1. FGV manifesta la voluntat i decisió de ser un servici per a totes les persones, i es presta especial atenció als qui tinguen dificultats de mobilitat, bé siga per causes físiques o sensorials. Per a això FGV intensificarà les actuacions d?investigació, la formació i l?adequació de les instal·lacions encaminades a augmentar l?accessibilitat del servicis i promourà acords i participarà en iniciatives amb les institucions que compartixen este objectiu.
 2. FGV vol i perseguix la major eficiència en la gestió i atén, d’acord amb els mitjans de què disposa, la demanda tant la regular com la motivada per esdeveniments singulars, amb criteris de qualitat i sostenibilitat, i incrementa la participació en la mobilitat general per a avançar cap a una mobilitat sostenible. Per a això escometrà i/o mantindrà certificats de qualitat i mediambientals de les diverses activitats.
 3. FGV potenciarà la intermodalitat en el transport i facilitarà la utilització dels servicis als clients i clientes procedents tant de modes de transport no contaminants: a peu o amb bicicleta, com d’altres modes de transport públics o privats. Per a això potenciarà la presència d’aparcaments per a bicicletes, millores en els accessos de vianants, intercanviadors amb el transport públic i aparcaments dissuasoris per a vehicles privats en les proximitats de les estacions.
 4. FGV es compromet a continuar preveient com a objectiu bàsic la seguretat i, per tant, continuarà prestant especial atenció a tots els aspectes relacionats amb la seguretat de les persones que viatgen en els seus desplaçaments per mitjà d’accions en els diversos àmbits que intervenen: gestió, prevenció, organització, formació i instal·lacions.
 5. FGV prestarà especial atenció i prendrà mesures per a optimitzar els consums energètics en les circulacions i instal·lacions, i aposta per la utilització d’energia procedent de fonts renovables a fi de disminuir les emissions contaminants a l’atmosfera, tant directes com indirectes.
 6. FGV manifesta la voluntat de coadjuvar en el reconeixement de la identitat i l’autoestima ciutadana i es compromet a col·laborar i promoure amb els distints municipis diverses actuacions que faciliten la integració urbanística dels traçats, com també la utilització, compatible amb l’explotació ferroviària, de les instal3lacions i dels terrenys de FGV.
 7. FGV promourà diverses iniciatives culturals i potenciarà la utilització de les instal·lacions per a este fi, i realitzarà estudis, esdeveniments i activitats encaminades a incrementar la consciència de sostenibilitat en el conjunt de la societat.
 8. FGV fomentarà en totes les instal·lacions i en les actuacions que execute les diverses mesures que siguen respectuoses amb el medi ambient i, entre altres, la reutilització, el reciclatge, la gestió adequada de materials i residus i la disminució de la contaminació acústica.
 9. FGV es compromet a potenciar en la selecció dels seus proveïdors i proveïdores i en les compres de béns i servicis els criteris i les exigències relacionats amb la sostenibilitat.
 10. FGV es compromet a continuar avançant en la implantació de mesures que faciliten la integració i la igualtat entre el seu personal; potenciar els aspectes relacionats amb la seguretat i salut, i promoure la seua formació introduint en esta mòduls de coneixements relacionats amb la sostenibilitat.
 11. FGV promourà la relació amb el conjunt de la societat, de la qual forma part, i en la qual duu a terme la seua activitat per mitjà de la participació del la ciutadania en general, i dels seus clients i clientes en particular, en diversos aspectes relatius a la sostenibilitat a través d’enquestes, fòrums, recollida de suggeriments, etc., i s?informarà de les seues realitzacions i dels seus plans. Per a això es compromet a dur a terme periòdicament informes o memòries de sostenibilitat.
 12. FGV es compromet a firmar, al llarg d’enguany, la sol·licitud d’adhesió a la Carta de la UITP (Unió Internacional de Transport Públic) sobre desenvolupament sostenible.

La Declaració de Sostenibilitat de FGV es va publicar el juliol de 2006. En l’elaboració va col·laborar amb FGV l’Institut de Transport i Territori de la Universitat Politècnica de València i una comissió d’experts integrada per:

José Vicente Colomer Ferrándiz
Dr. enginyer de Camins, Canals i Ports.
Catedràtic de Transports en la Universitat Politècnica de València.

Fernando de Esteban
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Director general adjunt d’Energia i Transport de la Comissió Europea.

Agustín Domingo Moratalla
Dr. en Filosofia.
Professor titular de Filosofia Moral i Política en la Universitat de València.

Santiago Hernández Fernández
Dr. enginyer de Camins, Canals i Ports.
Premi Nacional de Medi Ambient 1995.
Catedràtic de Projectes i Impacte Mediambiental en la Universitat d’Extremadura.


Ricardo Insa Franco

Dr. enginyer de Camins, Canals i Ports.
Professor titular de Ferrocarrils en la Universitat Politècnica de València.

José Miguel Iribas
Sociòleg.

José María Lozano
Dr. arquitecte.
Catedràtic de Projectes Arquitectònics en la Universitat Politècnica de València.

Andrés Monzón
Dr. enginyer de Camins, Canals i Ports.
Catedràtic de Transports en la Universitat Politècnica de Madrid.

Javier Quesada
Doctor en Economia.
Catedràtic d’Anàlisi Econòmica en la Universitat de València.

Graciano Romero Fernández
Enginyer d’Obres Públiques.
Professor titular de Ferrocarrils en la Universitat d’Alacant.