ANUNCI de 3 de maig de 2017 de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel qual es convoca la constitució de 12 borses de treball temporal

Preàmbul. El caràcter d’entitat pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en davant FGV) fa que en l’accés als seus llocs de treball haja de garantir-se, en tot cas, els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrits i capacitat, així com la resta de principis replegats a la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

D’altra banda, en la planificació i gestió de recursos humans ha de tindre’s en compte el respecte al principi d’adequació entre el contingut del procés selectiu i les tasques a desenvolupar. En aquest sentit, s’ha de preveure la singularitat de la prestació d’un servei públic de transport amb altes freqüències i cobertura diària en una àmplia franja horària, amb vista a habilitar procediments i mecanismes basats en l’agilitat, flexibilitat i immediatesa, alhora que es respecten els principis bàsics per a l’accés a l’ocupació pública abans mencionats i la capacitat professional del personal.

Per un adient funcionament del servici públic que FGV te encomanat, es fa necessari atendre determinats llocs de treball de caire temporal, essent les borses de treball temporal un mecanisme adient a eixos efectes i amb el qual es pot donar compliment als principis resenyats als paragrafs anteriors.

Anunci. Per tot allò que s’ha exposat, amb consulta prèvia amb la representació legal dels treballadors/es, es du a terme el següent anunci, que es publica en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), segons preveu la instrucció segona de la Resolució de 14 d’abril de 2016, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic, pel qual s’aproven les instruccions sobre mesures de control i publicitat activa en el sector públic instrumental de la Generalitat, així com en la pàgina web de FGV www.fgv.es .

La convocatòria que amb aquest acte s’anuncia, s’estructura amb unes bases generals, comunes a les 12 borses que es pretén constituir, i amb una sèrie de condicions particulars, pròpies de cada una d’aquestes borses. Ambdós aspectes configuren les normes de la convocatòria, que a continuació es detallen.

En València, a 3 de maig de 2017
El Director Gerent de FGV
Angel García de la Bandera


NORMES DE LA CONVOCATORIA

BASES GENERALS

Descarrega les Bases Generals comunes a les 12 borses d’ocupació temporal de FGV en.pdf . S’obri en pestanya nova.

1. Objecte de la convocatòria.

És objecte de la present convocatòria regular la constitució de 12 borses de treball per a la cobertura temporal de diversos llocs i categories professionals en FGV, tant en la demarcació de València com en la d’Alacant, amb el detall següent:

 • BORSES PER A LA DEMARCACIÓ DE FGV-ALACANT:
  • Borsa – Categories/Llocs a cobrir
  • NÚM. 1 – Atenció al Client
  • NÚM. 2 – Cap de Circulació
  • NÚM. 3 – Maquinistes
  • NÚM. 4 – Oficials de Taller
  • NÚM. 5 – Vies i Obres
 • BORSES PER A LA DEMARCACIÓ DE FGV-VALÈNCIA:
  • Borsa  – Categories/Llocs a cobrir
  • NÚM. 6-  Atenció al Client
  • NÚM. 7 – Cap de Circulació
  • NÚM. 8 – Maquinistes (especialitat Metro)
  • NÚM. 9 – Maquinistes (especialitat Tramvia)
  • NÚM. 10 – Oficials de Taller
  • NÚM. 11 – Vies i Obres
  • NÚM. 12 – Oficis Elèctrics de Manteniment

Les borses es conformaran per mitjà del procediment de concurs de mèrits, segons les presents bases generals i les condicions particulars de cada borsa. Les normes per a la constitució i funcionament de les borses esmentades es desenvolupen en el present anunci, d’acord amb la legislació vigent i la normativa de FGV.

2. Principis generals.

Sense perjuí d’allò que s’ha assenyalat en el preàmbul, els principis que regeixen la present convocatòria són:

 1. Igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
 2. Eficàcia i agilitat en els processos de selecció, crida i incorporació.
 3. Imparcialitat dels òrgans responsables del procés de selecció.
 4. Participació de la representació legal dels treballadors/es.
 5. Adequació de les condicions i mèrits dels aspirants a l’activitat a desenvolupar, d’acord amb la regulació normativa laboral de FGV.

3. Sol·licituds i tractament de dades personals.

El model de sol·licitud per a cada una de les borses està disponible en la pàgina web de FGV http://www.fgv.es/la-empresa/trabaja-con-nosotros/convocatorias/, des d’on es podrà omplir i enviar fins des de les 0:00 hores del dia següent al de la publicació de este anunci al DOGV a les 24:00 hores del 10e dia natural després de dita publicació.

