La contribució a la Sostenibilitat que oferix el transport ferroviari que oferix FGV en els seus àmbits d’actuació, es reflectix en múltiples aspectes econòmics, socials i mediambientals.

Des del punt de vista econòmic, Metrovalencia i el TRAM propicien la disminució dels costos econòmics derivats de la congestió, una dràstica reducció del consum energètic i de tots els costos generats pel tràfic privat: segurs, gastos de conservació i infrautilització del parc d’automòbils, sinistralitat, vigilància, pol·lució, soroll, ocupació d’espais, etc.

Des del punt de vista social, FGV contribuïx a la integració de les diferents poblacions i àmbits a què servix; millora la qualitat del transport en el seu conjunt; per la seua elevada seguretat col·labora a una menor accidentabilidad; realitza d’una manera continuada actuacions encaminades a incrementar l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda per causes físiques o sensorials; participa i promou activitats culturals; etc. També en l’àmbit intern, establint mecanismes de participació i millora.

Des del punt de vista mediambiental, a més de l’atenció en l’aspecte intern per mitjà d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat, la presència de FGV, disminuïx les emissions a l’atmosfera, la qual cosa reduïx dràsticament la contaminació local; una part substancial de l’energia consumida procedix de fonts renovables i té un consum energètic per viatger o viatgera transportat molt inferior al d’altres modes. A més, les infraestructures i vehicles tenen una major duració i utilització que els altres modes de transport.

FGV, contribuïx a una mobilitat sostenible, reduint la congestió, per mitjà d’una menor ocupació de l’espai, facilitant la intermodalitat amb altres mitjans no motoritzats (a peu i bicicleta) amb el vehicle privat per mitjà d’aparcaments estratègicament  situats en la proximitat d’estacions i amb el transport públic a través de la integració modal espacial, tècnica i tarifària.

Logotipo Contiene Vídeo en lengua de signos