FGV oferix l’experiència acumulada durant més de 20 anys de gestió en el disseny i en la planificació d’explotacions ferroviàries, consultoria i assessorament tècnic, formació de personal i aplicació de noves tecnologies.

Des de FGV es gestionen diferents xarxes de transport (metro, metro lleuger, tramvia i xarxes ferroviàries) per això disposa de capacitat per a desenvolupar projectes de mobilitat sostenible adaptats a les necessitats de cada persona.

Regulació i normativa

 • Manuals i reglaments de circulació
 • Manuals de normes comercials, tarifàries, d’intervenció, etc.

Seguretat

 • Plans de seguretat en el transport.
 • Plans d’emergència.
 • Avaluació de riscos.
 • Estudi de plans d’actuació davant de situacions degradades del servici.

Plans de qualitat

 • Aplicació de la norma de qualitat ISO 9.001.
 • Seguiment dels certificats de qualitat.

Planificació

 • Planificació estratègica i de gestió d’infraestructures de servicis de transport de viatgers i viatgeres per metro i tramvia.
 • Estudis i dissenys operatius i funcionals.
 • Estudis d’explotació.

Gestió de persones

 • Elaboració de plans de formació.
 • Disseny de plans de manteniment del coneixement per a les operacions no habituals.
 • Disseny i implantació de plans d’igualtat.
 • Selecció: processos multitudinaris i/o restringits, tant de personal operatiu com per a llocs tècnics ferroviaris.
 • Disseny de llocs, descripcions funcionals i àmbits de competències.
 • Assessorament als processos de negociació col?lectiva.
 • Càlcul de plantilles.

Atenció a la clientela

 • Estudis d’accessibilitat.
 • Plans d’atenció a la clientela.
 • Models d’informació.
 • Estudis de mobilitat i necessitat.
 • Sistemes de peatge: targeta sense contacte.
 • Elaboració de projectes de senyalització i informació a la clientela.

Assessorament jurídic i administratiu

 • Contractació en matèria d’obres, subministraments i servicis.
 • Exercici d’accions legals contra el frau.
 • Incoació i tramitació d’expedients de responsabilitat patrimonial d’acord amb la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
 • Defensa jurídica de l’entitat davant dels distints ordes jurisdiccionals (penal, laboral, civil, etc.).
 • Tramitació davant dels òrgans administratius de les distintes administracions (estatal, autonòmica i local), en tots els procediments que siguen exigits per l’activitat empresarial realitzada.