrada a l’aula
  • Per a agilitzar l’entrada a les aules, es prega que tinguen a mà la documentació requerida.
  • Les persones aspirants seran anomenades una primera vegada, perquè vagen entrant i el personal encarregat els anirà indicant el seient assignat per a la realització de les proves. Finalitzat aquesta primera crida, es realitzarà una segona i última crida. Finalitzat aquesta segona crida es tancarà l’aula.
  • Una vegada tancada la porta de l’aula s’entendrà com començada l’avaluació, no podent accedir cap persona aspirant més a aquesta. Les persones aspirants citades que no es troben en aqueix moment a l’interior de l’aula quedaran eliminades del procés per al lloc o els llocs de què es tracte.
 3. Durant la realització de les proves
  • S’atendrà en tot moment a les instruccions del personal encarregat de l’aplicació de les proves i al personal encarregat.
  • Els candidats/as romandran en el seu seient fins al final de les proves, no podent abandonar l’aula fins a la finalització d’aquestes. Si es produïra abandó de l’aula abans de la seua finalització s’entendrà com a renúncia a aquestes.
 4. Eixida de l’aula
  • Una vegada finalitzada la prova, l’eixida de l’aula es realitzarà de forma ordenada, seguint les indicacions del personal encarregat i també s’abandonarà l’interior de l’edifici.
  • S’ha de mantenir el silenci tant en els espais/aules com en els desplaçaments per l’interior de les instal·lacions dels edificis.
  • Es recomana mantenir sempre que siga possible la distància interpersonal.

Informació sobre les proves

L’avaluació tindrà una duració màxima de 2 hores.

S’aplicaran les mateixes proves a totes les persones convocades, tenint-se en compte els diferents nivells d’exigència segons el perfil a avaluar dels llocs al fet que s’opte, tal com arreplega l’annex II de les bases de la convocatòria.

Tant la correcció com la valoració de les proves es duran a terme sense conèixer la identitat de les persones avaluades.

El llistat publicat en la Web en l’apartat “Relació d’aspirants exempts d’avaluació psicològica” relaciona persones exemptes totalment de realitzar les proves corresponents al dia 5. FGV podrà requerir una nova acreditació de les aptituds eximides en aquest moment si transcorre més d’un any entre l’avaluació i el moment de la contractació i no estan habilitades, o estant habilitades no han treballat en els dos anys anteriors.

El llistat d’assignació per aules conté la informació dels perfils dels quals s’ha d’avaluar la persona aspirant, en funció dels llocs als quals opta i dels certificats psicològics (*) i/o habilitacions (*) que posseïsca.

(*) Les exempcions es realitzen en haver obtingut un resultat d’apte anterior validat per FGV en el certificat de l’habilitació corresponent en el termini d’un any, o haver estat habilitat exercint les tasques recentment, y no tinga caducat el seu su certificat psicològic per no haver sigut renovat, per la qual cosa, en funció del temps transcorregut entre l’avaluació de la qual s’eximeix a la persona aspirant en el llistat i l’obtenció de l’habilitació, FGV podrà requerir una nova acreditació de les aptituds de la quals s’eximeix en aquest moment.

Els resultats de les proves efectuades el dia 5 no afectaran els certificats en vigor que posseïsquen prèviament les persones aspirants.

Donada la proximitat en el temps entre aquest procés i el de les avaluacions de les Borses vigents en FGV per a la cobertura de llocs temporals de conducció i circulació, els resultats de les avaluacions realitzades per a l’habilitació d’aquests llocs en FGV a través del concurs oposició seran trasllats a aquestes convocatòries.