Informació pública de l’alçament d’actes d’ocupació de l’expedient d’expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del “Projecte constructiu de séquies de Torrent” expedient: E2022-002

Per Resolució de la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de data 18 de juliol de 2022, es nomena a *Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana entitat beneficiària, acordant-se així mateix la incoació de l’expedient i la informació pública de la relació de béns i drets afectats per el “Projecte Constructiu de Séquies de Torrent”. Expedient: E2022-002. Projecte aprovat el 4 de juliol de 2022, per resolució de la Subdirectora adjunta d’Infraestructures.

Es declara la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’obra de referència segons s’estableix en l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria”.

En conseqüència, es procedeix de conformitat amb el que es disposa en l’article 52.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, a convocar als titulars dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa, perquè compareguen el dia i hora que s’indiquen en el llistat adjunt a fi de procedir a l’alçament d’actes d’ocupació.

Lloc: Sala d’actes de l’Ajuntament de Torrent

Dia: 02 de març de 2023 Hora: de 10.00 a 11.45

El present assenyalament serà notificat per cèdula als afectats, la relació dels quals figura exposada en el tauler d’edictes de l’indicat ajuntament.

Els interessats hauran d’assistir proveïts del seu document nacional d’identitat, i acreditar la titularitat dels béns i drets afectats aportant el títol de propietat, (Escriptura, Contracte, etc…), nota simple registral de data actualitzada acreditativa de la no existència de càrregues, si no ho hagueren fet en una altra fase del procediment, i si optaren per ser representats per altres persones, aquestes hauran d’acreditar la seua representació de la forma establida en l’article 5 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Se significa que, el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que figuren com desconeguts o domicili ignorat.

La Directora Gerent

Anaïs Menguzzato García

1 de febrer de 2023

 

Accés a l’anunci publicat en el DOGV, en PDF >>>

Accés a l’anunci signat, en PDF >>>