S’arrepleguen a continuació la publicitat de licitacions per a l’explotació de béns demanials o patrimonials de FGV, les quals estan excloses de l’aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic.

20/038 Plec de clàusules administratives i tècniques que regeixen el procediment per a les autoritzacions d’ocupació temporal i les concessions demanials d’instal·lacions i material rodant de FGV

Correcció d’errors del plec: En la clàusula 3a (pàg. 5) se suprimeix la primera frase on diu que ha sigut anunciat en el DOGV i se substitueix per “Ha sigut anunciat en el Perfil del Contractant d’FGV”

01/04/20 Plec Tècnic i Administratiu
17/010 Concessió servei d’explotació de publicitat en les instal·lacions de FGV en les províncies de València i Alacant 13/03/17 Plec Administratiu

Plec Tècnic
Nou model RECTIFICAT proposició Econòmica

Informe sobre l’estat dels suports

14/007 Accions de patrocini corporatiu en les instal·lacions i servicis de Metrovalencia i TRAM d’Alacant 05/02/2014

Per a més informació

Adquisicions – Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
Partida de Xirivelleta s/n
Telèfon: 961 924 137
Fax: 961 924 143