Es fa públic el llistat provisional resultats prova de coneixements corresponents a la Convocatòria pública de procés de selecció sistemàticament de concurs oposició per a cobertura de llocs de treball de conducció i circulació corresponents a les ofertes d’ocupació pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana dels anys 2020, 2021 i 2022 i per a la confecció de dues borses d’ocupació temporal.

Tal com arreplega el punt 5 de les Bases de la Convocatòria: “Corregides les proves es publicaran en la web d’FGV els resultats provisionals i s’obrirà un termini de 7 dies naturals, comptats a partir del següent al de publicació, per a presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut el termini es publicaran d’igual forma els resultats definitius d’aquesta fase”.

Les al·legacions a aquest llistat provisional podran realitzar-se des dels set dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquests llistats, és a dir, exclusivament els dies 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 d’abril de 2023, i hauran d’enviar-se a l’adreça de correu electrònic empleo@fgv.es indicant en l’assumpte “Reclamació llistat provisional resultats OEP 2020, 2021 i 2022” i en el cos del missatge el nom, cognoms i DNI de la persona interessada, junt a la reclamació corresponent.

Accés en aquest enllaç al llistat provisional resultats prova de coneixements Concurs-Oposició de llocs de Conducció i Circulació OEP 2020, 2021 i 2022, en PDF.