Es fan públiques les instruccions i llistats per a la prova de coneixements de la Convocatòria pública del procés de selecció sistemàticament concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de les Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022; i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.

El pròxim dia 26 de març de 2023 es realitzarà la prova de coneixements prevista del Concurs oposició de la convocatòria per a cobrir les places de conducció i circulació corresponents les OEP dels anys 2020, 2021 i 2022 de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana (F.G.V), regulada mitjançant la RESOLUCIÓ de 26 d’octubre de 2022, de la Directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat valenciana, per la qual es donen a conèixer les bases de la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de llocs de treball de l’Oferta d’Ocupació Pública.

HORA: 11:00 hores*. A aquesta hora donarà principi la crida de les persones aspirants en els termes que s’arrepleguen en les “normes per a l’accés”, per la qual cosa s’haurà d’acudir a l’aula assignada amb antelació suficient (es recomana personar-se almenys 20 minutos abans).

*Atenció!: El dissabte 25 de març es produeix el canvi d’horari legal hora d’estiu [RD 236/2002] i Ordre PCM/186/2022 pel que el diumenge dia 26 de març de 2023 a les 2.00 a. m. l’hora oficial s’avançarà 60 minuts.

LLOC

Les persones aspirants hauran d’acudir a l’aula assignada havent sigut citats a València o a Alacant. Els aspirants acudiran proveïts del material imprescindible per a realitzar la prova:

 • DNI, N.I.E, passaport o permís de conduir (emès a Espanya), qualsevol d’ells en vigor. No seran vàlids justificants de tràmit d’obtenció o renovació d’aquests documents, ni fotocòpies, fins i tot compulsades.
 • Bolígraf (negre o blau).

Lloc per a les persones aspirants citades a València

Universitat Politècnica de València. (UPV) a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica (MTS) Edifici 1G.

Mapa-UPV_26-03

Lloc per a les persones aspirants citades a Alacant

Universitat d’Alacant. Campus de Sant Vicent del Raspeig Edifici Aulari General I
Mapa-UA

Informació sobre el lloc de les proves en València

Important: El pàrquing de la Universitat Politècnica a València estarà tancat per la qual cosa és necessari acudir a les proves amb una antelació de temps suficient per a poder aparcar fora del recinte.
Accés al enllaç amb el plànol interactiu de la UPV >>>
Accés al plànol de la UPV, en PDF >>>

Informació sobre el lloc de les proves en Alacant

Ubicació de les aules de l’Aulari General I

Les proves de coneixements es realitzaran en l’edifici Aulari I. És el núm. 25 del mapa a dalt mostrat.

Asignació per aules, normes d’accés e informació de les proves

Descarrega els llistats

Descarrega el llistat d’aspirants que es presenten en València, en la UPV >>>

Descarregar llistat d’aspirants, que es presenten a València, en la UPV, no publicats en el llistat del dia 16 de març >>>

Descarrega el listat d´aspirants que es presenten en Alacant, en la UA >>>

Normes per a l’accés

 1. Abans d’entrar a l’aula
  • Les persones aspirants hauran d’acudir a l’edifici assignat el dia de l’examen i seguiran en tot moment les indicacions del personal encarregat, amb temps suficient a l’arribada al centre per a evitar aglomeracions.
  • Les persones aspirants acudiran proveïts del material imprescindible per a realitzar l’avaluació: Document Nacional d’Identitat (DNI), Número d’Identitat d’Estranger (N.I.E), passaport o permís de conduir (emès a Espanya), tots ells en vigor. A més, hauran de portar bolígraf (negre o blau) i no podran portar rellotge (ni analògic, ni digital…), o polsera digital. El mòbil haurà d’estar apagat, les botelles d’aigua sense etiqueta i qualsevol altre objecte no podrà romandre damunt de la taula a excepció del material que se subministre i bolígraf. Amb l’objectiu de garantir la seguretat i l’adequada concentració del personal que està examinant-se, no es permetrà que romanguen acompanyants en els edificis, excepte els casos particulars que siguen imprescindibles.
  • El personal encarregat podrà sol·licitar a les persones aspirants la seua identificació en qualsevol moment.
  • Les persones aspirants accediran a l’aula assignada procurant mantenir la distància de seguretat interpersonal. A l’aula el personal encarregat els anirà indicant el seient assignat.
 2. Entrada a l’aula
  • Per a agilitar l’entrada a les aules, es prega que tinguen a mà la documentació requerida.
  • Les persones aspirants seran anomenades una primera vegada, perquè vagen entrant i el personal encarregat els anirà indicant el seient assignat per a la realització de les proves. Finalitzat aquesta primera crida, es realitzarà un segon i última crida. Finalitzat aquesta segona crida es tancarà l’aula.
  • Una vegada tancada la porta de l’aula s’entendrà com començada la prova, no podent accedir ningú més a aquesta. Les persones aspirants citades que no es troben en aqueix moment a l’interior de l’aula quedaran eliminades del procés per a l’o els llocs de què es tracte
 3. Durant la realització de les proves
  • S’atendrà en tot moment a les instruccions del personal encarregat de l’aplicació de les proves.
  • Les persones candidates no podran abandonar l’aula ni tan sols per a anar a la condícia (excepte causa mèdica justificada).
 4. Eixida de l’aula
  • S’ha de mantenir el silenci tant en els espais/aules com en els desplaçaments per l’interior de les instal·lacions dels edificis.
  • Es recomana mantenir sempre que siga possible la distància interpersonal.

Informació sobre les proves

 • L’examen tindrà una duració de 2 hores.
 • La correcció es durà a terme sense conèixer la identitat de les persones avaluades.
 • El llistat d’assignació per aules conté la informació dels llocs dels quals s’ha d’avaluar la persona aspirant.