El servei de transport públic ferroviari prestat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el compromís adquirit de realitzar la seua activitat amb el màxim respecte i protecció al medi ambient, disposa des de l’any 2010 d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat per AENOR, segons la norma internacional UNE-EN ISO 14001 de gestió ambiental, tant en l’àmbit de Metrovalencia com en el del TRAM d’Alacant.

L’acreditació d’aquesta certificació suposa:

 • Estricte compliment de la legislació ambiental vigent.
 • Reducció de despeses en energia elèctrica, aigua, combustibles i matèries primeres.
 • Estalvi en el tractament d’emissions, abocaments i residus, mitjançant objectius de reducció.
 • Optimitzar la utilització de recursos naturals, cada vegada més escassos.
 • Millora en les relacions amb administració, proveïdors i clients.
 • Disminució de l’import de determinats segurs.
 • Exempcions legals en alguns supòsits.
 • Millora de la imatge davant dels clients i la societat.
 • Afavorir el retorn de la inversió: Racionalitzar i estalviar.

Anualment des de FGV s’establixen objectius i accions de millora mediambiental, a fi de disminuir consums de matèries primeres o generació de residus. Al llarg d’aquests últims anys algunes de les accions que s’han desenrotllat han sigut:

Mesures d’estalvi energètic

 • Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques en les cobertes de tots els tallers de material mòbil de FGV.
 • Instal·lació de plaques termosolars per a la producció d’aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de lucernaris en les cobertes dels tallers de FGV a fi d’afavorir l’ús d’il·luminació natural.
 • Elaboració i implantació de la guia de conducció eficient en FGV-Alacant.
 • Substitució de lluminàries i llums per altres més eficients.
 • Optimització de la il·luminació exterior mitjançant l’extensió de l’ús de rellotges solars i temporitzadors  en la il·luminació d’estacions i baixadors de superfície.
 • Protocol·lització de l’ús de calefacció per gasoil en tallers metro.
 • Implantació de mesures d’estalvi d’energia elèctrica de climatització.

Mesures d’estalvi d’aigua

 • Reciclatge d’aigua en llavadors de trens i tramvies, amb una reutilització del 60 % per cent de l’aigua utilitzada.
 • Instal·lació de ‘perlizadores’ en aixetes de lavabos amb estalvis de fins al 50% en l’aigua utilitzada.
 • Instal·lació de dutxes temporitzades en vestuaris
 • Instal·lació de comptadors en determinats punt de la xarxa interna d’aigua potable de FGV a fi de realitzar el seguiment i control dels consums d’aigua.

Mesures de substitució de l’ús matèries primeres contaminants  per altres més respectuoses amb el Medi Ambient

 • Utilització de pintures base aigua en compte de pintures base dissolvent en el pintat de trens i tramvies.
 • Utilització de greixos biodegradables en compte de greixos convencionals en les activitats de manteniment.
 • Substitució de l’ús de dissolvent en màquines ‘lavapiezas’, per fluids menys contaminants (base aigua, neteja biològica).
 • Substitució de gasos refrigerants dels equips d’aire condicionat per altres menys nocius per a la capa d’ozó i de menor efecte hivernacle.

Implantació de mesures d’estalvi de paper

 • Protocols d’ús eficient del paper.
 • Substitució de comunicacions i impressions en paper, per comunicacions digitals i documents electrònics.

Resultats

Alguns dels resultats més significatius de les actuacions que s’han dut a terme aquests últims anys es plasmen en les següents xifres i gràfiques:

Consum d’aigua: Disminució de més d’un 46%.

Consumo de agua total FGVConsumo de Agua Metro Cubico anual FGV

Consum d’energia elèctrica: Disminució de més d’un 7%.

Consumo de energia eléctrica. Total FGVConsumo Kw/h_FGV

Consum de paper: Disminució de més d’un 35%.

Consumo de papel. Total FGV ConsumoPapel_Kg_FGV

Generació de residus perillosos: Disminució de més d’un 15%.

ResiduosPeligrosos_Total_FGVResiduosPeligrosos_Kg_FGV

Consum de gasoil C: Disminució de més d’un 43%.

Logotipo Contiene Vídeo en lengua de signos