A fi de possibilitar el contacte, s’haurà de facilitar un telèfon de contacte, és recomanable facilitar també una adreça de correu electrònic per a la recepció de notificacions.

Es podrà optar a les borses que es desitge, sempre que es complisquen els requisits establits per a cada una d’elles. No obstant això, algunes borses preveuen regles d’incompatibilitat, segons s’especifica en les condicions particulars.

Totes les dades personals demanades per FGV en virtut de la participació en aquest procés s’integraran en fitxers per al seu tractament exclusivament per FGV, en l’àmbit de les seues competències. En tot cas, es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes legalment establits.

4. Autobaremació.

L’autobaremació, realitzada per cada aspirant i reflectida en la seua sol·licitud, serà el punt de partida per a la confecció de les llistes. En el moment indicat en les diferents condicions particulars, els aspirants hauran d’acreditar que compleixen els requisits per a pertànyer a aquestes borses de treball temporal i que compten amb la puntuació per mèrits indicada en la seua autobaremació. La falta d’acreditació o la falsedat o mala fe en les dades, serà causa de baixa en les llistes o en la mateixa borsa.

5. Confecció de les llistes.

A través de la pàgina web de FGV www.fgv.es es faran públiques les llistes preliminars de les diferents borses, que arreplegaran a tots els aspirants ordenats d’acord amb els punts de l’autobaremació. Després de la publicació d’aquests llistats hi haurà un termini de 5 dies laborables per a formular reclamacions per mitjà d’un escrit presentat per al seu registre en les oficines de FGV síties en av. La Vila Joiosa, 2. 03016 Alacant i en partida de Xirivelleta s/n. 46014 València.

Passat aquest termini de reclamacions i realitzades les oportunes comprovacions, es conformaran les llistes provisionals, amb el nombre màxim d’aspirants que es detalla per a cada borsa en les condicions particulars, segons la puntuació que van ressenyar. Aquestes llistes es faran públiques de la mateixa manera indicada anteriorment i s’obrirà un termini, la duració del qual serà oportunament anunciada, perquè els aspirants previstos en aquestes acrediten els requisits i els mèrits segons s’exposa per a cada borsa, en els llocs i horaris i de la forma que igualment es donaran a conéixer; amb aquestes acreditacions, FGV revisarà els punts de les autobaremacions i com a resultat d’això es podrà reordenar o excloure als aspirants per a publicar les llistes definitives, amb un màxim d’aspirants que es detalla per a cada borsa; a aquest efecte, pertocarà la crida a integrants de les llistes preliminars que inicialment no van ser inclosos en les provisionals, si després de les possibles revisions de punts de les autobaremacions hi ha persones en aquestes llistes provisionals amb menor puntuació que altres inicialment no incloses, havent aquestes últimes d’acreditar requisits i mèrits en la forma i el termini que es determine, del qual seran informades. Els aspirants disposaran de 5 dies laborables després de la publicació de les llistes definitives per a formular reclamacions, presentant l’escrit corresponent en el mateix lloc abans assenyalat. Passat aquest termini i realitzades les oportunes comprovacions i, si és el cas, canvis, les llistes definitives seran fermes, i es publicaran de forma expressa.

Cada llista estarà ordenada per la puntuació dels mèrits, de major a menor. En cas d’empat a punts per a elaborar les llistes, se situarà primer l’aspirant del gènere menys representat en el lloc de treball de què es tracte, que passaria davant del més representat. Si persisteix l’empat, se situarà en primer lloc l’aspirant amb major edat i si així i tot persisteix la igualtat, es farà un sorteig.

Correspon als aspirants prestar la deguda atenció a la publicació de les llistes, així com a la informació de terminis i als requeriments que FGV puga fer-los amb caràcter general, que es realitzarà sempre i únicament en la pàgina web de FGV www.fgv.es. Els possibles requeriments personals es realitzaran a través de l’adreça electrònica o el telèfon facilitat pels aspirants, sent també responsabilitat d’aquests prestar la deguda atenció a aquestes comunicacions.

5.1. Discapacitats. En cada llista definitiva es reservarà un 2% de llocs a persones que tingan reconeguda pels organismes competents de l’administració pública discapacitat igual o superior al 33%, si hi ha aspirants amb aquesta declaració que complisquen els requisits. En aquest cas, si els aspirants acrediten una puntuació per mèrits inferior a la dels últims integrants de les llistes, ocuparan aqueixa posició i desplaçaran aquests.

