Data de realització de proves corresponents al Concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020,2021,2022.

Proves d’avaluació psicològica a fi d’acreditar l’aptitud en determinades variables del perfil psicològic descrit en l’annex II i que formen part del requisit c) del punt 2 de les bases de la convocatòria.

Es duran a terme el pròxim dia 5 de febrer de 2023 a les 11 hores.

Pròximament es publicarà el lloc de les esmentades proves.

Es valorarà l’àrea comportamental i l’atenció del perfil psicològic descrit en l’annex II de les Bases de la convocatòria. Aquesta avaluació no comprén la totalitat de l’avaluació psicològica requerida per als llocs convocats, que serà valorada en un moment posterior del procés, en el seu cas, segons recullen les Bases.

S’exigiran nivells mitjans quant als barems de població general; en el cas de Regulador/a als nivells d’exigència seran mitjans -alts en l’àrea comportamental.

Les proves consistiran en test escrits degudament baremats i estandarditzats d’aplicació col·lectiva.

Aquestes proves seran de caràcter obligatori i eliminatori. El resultat serà d’aptitud o no aptitud. L’aptitud determinarà el passe a la fase d’oposició; la no aptitud o la no realització de les proves no estant excenta de tal realització, suposaran l’eliminació del procés. Els resultats seran oportunament publicats.

Les persones aspirants que posseïsquen certificats d’aptitud psicològica en relació als llocs a cobrir, una vegada validats per FGV quedaran exentas de realitzar aquesta avaluació.
Pròximament es publicarà el llistat amb la relació de persones aspirants exemptes.

A les persones avaluades amb motiu de necessitats derivades de la recent Borsa urgent de Conducció i Circulació, el llistat definitiu de la qual es va publicar el passat 23 de desembre, donada la proximitat entre les avaluacions d’aquest procés i de la convocatòria de Concurs oposició, el resultat obtingut en áquella serà traslladat a aquest, de manera que, un resultat d’aptitud derivarà en la exempció de l’avaluació del perfil corresponent, de la mateixa forma que un de no aptitud provocarà que la persona no puga optar a aquests llocs.

Proves corresponents a la fase d’Oposició de caràcter obligatori i eliminatori

Les persones aptes en l’avaluació psicològica prèvia realitzaran una prova de coneixements segons es detalla en les bases de la convocatòria.

Aquesta prova tindrà lloc el pròxim dia 26 de Març de 2023 en horari de matí.

Oportunament es publicarà el lloc i hora de la prova