Sistema de Gestió de la Seguretat

El Sistema de Gestió de la Seguretat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (abreujadament, SGS d’FGV) estableix que, per a la realització de tasques relacionades amb la seguretat en la circulació de trens i tramvies en les infraestructures d’FGV, s’ha d’estar en possessió d’una Acta d’Habilitació que expedeix l’Àrea de Seguretat en la Circulació d’FGV.

Les persones alienes a FGV poden obtenir les següents Actes d’Habilitació:

 • Habilitació per a Treballs en via
  • Pilot de Seguretat Pilot de Seguretat (treballs realitzats simultàniament al pas de trens)
  • Encarregat Encarregada de Treballs (treballs en interval no comercial o interrompent el pas de trens)
 • Habilitació de Conducció sense viatgers en Infraestructures (circulació de Maquinària de via per les infraestructures d’FGV).

Per a obtenir les Actes d’Habilitació són necessaris tres certificats: Metge, Psicològic i de Capacitació. Els dos primers s’expedeixen en centres mèdics concertats, que pot consultar en aquest enllaç.

Per a accedir a la formació que permet l’obtenció del Certificat de Capacitació és necessari complir amb els següents requisits:

 • Ser major d’edat.
 • Estar en possessió de la Titulació de Graduat en ESO o equivalent a efectes laborals.
  Excepcionalment, a criteri de l’Àrea de Seguretat en la Circulació, podrà admetre’s al curs de Capacitació a persones que no disposen d’aquesta titulació, sempre que acrediten una experiència professional en tasques relacionades amb la seguretat en la circulació almenys 3 anys.
 • Per a aquells interessats l’idioma natiu dels quals no siga el castellà, acreditar un coneixement suficient del castellà que permeta a l’aspirant l’adequat seguiment del procés formatiu, equivalent al nivell B2 del Marc comú europeu per a les llengües. La citada acreditació haurà de realitzar-se mitjançant un certificat emès per un centre d’ensenyament d’idiomes oficialment reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
 • Exclusivament per a la Conducció sense viatgers: acreditació del coneixement i conducció de la maquinària de via, segons model a emplenar per l’empresa.