La condició de persona discapacitada, que haurà d’acreditar-se en el mateix moment abans assenyalat per als requisits i mèrits, no eximeix de la necessitat de tindre l’adequada capacitat i aptitud per a l’exercici del lloc en la forma que s’especifica per a cada borsa en les condicions particulars.

6. Forma i moment de l’acreditació de requisits i mèrits.

Els aspirants hauran d’acreditar que reuneixen els requisits i els mèrits puntuables que se’ls requerisquen, sense perjuí de la responsabilitat en què puguen incórrer per inexactituds o falsedats. A més d’allò que s’ha indicat en el punt 5 anterior, per a cada borsa es detalla en les condicions particulars la forma i el moment d’acreditar els corresponents requisits i mèrits.

Si no s’acrediten els requisits i/o mèrits en la forma i el termini assenyalats, l’aspirant causarà baixa en la llista o llistes en què aparega i quedarà exclòs del procés selectiu. En qualsevol moment de vigència d’aquestes borses, FGV podrà sol·licitar la documentació original i/o compulsada que estime convenient, tant referida a requisits com a mèrits. Si es comprova alguna falsedat o mala fe, l’aspirant serà exclòs dels llistats, sense perjuí que FGV puga actuar contra aquest en qualsevol altre àmbit que en dret pertoque, i serà també causa d’extinció del contracte de treball si aquest s’ha subscrit.

7. Contractació.

Els contractes laborals que es realitzen, si és el cas, es faran amb les modalitats legals de contractació temporal de treballadors/as que arreplegue l’ordenament jurídic en vigor, adequades als distints supòsits que hagen d’atendre’s i segons el règim de cada modalitat. Els contractes subscrits no esdevindran en indefinits.

8. Normes de funcionament.

Les contractacions s’oferiran, en el moment en què es produïsquen necessitats de cobertura temporal que FGV decidisca atendre d’aquesta manera i per a les quals obtinga la corresponent autorització per part de l’Administració pública valenciana, per ordre de llista, a les persones en disposició d’incorporar-se que no estiguen contractades en aqueix moment en FGV, llevat que concórrega en l’aspirant alguna circumstància tal com l’encadenament de contractes temporals o qualsevol altra establida per la doctrina legal o jurídica relativa a la contractació laboral que puga portar a considerar el contracte temporal oferit com indefinit en cas de formalitzar-se, atés l’objecte d’aquesta convocatòria i les obligacions de FGV.

L’oferta podrà referir-se a qualsevol de les dependències de FGV en què es necessiten treballadors/es amb la categoria o per als llocs especificats en cada una de les borses, en les províncies d’Alacant o València segons la borsa es referisca a una o una altra demarcació.

Qualsevol integrant de les llistes definitives fermes podrà ‘desactivar-se’ en qualsevol moment abans de ser requerit per a una contractació temporal, bastarà per a això que ho comunique per escrit presentat en el registre de les oficines de FGV abans citades, dirigit a Recursos Humans. Igualment, podrà ‘activar-se’ posteriorment seguint el mateix procediment. Els efectes de la desactivació són que l’aspirant no serà requerit per FGV per a la seua contractació temporal, sense que això li supose cap penalització. No pertocarà desactivar-se precisament davant d’un oferiment de contractació de FGV.

Els integrants de les llistes que consideren que tenen un problema de salut transitori que els impedisca realitzar les tasques pròpies del lloc, hauran de desactivar-se segons s’ha indicat en el paràgraf anterior. Si no ho fa, i en compliment de les comprovacions d’adequada aptitud física es detecta l’existència d’aquest problema de salut una vegada realitzat el contracte, després d’informe del Servei Mèdic de FGV que acredite que es tracta d’una situació transitòria, es rescindirà el contracte i es considerarà l’aspirant com desactivat fins a la seua recuperació.

La falta d’adequada aptitud per a ocupar el lloc de treball, constatada d’acord amb les condicions particulars de cada borsa, tindrà els mateixos efectes en l’aspirant respecte de la seua pertinença a altres borses en què puga estar inclòs, si els aspectes que van determinar la falta d’aptitud són comuns.

