Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a l’Ocupació de l’expedient d’ expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte Constructiu de duplicació de via i electrificació entre el Baixador de l’Hospital de La Vila Joiosa i l’Estació de Benidorm” TT.MM. de la Vila Joiosa, Finestrat i Benidorm. Expedient: E2023-001.


Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a l’Ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte Constructiu Nous Accessos en Estacions de Metrovalencia. Bloc 1: Estacions de Torrent, Picanya, Sant Isidre i Rafelbunyol” Expedient: E2022-001.


Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a la Ocupació de l’expedient d’ expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del Projecte del “Viaducte de Mascarat en el tram Olla Altea – Calp de la línia 9 de la xarxa tram d’Alacant” T.M. d’ Altea” Expedient: E2022-006.


Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a l’Ocupació de l’expedient d’ expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres de “Duplicació de Via en el Tram Baixador L’Albir (Pk 49+870) a Altea (Pk 53+000) de la Línia 9 de la Xarxa de FGV en Alacant. TT.MM. de L’Alfàs del Pi i Altea” Expedient: E2022-004.


Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a la Ocupació de l’expedient d’ expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del Projecte de Construcció “Viaducte sobre el Riu Algar en el Tram Garganes-Cap Negret de la Línia 9 de la Xarxa Tram d’Alacant. T.M. Altea.” Expedient: E2022-005.


Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a l’Ocupació i Actes d’Ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte de Construcció de nou Baixador “Fuente del Jarro” 2 i duplicació de via entre els Baixadors “Fuente del Jarro” 1 i “Fuente del Jarro” 2 de la Línia 2 de Metrovalencia.” Expedient: E2022-008.


Informació pública de l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació i actes d’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte de construcció de nous punts d’encreuament en el baixador del col·legi El Vedat de la línia 1 i en el baixador de La Vallesa de la línia 2 de la xarxa Metrovalencia.” Expedient: E2022-007


Informació pública de l’alçament d’actes d’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte constructiu de séquies de Torrent” expedient: E2022-002


Informació pública l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’expropiació del projecte constructiu de séquies de Torrent (expedient E2022-002)


Informació pública de l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació i d’actes d’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del «Projecte modificat núm. 1 del projecte constructiu del Pla global de millores de les condicions de seguretat i accessibilitat dels passos a nivell i els passos entre andanes de la xarxa d’FGV a València. Lot 1 (Paiporta).» Expedient: E2022-003


Informació pública del projecte bàsic a l’efecte d’expropiació amb motiu de les obres del projecte bàsic a l’efecte d’expropiació amb motiu de les obres del projecte del “Viaducte sobre el riu Algar en el tram Garganes-Cap Negret de la línia 9 de la xarxa TRAM d’Alacant” TM Altea


Informació pública del Projecte de construcció a l’efecte de expropiació amb el motiu de les obres del “Projecte constructiu de les séquies de Torrent”


Informació pública del projecte de construcció a efectes d’expropiació amb motiu de les obres de duplicació de via en el tram baixador l’Albir, PK 49+870 a Altea, PK 53+000 de la línia 9 de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana a Alacant, en els termes municipals de l’Alfàs del Pi i Altea.

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) com a administrador de les infraestructures de transport ferroviari i tramviari, segons l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aprova el catàleg d’infraestructures ferroviàries i tramviàries de la Generalitat i la seua adscripció a l’efecte d’administrar-les, ha redactat el «Projecte bàsic de duplicació de via en el tram baixador l’Albir (Pk 49+870) a Altea (Pk 53+000) de la línia 9 de la Xarxa d’FGV a Alacant. TM l’Alfàs del Pi i Altea», havent sigut aprovat provisionalment el 15 de desembre de 2021, per resolució de la subdirectora adjunta d’Infraestructures d’FGV.

Segons ho estableix l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de mobilitat de la Comunitat Valenciana, «l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria».

En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats, únicament als efectes d’esmenar possibles errors que puguen haver-se comés en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació, segons el que s’estableix en l’article 56 del reglament d’expropiació forçosa.

