Política Integrada de Qualitat, Prevenció i Medi Ambient de
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA

En la missió de FGV es plasma l’objectiu d’oferir a la seua clientela un servei de transport de la màxima qualitat, de forma eficient, segura i transparent, oferint una alternativa de transport sostenible i accessible en les àrees en què està present.

Constitueix un repte fonamental de l’organització aconseguir aquest objectiu alhora que es garanteixen la seguretat i salut dels treballadors i treballadores i es controlen els impactes ambientals que puguen derivar-se de la seua activitat.

Enfront de l’oferta diversa d’alternatives de transport col·lectiu, en general menys sostenibles i de major impacte ambiental, serà objectiu prioritari de FGV oferir un servei eficient, atractiu, segur, sostenible, accessible i de la major qualitat. Per a això, l’organització orientarà la seua activitat diària a la satisfacció de la clientela, alhora que es protegeix el medi ambient, es preveu la contaminació i es realitza un ús sostenible dels recursos naturals en un entorn laboral segur per als seus treballadors i treballadores.

FGV assumeix com a compromís el compliment tant dels requisits legals aplicables com d’aquells altres que l’organització subscriga voluntàriament. Així mateix FGV es compromet a mantindre un entorn laboral adequat a través de la prevenció de danys i del deteriorament de la salut, fent un seguiment del seu acompliment en matèria de SST, i amb eixa finalitat, es procurarà la participació i involucració de les persones traballadores.

Serà responsabilitat de la Direcció dotar l’organització d’aquells mitjans humans i materials que siguen necessaris per a aconseguir aquests objectius, incloent-hi la formació contínua dels seus empleats i empleades.

Perquè la finalitat que pretén l’organització és la millora contínua en la gestió que, conseqüentment, ha de redundar en la millora de la qualitat, de les condicions de treball, del comportament ambiental i, en definitiva, del servei de transport de viatgers i viatgeres que proveeix i és la seua raó de ser.

FGV, a través d’aquest document, manifesta clarament aquest compromís i el transmet a tots i cadascun dels components de l’organització.

València, setembre de 2020
El director gerent