Considerant les característiques de les necessitats a cobrir amb aquestes borses de treball temporal, en les quals poden concórrer circumstàncies d’imminència i imprevisibilitat, l’oferiment es realitzarà mitjançant fins un màxim de tres cridades telefòniques al telèfon facilitat en intervals de 2 hores. Davant de la impossibilitat de contactar, s’entendrà que es rebutja l’oferiment i es passarà a la següent persona de la llista en disposició d’incorporar-s’hi i així successivament.

Els aspirants podran actualitzar les seues dades de contacte durant la vigència de la borsa a través d’escrit presentat en els registres de FGV mencionats, dirigit a Recursos Humans.

Els efectes per als aspirants del seu rebuig d’un oferiment de contractació es regulen de la manera següent:

 • El primer rebuig no suposarà penalització.
 • El segon rebuig suposarà passar a ocupar l’últim lloc de la llista.
 • El tercer rebuig suposarà la baixa definitiva de la llista.

No es considerarà rebuig d’un oferiment el cas de les dones embarassades que així ho manifesten en ser requerides, si aquest estat és incompatible, segons els criteris preventius de FGV, amb l’exercici de l’activitat dels llocs a cobrir amb la borsa de què es tracte. Tampoc es considerarà rebuig la negativa a l’oferiment de contractes a jornada parcial inferior a 1/3 de la jornada ordinària de FGV a temps complet.

Les persones que estant contractades en FGV en virtut d’aquestes borses siguen acomiadades per motius disciplinaris, causaran baixa en aquelles de què pogueren formar part. La mateixa actuació se seguirà en el cas de persones que donen per finalitzada la seua relació laboral per voluntat pròpia, tant de forma expressa com tàcita.

9. Comissió de Selecció.

Com a òrgan de selecció per a la valoració dels requisits i mèrits de la present convocatòria es constitueix la Comissió de Selecció formada per: D. Antonio Blanco Ballester (president), D. José Escandell Talens (secretari) i Dª María Amparo Pardo Tejedor, D. José Antonio González Redondo, D. Francisco José García Salas i D. Javier Canet Margarit com a vocals. Aixi mateix, es constitueix una comissió delegada en FGV-Alacant, formada per D. Miguel Angel Orgaz Tenorio (secretari) i D. Carlos Moratalla García i D. Juan Manuel Costa Escudero com a vocals.

La Comissió podrà incorporar en qualitat d’assessors sense dret de vot els que considere oportuns per al correcte compliment del procés selectiu. Aixi mateix, tindrà el recolzament necessari per les tasques administratives.

10. Impugnació de les presents bases i conformitat amb les mateixes.

Contra les presents bases podrà formular-se, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la direcció de FGV, en el termini d’un (1) mes des de la publicació, o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos (2) mesos des d’aquell moment, davant de l’òrgan jurisdiccional competent, de conformitat al que estableix la Legislació de procediment administratiu comú de les administracions públiques i de règim jurídic del sector públic.

En tot allò no expressament establit en la present convocatòria, caldrà ajustar-se a la normativa convencional de FGV i subsidiàriament a la legislació autonòmica o estatal que siga aplicable. Correspon a la Comissió de Selecció determinar l’actuació que s’ha de seguir en cas de buit legal, així com la interpretació d’aquestes normes.

Sense perjuí de tot l’anterior, la participació en el present concurs suposa el coneixement i acceptació de les seues bases.

11. Vigència de les borses.

Les borses que es constituïsquen en virtut d’aquesta convocatòria tindran una vigència de dos anys a partir de la publicació de les llistes definitives fermes de cada una d’elles, llevat que:

 1. el nombre d’integrants de la borsa de què es tracte es reduïsca de tal manera que, a criteri de la direcció de FGV, resulte inoperant, i en aquest cas podrà concloure’s abans, avisant d’això els seus integrants;
 2. es constituïsca alguna nova borsa de contractació temporal derivada d’un concurs públic d’ingressos per a personal fix en FGV, per als llocs o categories previstos en alguna de les borses que ara es creen.

No obstant això, les borses existents en el moment de publicació d’aquesta convocatòria mantindran la seua vigència, segons les seues pròpies previsions, i prevaldran sobre les que ara es creen si es refereixen als mateixos llocs; en cas que aquelles conclogueren abans que aquestes darreres estigueren operatives, es prorrogarà la seua validesa fins eixe moment.

CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 1
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 2
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 3
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 4
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 5
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 6
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 7
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 8
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 9
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 10
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 11
CONDICIONS PARTICULARS BORSA NÚM. 12
Descarrega les Bases Generals comunes a les 12 borses d’ocupació temporal de FGV en.pdf . S’obri en pestanya nova.