El present llistat conté l’assignació de plaça fixa en funció de l’ordre de l’aspirant, la posició i preferència expressada en la sol·licitud i les places disponibles de les convocades; així mateix s’han exclòs del llistat a les persones que no reuneixen el requisit 2-c) establit en les bases de la convocatòria.

Aquest llistat es fa públic mancant la realització de proves psicofísiques i avaluacions competencials així com la comprovació documental dels requisits i mèrits aportats mitjançant l’acarament dels originals, aspectes que es va procedir a dur a terme de manera immediata i que podrien afectar el llistat que ara es publica.

La consolidació definitiva de la plaça quedarà condicionada a més a l’obtenció de l’habilitació així com a la superació del període de prova, la comprovació per FGV d’absència d’irregularitats documentals o qualsevol altra qüestió legal o regulada en les bases de la convocatòria que afecten l’ocupació dels llocs. No consolidar la plaça fixa assignada no donarà dret a ocupar una altra plaça fixa.

Accés en aquest enllaç al llistat d’assignació de places, en PDF