Informació pública l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació de l’expedient d’expropiació del projecte constructiu de séquies de Torrent (expedient E2022-002).

Per Resolució de la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de data 18 de julio de 2022, es nomena a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana entitat beneficiària, acordant-se així mateix la incoació de l’expedient i la informació pública de la relació de béns i drets afectats per el “Projecte Construtiu de séquies de Torrent”. Expedient: E2022-002. Projecte aprovat el 04 de juliol de 2022, per resolució de la Subdirectora adjunta d’Infraestructures.

Es declara la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’obra de referència segons s’estableix en l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria”.

En conseqüència, se sotmet a Informació Pública la relació de béns i drets afectats, a l’efecte de poder al·legar sobre la necessitat de la seua ocupació (art. 18 et seq. de L.E.F.), així com poder esmenar possibles errors que continga en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació (art. 19.2 Llei d’Expropiació Forçosa i 56 del Reglament d’Expropiació Forçosa).

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV.

I de conformitat amb el que es disposa en l’article 52.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, es convoca als propietaris i titulars de drets de les finques afectades perquè compareguen el dia que s’indiquen en el llistat adjunt a fi de procedir a l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa.

Lloc: Salò de Plens de l’Ajuntament de Torrent

Dia: 10 de gener de 2023 Hora: de 10:00 a 13:00

El present assenyalament serà notificat per cèdula als afectats la relació dels quals figura exposada en el tauló d’edictes de l’indicat ajuntament. A aquest acte hauran d’assistir els afectats, personalment o representats per persona autoritzada per a actuar en el seu nom A l’efecte d’acreditar la titularitat dels béns i drets afectats, s’haurà d’aportar a aquest acte el títol de propietat, (Escriptura, Contracte, etc…) i nota simple registral de data actualitzada acreditativa de la no existència de càrregues.

Se significa que, el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que figuren com desconeguts o domicili ignorat.

Lloc d’exposició: Oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en Partida de Xirivelleta, S/Núm. – València 46014. Horari: dies laborables de 9 a 14 hores. Telèfons 961.92.40.82/ 961.92.41.11. Aquesta documentació també pot ser consultada en la pàgina Web: https://www.fgv.es/informaciones-publicas/acequias-torrent-ap

La Directora Gerent

28 de novembre de 2022

 

Accés a l’anunci de la informació pública, signat, en PDF >>>

Accés a la publicació en el DOGV, en PDF >>>

Accés a la relació de béns i drets, informació pública, en PDF >>>

Accés al Plànol AP Torrent, en PDF >>>