Prèviament a la contractació les persones aspirants hauran d’obtenir el certificat d’aptitud psicològica de l’habilitació de què es tracte, que podran ser realitzades en centres externs autoritzats per FGV, i en aquest cas el cost de les mateixes serà a càrrec de la persona aspirant. FGV convocarà oportunament a la realització de les proves, informant de les condicions d’assistència a les mateixes així com del llistat de centres autoritzats.

En el cas del lloc de Regulador/a del Lloc de Comandament, les persones aspirants hauran de superar a més les corresponents proves d’avaluació competencial. FGV es farà càrrec d’aquesta avaluació i citarà oportunament a la realització de les proves.

El certificat obtingut d’aptitud tindrà una vigència d’un 1 any a comptar des de la data d’emissió d’aquest, temps durant el qual cabrà la contractació temporal. En el cas que la persona opte a diversos dels llocs convocats, s’avaluaran tots ells en un únic acte.

Un certificat amb resultat de “no aptitud” suposarà l’exclusió de la persona, que no podrà formar part de la borsa d’ocupació temporal de què es tracte per als llocs en els quals s’haja obtingut aquest resultat. Si s’obté un resultat de “no aptitud”, no caldrà tornar a realitzar una nova avaluació.

Les persones aspirants que disposen d’una habilitació en vigor en els termes estipulats en el SGS d’FGV no hauran de realitzar l’avaluació psicològica corresponent a tal habilitació.

Quedaran exemptes d’acreditar aptitud competencial les persones que l’hagueren acreditada amb anterioritat, en els últims 3 anys, la qual cosa serà comprovat per FGV.