En la missió de FGV es plasma l’objectiu d’oferir als seus clients un servei de transport de la màxima qualitat, de forma eficient, segura i transparent, oferint una alternativa de transport sostenible i accessible en les àrees en què està present.

Constitueix un repte fonamental de l’organització aconseguir aquest objectiu alhora que es garanteixen la seguretat i salut dels treballadors i es controlen els impactes ambientals que puguen derivar-se de la seua activitat.

Enfront de l’oferta diversa d’alternatives de transport col·lectiu, en general menys sostenibles i de major impacte ambiental, serà objectiu prioritari de FGV oferir un servei eficient, atractiu, segur, sostenible, accessible i de la major qualitat, per a això l’organització orientarà la seua activitat diària a la satisfacció del client, alhora que es protegeix el medi ambient, es preveu la contaminació i es realitza un ús sostenible dels recursos naturals en un entorn laboral segur per als seus treballadors.

FGV assumeix com a compromís el compliment tant dels requisits legals aplicables com d’aquells altres que l’organització subscriga voluntàriament. Així mateix FGV es compromet a mantindre un entorn laboral adequat per mitjà de la prevenció de danys i del deteriorament de la salut, fent un seguiment del seu acompliment en matèria de SST.

Serà responsabilitat de la Direcció dotar l’organització d’aquells mitjans humans i materials que siguen necessaris per a aconseguir aquests fins, incloent-hi la formació contínua dels seus empleats.

En coherència amb l’anàlisi periòdica de l’entorn i de les necessitats de les parts interessades, l’estratègia global de FGV s’orienta a facilitar la consecució dels objectius per mitjà de la implantació de sistemes de gestió que garantisquen el compromís de FGV en el seu compliment, revisió i la seua voluntat de gestionar-los d’una forma reglada i auditable.

Perquè el fi que pretén l’organització és la millora contínua en la gestió que, conseqüentment, ha de redundar en la millora de la qualitat, de les condicions de treball, del comportament ambiental i, en definitiva, del servei de transport de viatgers que proveeix i és la seua raó de ser.

FGV, a través d’aquest document, manifesta clarament aquest compromís i el transmet a tots i cada un dels components de l’organització.

València, febrer de 2019
El director gerent

Política Integrada de Qualitat Prevencio i Medi ambient de FGV