ProgramacióGestió i SeguimentAvaluacióComunicació

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana és l’encarregada de gestionar la línia d’actuació ‘Generació de la infraestructura necessària per a la implantació dels serveis de transport públic elèctric’. Aquesta línia s’enquadra de la següent manera:

 • Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors
  • Objectiu Temàtic 4: Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors
   • Prioritat d’inversió 4e: Foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació.
    • Objectiu específic 4.5.1: Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes.
     • Línia d’actuació: Generació de la infraestructura necessària per a la implantació dels serveis de transport públic elèctric.

Documentació i normativa

Normativa europea

Normativa estatal

Licitació públicaLlei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Normativa autonòmica