Informació pública del projecte bàsic a l’efecte d’expropiació amb motiu de les obres del projecte bàsic a l’efecte d’expropiació amb motiu de les obres del projecte del “Viaducte sobre el riu Algar en el tram Garganes-Cap Negret de la línia 9 de la xarxa TRAM d’Alacant” TM Altea

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) com a administrador de les infraestructures de transport ferroviari i tramviari, segons l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aprova el catàleg d’infraestructures ferroviàries i tramviàries de la Generalitat i la seua adscripció a l’efecte de la seua administració, ha redactat el projecte Bàsic del “Viaducte del Riu Algar en el Tram Garganes-Cap Negret de la Línia 9 de la Xarxa Tram d’Alacant. TM Altea”, havent sigut aprovat el passat 2 d’agost, per resolució de la Subdirectora Adjunta d’Infraestructures d’FGV.

Segons ho estableix l’article 66.3 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana, “l’aprovació del corresponent projecte bàsic o del de construcció de les actuacions regulades per aquesta llei que requerisca la utilització de nous terrenys, suposarà la declaració d’utilitat pública o interés social, la necessitat d’ocupació i la declaració d’urgència d’aquesta, a l’efecte de l’expropiació forçosa d’aquells en els quals haja de construir-se la línia, el tram o l’element de la infraestructura ferroviària, o que siguen necessaris per a modificar les preexistents, segons el que es preveu en la legislació expropiatòria”

En conseqüència, se sotmet a informació pública la relació de béns i drets afectats, únicament als efectes d’esmenar possibles errors que puguen haver-se comés en relacionar els béns i drets afectats per la urgent ocupació, segons el que s’estableix en l’article 56 del reglament d’expropiació forçosa.

Termini: 15 dies a partir de la publicació del present anunci en el DOGV

Se significa que el present anunci es publica igualment als efectes establits en l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, per als interessats que figuren com desconeguts o domicili ignorat.

Lloc d’exposició: Oficines de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, situades en Av. la Vila Joiosa, 2. Alacant 03016. Horari: dies laborables de 9 a 14 hores. Telèfons 965.91.98.05/91.98.08 i 961.92.40.82. La documentació també pot ser consultada en la pàgina web https://www.fgv.es/informaciones-publicas/viaducto-rio-algar/

La Directora Gerent

 

Accés a l’anunci de la informació pública, signat, en PDF >>>

Accés a la relació de béns i drets, informació pública, en PDF >>>

Accés al projecte bàsic, en PDF >>>

Accés a l’annex núm. 13: Béns i drets afectats, en PDF >>>