El transport ferroviari en les xarxes de FGV (Metrovalencia i Tram d’Alacant) ha contribuït al llarg del temps a la sostenibilitat en el seu àmbit d’actuació. Esta contribució es reflectix tant en múltiples aspectes econòmics, com socials i mediambientals.

Des del punt de vista econòmic, FGV contribuïx a la disminució dels costos econòmics derivats de la congestió; reduïx dràsticament el consum energètic i tot tipus de costos generats pel trànsit privat (assegurances, despeses de conservació i infrautilització del parc d’automòbils, sinistralitat, vigilància, pol·lució, soroll, ocupació d’espais, etc.); facilita el desenvolupament de les activitats i afavorix la mobilitat urbana; contribuïx a la creació d’ocupació directa i indirecta, etc.

Des del punt de vista social, FGV contribuïx a la integració de les diferents poblacions i àmbits a què servix; millora la qualitat del transport en el seu conjunt; per la seua elevada seguretat col·labora a una menor accidentabilitat; realitza d’una manera continuada actuacions encaminades a incrementar l’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda per causes físiques o sensorials; participa i promou activitats culturals; etc.
En l’àmbit intern, la seua activitat, des de l’òptica social, es manifesta en els diversos aspectes de relacions amb els seus treballadors.

Des del punt de vista mediambiental, la presència de FGV disminuïx les emissions a l’atmosfera enfront dels vehicles de carretera, ja que en consumir energia elèctrica no contamina en el recorregut; la seua energia pot procedir de fonts renovables; i té un consum energètic per cada viatger transportat molt inferior al d’altres modes. A més, els materials de les infraestructures i dels vehicles tenen una major duració i utilització que els de la carretera.

FGV, dins del seu paper en el sistema de transport, contribuïx a disminuir la congestió, ocupa un menor espai per viatger transportat, promociona la intermodalitat tant amb els modes no motoritzats (a peu i amb bicicleta) com amb el vehicle privat per mitjà d’aparcaments estratègicament situats a la proximitat de diferents estacions i amb el transport públic a través de la integració modal espacial, tècnica i tarifària.
En els processos interns, FGV té presents totes les necessitats i exigències mediambientals. En la gestió com a empresa FGV utilitza criteris de qualitat que comporten que l’eficiència oriente les seues polítiques i decisions. Estes polítiques de qualitat es reflectixen en els diferents certificats obtinguts i en curs.