Certificats mèdic i psicològic

Validesa de l’apte: en funció de l’edat:

  • Fins a 50 anys: 5 anys des de la data del certificat.
  • Entre els 51 i els 60 anys: 3 anys des de la data del certificat.
  • A partir de 61 anys: un any des de la data del certificat.

Resultat no apte:

  • Certificat mèdic (inici o renovació): nova avaluació als tres mesos.
  • Certificat psicològic d’inici: nova avaluació a l’any.
  • Certificat psicològic de renovació: nova avaluació als tres mesos.

El certificat de capacitació té una validesa de dos anys a partir de la data d’expedició, renovable mitjançant la superació del curs de manteniment de capacitació que FGV convocarà oportunament. A més, se suspendrà la seua validesa quan transcórrega un període superior a un any sense haver-la exercit.

La validesa d’un certificat de Capacitació suspès per qualsevol de les dues causes anteriors es recuperarà després de superar un curs de confirmació de la capacitació. De no realitzar-ho en un termini de tres anys, l’Habilitació serà revocada, havent de realitzar de nou tot el procés d’Habilitació.

En tots els casos, és responsabilitat de la persona que posseeix l’habilitació obtenir la renovació dels certificats abans de la seua pèrdua de validesa.