ANUNCI de 17 de maig de 2017, de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aclarixen i es fa una nova redacció de determinats aspectes de les Normes de la Convocatòria de constitució de 12 Borses d’Ocupació temporal i s’amplia el termini d’admissió de sol·licituds per a formar part d’estes Borses.

 

PRIMER.

En anunci de 3 de maig de 2017, pel que la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant FGV) informava de la creació de 12 Borses d’Ocupació temporal, s’inclouen una sèrie de condicions particulars reguladores de cada una de les 12 Borses que es pretén constituir.

En les dites condicions particulars apareixen diversos annexos, un dels quals, l’Annex II, informa, per a cada una de les Borses, de les exigències d’aptitud mèdica i psicològica que FGV té estipulades per a determinar si una persona pot ocupar els llocs de treball que es pretén atendre.

Revisada la redacció de estos Annexos II, s’ha considerat que ha d’afegir-se a tots ells, en la descripció del RECONEIXEMENT METGE, el següent: “No patir malaltia y/o discapacitat física, psíquica y/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones”.

Així mateix, haurà de tindre’s per no posada en els mencionats annexos l’expressió següent: “No patir malaltia mental”.

SEGON.

Com a conseqüència de tot aixo, es considera adequat prorrogar el termini de presentació de sol·licituds, que es fixa ara fins a les 24:00 hores del pròxim dia 28 de maig de 2017.

ANUNCI de 3 de maig de 2017 de la Direcció de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana pel qual es convoca la constitució de 12 borses de treball temporal

Les bases generals són comunes a les 12 borses que es pretén constituir, i amb una sèrie de condicions particulars, pròpies de cada una d’aquestes borses. Ambdós aspectes configuren les normes de la convocatòria, Descarrega les bases Generals en .pdf. S’obri en pestanya nova.

Els formularis de sol·licitud són específics de cada borsa i arrepleguen únicament dades d’identificació i l’autobaremación de MÈRITS, a fi de configurar les diferents llestes, segons les normes de la convocatòria.

BORSA Núm 1: Atenció al client. FGV-Alacant

BORSA Núm 2: Cap de circulació. FGV-Alacant

BORSA Núm 3: Maquinistes. FGV-Alacant

BORSA Núm 4: Oficials de taller. FGV-Alacant

BORSA Núm 5: Vies i Obres. FGV-Alacant

BORSA Núm 6: Atenció al client. FGV-València

BORSA Núm 7: Cap de circulació. FGV-València

BORSA Núm 8: Maquinistes metro. FGV-València

BORSA Núm 9: Maquinistes tramvia. FGV-València

BORSA Núm 10: Oficials de taller. FGV-València

BORSA Núm 11: Vies i Obres. FGV-València

BORSA Núm 12: Oficis manteniments elèctrics. FGV-València

 


Les bases generals són comunes a les 12 borses que es pretén constituir, i amb una sèrie de condicions particulars, pròpies de cada una d’aquestes borses. Ambdós aspectes configuren les normes de la convocatòria, Descarrega les bases Generals en .pdf. S’obri en pestanya nova.