Relació provisional de persones aspirants Concurs-Oposició llocs de Conducció i Circulació corresponents a l’OPE 2020, 2021 i 2022

Aquesta relació inclou totes les peticions rebudes excepte les rebutjades per qüestions relatives a l’abonament dels drets indicats, conforme indiquen les Bases de la convocatòria.

En cas de voler presentar una al·legació a aquest llistat s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic empleo_fgv@gva.es, adjuntant el resguard de la inscripció en la convocatòria i indicant en l’assumpte “Reclamació admesos OPE Conducció i Circulació”.

Caldrà presentar al·legacions o esmenar aquesta relació provisional en un termini de 7 dies naturals comptats a partir del següent a la publicació, transcorregut el qual es publicarà en igual forma la relació definitiva.

El termini, tal com arrepleguen les bases, és de 7 dies naturals des de l’endemà a la publicació, és a dir, des del 27 de desembre fins al 2 de gener inclusivament.