Temari del procés selectiu per a cobrir les places de conducció i circulació de les ofertes d’ocupació pública d’FGV corresponents als anys 2020, 2021 i 2022

Índex

  1. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes: Títol I i Títol IV Capítols II, III i IV.
  2. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals: Capítols I, III i V.
  3. Llei 7/2018, de 26 de març, de Seguretat Ferroviària: Títol I i Títol III: Capítols III i IV. Disposicions addicionals tercera i cinquena.
  4. Xarxa i plànols zonals d’FGV a València i Alacant >>>
  5. Generalitats d’Instal·lacions Fixes >>>
  6. Reglament de Circulació Ferroviària i Tramviària de la Comunitat Valenciana, publicat per ORDRE 3/2022, de 19 d’abril, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s’aprova el Reglament de circulació ferroviària i tramviària de la Comunitat Valenciana >>>