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV.

Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, per a les persones interessades que figuren com a desconegudes o domicili ignorat.

Lloc d’exposició: oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en av. la Vila Joiosa, 2. Alacant 03016. Horari: dies laborables de 09.00 a 14.00 hores. Telèfon 965 919 808 / 961. 92.40.82. Aquesta documentació també pot ser consultada en la pàgina web http://www.fgv.es/informaciones-publicas/

La Directora Gerent

 

Accés a la relació de béns i drets afectats, en PDF >>>

Accés a l’anunci publicat en el DOGV, en PDF >>>

Accés a l’Avís signat, en PDF >>>

Tràmit de consultes i participació pública de l’estudi d’integració paisatgística del viaducte sobre el riu Algar en el tram Garganes – Cap negret de la línia 9 de la xarxa TRAM d’Alacant. Terme municipal d’Altea

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) com a administrador de les infraestructures de transport ferroviari i tramviari, segons l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aprova el catàleg d’infraestructures ferroviàries i tramviàries de la Generalitat i la seua adscripció a l’efecte de la seua administració, està redactant el “Projecte bàsic i d’execució del viaducte sobre el riu Algar en el tram Garganes – Cap Negret de la Línia 9 de la Xarxa TRAM d’Alacant”.

La participació pública es tramita per a fer accessible la informació rellevant sobre les accions previstes en el projecte indicat, els efectes sobre el paisatge existent i la qualitat dels generats. Addicionalment es pretén obtindre informació útil del públic interessat i facilitar i canalitzar el dret a formular observacions i comentaris en l’actual fase del procediment. Amb tot això s’articula la possibilitat de tindre coneixement de l’opinió o preferències del públic interessat respecte del valor dels paisatges concernits.

Durant el termini d’un mes a comptar des de la publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, qualsevol interessat podrà formular les seues al·legacions i observacions en matèria de paisatge. A aquest efecte, la consulta de la documentació per a articular la participació pública podrà dur-se a terme en les dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en l’Avinguda la Vila Joiosa, 2 d’Alacant 03016 en horari de 9 a 14 hores en dies laborables, així com en la pàgina web d’FGV https://www.fgv.es/ o també en la pàgina https://ines.es/es/consulta-viaducto-fgv-algar/.

A l’efecte d’instrumentar la participació ciutadana es promourà el diàleg electrònic amb els ciutadans i les ciutadanes articulant canals electrònics, per a això s’estableix l’adreça electrònica habilitada infraestructures_fgv@gva.es, o també a través del qüestionari recollit en l’adreça electrònica habilitada https://ines.es/es/consulta-viaducto-fgv-algar/. També podran entregar-se les consideracions de la participació a través de format paper, en aquest últim cas la documentació aportada pels interessats s’entregarà en el registre d’FGV en les dependències de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en Avinguda la Vila Joiosa 2 d’Alacant 03016, en horari de 9 a 14 hores en dies laborables.

La difusió de la participació pública es realitzarà en dues fases. Una primera fase de subministrament de la informació i lliurament d’aportacions de la ciutadania mitjançant les accions anteriorment indicades (durant el termini d’un mes) i una segona fase d’intercanvi i consulta pública de les aportacions de la ciutadania a través dels mitjans anteriorment especificats amb la seua posterior anàlisi, contestació als interessats i publicació en la pàgina web d’FGV http://www.fgv.es/ i en la pàgina https://ines.es/es/consulta-viaducto-fgv-algar/. Això permetrà la incorporació d’aquelles determinacions que puguen resultar d’interés per al projecte objecte d’aquesta participació.

D’aquesta manera s’atorga al públic interessat l’accés a la informació i el dret de participació per a la formulació d’al·legacions, observacions i suggeriments, així com per a rebre les contestacions substanciades. És per tant el públic en general, tant ciutadans individuals com organitzacions i col·lectius, la població a la qual es dirigeix aquesta participació.

La Directora Gerent

 

Accés a l’anunci publicat  en el DOGV

Accés a l’informe final del procés de participació