INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS FOTOVOLTAIQUES
Plaques solars tèrmiques

D’acord amb els compromisos adquirits en la Declaració de Sostenibilitat, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va escometre el 2008 la instal·lació de 10.400 plaques fotovoltaiques en les cobertes de les naus dels tallers de Metrovalencia i el TRAM d’Alacant.

L’actuació permet generar anualment 3 milions de kW/h. L’energia produïda, equivalent al consum mitjà d’unes 1.000 llars valencianes, evita l’emissió a l’atmosfera de 3.500 tones de CO2.

Els 10.400 mòduls solars cobrixen una superfície aproximada de 18.000 m2, cosa que la convertix en la major instal·lació de plaques fotovoltaiques situades en cobertes industrials de la Comunitat Valenciana i una de les majors d’Espanya en empreses de caràcter públic.

Els tallers del Campello del TRAM d’Alacant, amb 3.600 plaques solars, i els tallers de la Línia 1 de Metrovalencia a València Sud, en els qual s’han instal·lat 2.900 mòduls, són els dos majors productors d’energia renovable de l’empresa.

Les dades de la instal.lació (potència, superfície neta i nombre de plaques) realitzada en cada una de les cobertes és la següent:

Dades plaques fotovoltaiques

Taller Potència Kw Superficie m2 Nombre de plaques
València Sud 580 4.900 2.900
Machado 380 3.100 1.800
Tarongers 313 3.600 2.100
El Campello 600 6.100 3.600
Total 1.873 17.700 10.400

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES PER A LA PRODUCCIÓ D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, dins dels objectius de reducció de consums energètics del seu programa ambiental 2009, va escometre la instal·lació de plaques solars tèrmiques per a la producció d’aigua calenta sanitària a les instal·lacions de València-Sud (instal·lacions fixes i vestidor del personal de taller de material mòbil).

L’estalvi energètic anual estimat de la instal·lació d’estes plaques és de 33.758 kWh.

Sistema de lluernes òptiques

NOU SISTEMA DE LLUERNES ÒPTIQUES

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha completat durant l’estiu del 2012 als tallers de Tarongers i Machado de Metrovalencia, la instal.lació d’una nova tecnologia de d’il.luminació òptica que millora l’aportació de llum a l’interior de les naus de treball i genera importants estalvis de consum energètic.

Es tracta d’un sistema passiu d’il.luminació natural consistent en lluernes de coberta que incorporen un nou sistema òptic que, a través de milers de prismes, refracta, multiplica i millora la distribució de la llum solar.

Els estalvis estimats en il.luminació estan en l’entorn del 35 % per a ambdós tallers, calculant-se un estalvi final conjunt de 210.518 Kwh. anuals.

OPTIMIZACIÓ DE LES MARXES ATO (AUTOMATIC TRAIN OPERATION) EN METROVALENCIA

El sistema ATO, del qual la seua implantació en Metrovalencia data de 2011, és un sistema que, en combinació amb el sistema de seguretat ATP i mitjançant la interacció dels diferents equips disposats en la via, en el lloc de comandament i control i en les pròpies unitats ferroviàries, possibilita que els esforços de tracció i frenada dels trens, es regulen de manera automàtica sense la intervenció del maquinista.

Esta característica ofereix una sèrie d’avantatges sobre la conducció manual:

  • Milllora la regularitat de les línies de metro igualant els temps de recorregut de tots els trens.
  • Possibilita, mitjançant les distintes marxes programades, l’aplicació d’estratègies de regulació que milloren la puntualitat de les circulacions.
  • Optimitza les corbes d’acceleració i frenada dels trens, amb la finalitat d’aconseguir una major eficiència amb el consum elèctric de tracció.
  • Permet que els trens efectuen la seua parada sempre al mateix lloc de cada andana i això possibilita la instal.lació de replanells o plataformes que redueixen l’espai entre l’andana i el tren, millorant l’accesibilitat.
  • La regulació de la velocitat no permet superar la velocitat màxima de la via, amb la qual cosa s’evita que el tren patisca una frenada d’urgència motivada pels sistemes de protecció de trens.

Metrovalencia al 2018, d’acord amb el seu compromís medioambiental analitzà i va procedir a reprogramar la parametrització del sistema ATO, de manera que  s,optimitzaren els consums energètics, obtenint-se estalvis en el consum d’energia de tracció superiors al 8% de les circulacions de les UT 4300, tant en les composicions de 4 cotxes, com en les de 5 cotxes.