Havent finalitzat el termini d’al·legacions al llistat provisional de la fase de concurs de mèrits i, concloses per tant la fase d’oposició i la fase de concurs del procés, amb la suma de les puntuacions d’ambdós es procedix a publicar el llistat de puntuació final del procés del Concurs-Oposició de llocs de Conducció i Circulació de FGV corresponent a l’OEP 2020, 2021 I 2022.

En el cas d’existir empats s’han aplicat, tal com establixen les bases de la convocatòria, els següents criteris de desempat, per este orde:

  1. Major puntuació obtinguda en la fase d’oposició
  2. Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per experiència
  3. Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per formació
  4. Si l’empat és entre persones de distint sexe, en favor del femení, per tractar-se de l’infrarrepresentat en tots els tipus de llocs objecte d’esta convocatòria.
  5. Orde alfabètic dels cognoms, segons lletra resultant del sorteig que ha efectuat l’Òrgan Tècnic de Selecció, el resultat del qual ha sigut la lletra T

Oportunament FGV procedirà a confrontar la documentació aportada en la convocatòria amb els originals pel que este llistat podrà veure’s alterat si a causa d’esta comprovació es detectaren irregularitats documentals.

Als efectes de confeccionar les Borses de Treball Temporal s’incorporaran a este llistat en el seu moment les persones integrants de les actuals Borses ordinàries, sempre que no hagueren participat en el present procés i en els termes que preveu l’apartat 9 de les bases de la convocatòria. Este llistat de puntuació final amb les incorporacions mencionades es publicarà en la Web de FGV en el moment en què estiga configurat.

S’informa que en els pròxims dies s’enviarà al correu electrònic reflectit en la sol·licitud de participació en la convocatòria, un formulari a omplir pels aspirants que ho reben, als efectes d’indicar la seua preferència entre les places disponibles, no admetent-se canvis d’intenció i/o d’orde respecte a les eleccions efectuades en els llocs reflectides en la instància de participació en la convocatòria. En virtut de l’orde, de les opcions i preferències expressades i les places disponibles de les convocades es procedirà a assignar les places fixes de la convocatòria.

Accés en aquest enllaç al llistat definitiu, en PDF