Informació pública del Projecte de construcció a l’efecte de expropiació amb el motiu de les obres del “Projecte constructiu de les séquies de Torrent”

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) com administrador de les infraestructures de transport ferroviari i tramviari, segons l´Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d´Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del territorio, per la qual s´aprova el catàleg de insfraestructures ferrovàries i tramviàries de la Generalitat i la seva adscripció als efectes de la seva administración, ha redactat el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES SÉQUIES DE TORRENT”, havent estat aprovat el passat 4 de juliol, per resolució de la Subdirectora Adjunta d´Infraestructures de FGV.

Segons ho estableix l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria”.

En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats, únicament als efectes d’esmenar possibles errors que puguen haver-se comés en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació, segons el que s’estableix en l’article 56 del reglament d’expropiació forçosa.

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV.

Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que figuren com desconeguts.

Lloc d’exposició: Oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en Partida de Xirivelleta, s/n València 46014. Horari: dies laborables de 9 a 14 hores. Telèfon 961924082. Aquesta documentació també pot ser consultada en la pàgina web:

https://www.fgv.es/informaciones-publicas/acequias-torrent/

 

València, 29 de juliol de 2022

La Directora Gerent

 

Accés al projecte constructiu de séquies de Torrent, en PDF >>>

Accés a la Memòria i annexos. Annex 09 Béns i drets afectats, en PDF >>>

Accés a la relació de béns i drets afectats, en PDF >>>

Accés a l’anunci publicat en el DOGV, en PDF >>>

Accés a l’Avís signat, en PDF >>>