Documentació

  1. Formulari de Solicitud Curs d’habilitació.
  2. Fotocòpia a color del NIF o NIE.
  3. Fotocòpia de la titulació o certificat d’experiència laboral, que s’acreditarà per mitjà de certificació d’una empresa que exercisca activitat de treballs en via. En la dita certificació, firmada i cunyada, haurà de constar nom de l’empresa, CIF, codi d’activitats econòmiques, i nom, dades de contacte (direcció i telèfon) i responsabilitat en l’empresa de la persona que certifica.
  4. Per a aquells interessats l’idioma natiu dels quals no siga el castellà, acreditació d’un coneixement suficient del castellà que permeta a l’aspirant l’adequat seguiment del procés formatiu.
  5. En el cas de Conductor de Vehicles d’Infraestructura, Certificat de formació teórico-pràctica del vehicle
  6. Justificant de l’ingrés bancari de pagament del curs.
  7. Certificat d’aptitud mèdica, expedit per un dels centres concertats amb FGV això (entrega del document original).
  8. Certificat d’aptitud psicològica, expedit per un dels centres concertats amb FGV això (entrega del document original).

Mode d’entrega

Els documents 1 a 6 es podran entregar a través d’un correu electrònic a la direcció habilitacionesescuelafgv@gva.es en el que s’indique en Assumpte: habilitació nom i cognoms.

Dels documents 7 i 8 es requerix l’entrega dels originals en la direcció següent:

Unitat de Formació i Desenrotllament
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana

Partida Xirivella s/n,
46014 València