Per a formalitzar les inscripcions, ha de remetre’s al correu habilitaciones@fgv.es la següent documentació:

  1. Fitxa d’inscripció:
  2. Fotocòpia a color del NIF o NIE.
  3. Fotocòpia de la titulació acadèmica, o certificat d’experiència laboral segons model existent en la fitxa d’inscripció.
  4. Només quan l’idioma natiu no siga el castellà, certificat emès per un centre d’ensenyament d’idiomes oficialment reconegut pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, acreditant un nivell B2 segons el Marc comú europeu per a les llengües.
  5. Exclusivament per a la Conducció sense viatgers: acreditació del coneixement i conducció de la Maquinària de via, segons model existent en la fitxa d’inscripció.

Els certificats mèdic i psicològic són remesos directament a FGV des dels centres mèdics concertats.