El transport ferroviari en les xarxes de FGV (Metrovalencia i Tram d’Alacant) ha contribuït al llarg del temps a la sostenibilitat en el seu àmbit d’actuació. Esta contribució es reflectix tant en múltiples aspectes econòmics, com socials i mediambientals.

Des del punt de vista econòmic, FGV contribuïx a la disminució dels costos econòmics derivats de la congestió; reduïx dràsticament el consum energètic i tot tipus de costos generats pel trànsit privat (assegurances, despeses de conservació i infrautilització del parc d’automòbils, sinistralitat, vigilància, pol·lució, soroll, ocupació d’espais, etc.); facilita el desenvolupament de les activitats i afavorix la mobilitat urbana; contribuïx a la creació d’ocupació directa i indirecta, etc.

Des del punt de vista social, FGV contribuïx a la integració de les diferents poblacions i àmbits a què servix; millora la qualitat del transport en el seu conjunt; per la seua elevada seguretat col·labora a una menor accidentabilitat; realitza d’una manera continuada actuacions encaminades a incrementar l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda per causes físiques o sensorials; participa i promou activitats culturals; etc.
En l’àmbit intern, la seua activitat, des de l’òptica social, es manifesta en els diversos aspectes de relacions amb els seus treballadors i treballadores.

Des del punt de vista mediambiental, la presència de FGV disminuïx les emissions a l’atmosfera enfront dels vehicles de carretera, ja que en consumir energia elèctrica no contamina en el recorregut; la seua energia pot procedir de fonts renovables; i té un consum energètic per cada persona transportat molt inferior al d’altres modes. A més, els materials de les infraestructures i dels vehicles tenen una major duració i utilització que els de la carretera.

FGV, dins del seu paper en el sistema de transport, contribuïx a disminuir la congestió, ocupa un menor espai per persona transportat, promociona la intermodalitat tant amb els modes no motoritzats (a peu i amb bicicleta) com amb el vehicle privat per mitjà d’aparcaments estratègicament situats a la proximitat de diferents estacions i amb el transport públic a través de la integració modal espacial, tècnica i tarifària.
En els processos interns, FGV té presents totes les necessitats i exigències mediambientals. En la gestió com a empresa FGV utilitza criteris de qualitat que comporten que l’eficiència oriente les seues polítiques i decisions. Estes polítiques de qualitat es reflectixen en els diferents certificats obtinguts i en curs.