Informació pública de l’alçament d’Actes Prèvies a la Ocupació de l’expedient d’ expropiació forçosa incoat amb motiu de les obres del Projecte del “Viaducte de Mascarat en el tram Olla Altea – Calp de la línia 9 de la xarxa tram d’Alacant” T.M. d’ Altea” Expedient: E2022-006.

Per Resolució de la Consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, de data 29 de setembre de 2022 es nomena a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana entitat beneficiària, i s’acorda així mateix la incoació de l’expedient i la informació pública de la relació de béns i drets afectats pel “Viaducte de Mascarat en el tram Olla Altea – Calp de la línia 9 de la xarxa tram d’Alacant” T.M. d’Altea”. Expedient: E2022-006. Projecte aprovat el 16 de setembre de 2022, per resolució de la subdirectora adjunta d’infraestructures.

Es declara la urgent ocupació dels béns i drets afectats per l’obra de referència segons s’estableix en l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència de la mateixa, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria”.

En conseqüència, se sotmet a Informació Pública la relació de béns i drets afectats, a l’efecte de poder al·legar sobre la necessitat de la seua ocupació (art. 18 i següents de L.E.F.), així com de poder esmenar possibles errors que continga en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació (art. 19.2 Llei d’Expropiació Forçosa i 56 del Reglament d’ Expropiació Forçosa).

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV.

I de conformitat amb el que es disposa en l’article 52.2 de la Llei d’Expropiació Forçosa, es convoca als propietaris i titulars de drets de les finques afectades perquè compareguen el dia que s’indique en el llistat adjunt a fi de procedir a l’alçament d’actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats per l’expropiació forçosa, i a l’alçament de l’acta d’ ocupació.

Finques del terme municipal d’Altea

  • Lloc: Ajuntament d’Altea – Sala de la 2ª Planta – Plaça José María Planelles, núm. 1
  • Dia: 28 de juny del 2023        Hora: de 11:40 a 12:00

El present assenyalament serà notificat per cèdula als afectats la relació dels quals figura exposada en el tauler d’edictes de l’indicat ajuntament. A aquest acte caldrà que assistisquen els afectats, personalment o representats per persona autoritzada per a actuar en el seu nom. A l’efecte d’acreditar la titularitat dels béns i drets afectats, caldrà aportar a aquest acte el títol de propietat (escriptura, contracte, etc.) i nota simple registral de data actualitzada acreditativa de la no existència de càrregues.

Se significa que, el present anunci es publica igualment als efectes establerts en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que figuren com desconeguts o domicili ignorat.

Oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en Partida de Xirivelleta, S/Núm. – València 46014. Horari: dies laborables de 9 a 14 hores. Telèfons 961.92.40.82/ 961.92.41.11. Aquesta documentació també es pot consultar en la pàgina Web: https://www.fgv.es/informaciones-publicas/

 

La Directora Gerent
Anaïs Menguzatto García

València, 23 de maig de 2023

Accés en aquest enllaç a l’anunci publicat en el DOGV, en PDF

Accés en aquest enllaç a l’anunci signat, en PDF

Accés en aquest enllaça la relació de béns i drets afectats per les obres del projecte: E2022-006 “Projecte bàsic del viaducte de Mascarat en el tram Olla Altea – Calp de la línia 9 de la xarxa TRAM Alacant” T.M.: Altea.

Accés en aquest enllaç al plànol d’expropiacions, en PDF