El servei de transport públic ferroviari prestat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, d’acord amb el compromís adquirit de realitzar la seua activitat amb el màxim respecte i protecció al medi ambient, disposa des de l’any 2010 d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat per AENOR, segons la norma internacional UNE-EN ISO 14001 de gestió ambiental, tant en l’àmbit de Metrovalencia com en el del TRAM d’Alacant.

L’acreditació d’aquesta certificació suposa:

 • Estricte compliment de la legislació ambiental vigent.
 • Reducció de despeses en energia elèctrica, aigua, combustibles i matèries primeres.
 • Estalvi en el tractament d’emissions, abocaments i residus, mitjançant objectius de reducció.
 • Optimitzar la utilització de recursos naturals, cada vegada més escassos.
 • Millora en les relacions amb administració, proveïdors, proveïdores i clientela.
 • Disminució de l’import de determinats segurs.
 • Exempcions legals en alguns supòsits.
 • Millora de la imatge davant dels clients i clientes i la societat.
 • Afavorir el retorn de la inversió: Racionalitzar i estalviar.

Anualment des de FGV s’establixen objectius i accions de millora mediambiental, a fi de disminuir consums de matèries primeres o generació de residus. Al llarg d’aquests últims anys algunes de les accions que s’han desenrotllat han sigut:

Mesures d’estalvi energètic

 • Instal·lació de Plaques Fotovoltaiques en les cobertes de tots els tallers de material mòbil de FGV, amb una generació acumulada fins l,any 2020 de més de 33.000 Mwh.
 • Instal·lació de plaques termosolars per a la producció d’aigua calenta sanitària.
 • Instal·lació de lucernaris en les cobertes dels tallers de FGV a fi d’afavorir l’ús d’il·luminació natural.
 • Elaboració i implantació de la guia de conducció eficient en FGV-Alacant.
 • Substitució de lluminàries i llums per altres més eficients.
 • Optimització de la il·luminació exterior mitjançant l’extensió de l’ús de rellotges solars i temporitzadors  en la il·luminació d’estacions i baixadors de superfície.
 • Protocol·lització de l’ús de calefacció per gasoil en tallers metro.
 • Implantació de mesures d’estalvi d’energia elèctrica de climatització.
 • Reprogramació de les marxes ATO (Automatic Train Operation) que regulen el moviment dels trens de Metrovalencia atenent a criteris d’estalvi energètic

L’indicador de consum d’energia elèctrica s’ha reduït els darrers 10 anys més d’un 16%

Mesures d’estalvi d’aigua

 • Reciclatge d’aigua en llavadors de trens i tramvies, amb una reutilització del 60 % per cent de l’aigua utilitzada.
 • Instal·lació de ‘perlizadores’ en aixetes de lavabos amb estalvis de fins al 50% en l’aigua utilitzada.
 • Instal·lació de dutxes temporitzades en vestuaris
 • Instal·lació de comptadors en determinats punt de la xarxa interna d’aigua potable de FGV a fi de realitzar el seguiment i control dels consums d’aigua.

L’indicador de consum d’aigua s’ha reduït els darrers 10 anys més d’un

Mesures de substitució de l’ús matèries primeres contaminants  per altres més respectuoses amb el Medi Ambient

 • Utilització de pintures base aigua en compte de pintures base dissolvent en el pintat de trens i tramvies.
 • Utilització de greixos biodegradables en compte de greixos convencionals en les activitats de manteniment.
 • Substitució de l’ús de dissolvent en màquines ‘lavapiezas’, per fluids menys contaminants (base aigua, neteja biològica).
 • Substitució de gasos refrigerants dels equips d’aire condicionat per altres menys nocius per a la capa d’ozó i de menor efecte hivernacle.

Implantació de mesures d’estalvi de paper

 • Protocols d’ús eficient del paper.
 • Substitució de comunicacions i impressions en paper, per comunicacions digitals i documents electrònics.

L’indicador de consum de paper s’ha reduït els darrers 10 anys més d’un 40%.

Logotipo Contiene Vídeo en lengua de signos