Bases de la convocatòria pública per a la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per a la cobertura de llocs de treball temporals d’atenció al client en les demarcacions de València i Alacant.en PDF >>>

Termini de presentació de sol·licituds

  • Inici: divendres 30 de desembre de 2022 a les 00:00 hores
  • Fi: Ampliació del termini d’inscripció: diumenge 8 de gener de 2023 a les 23:59 hores

La inscripció serà únicament telemàtica. Realitza la teua inscripció en el formulari des d’aquest enllaç >>>

Accés a les FAQs o preguntes freqüents sobre la inscripció en Borses Urgents d’Atenció al Client publicada en el DOGV el 26/12/22 en PDF >>>

Exigències d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs d’Atenció al client en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en PDF >>>

Tal com arreplega el punt 5 de les Bases de la Convocatòria: “Els presents llistats mostren els llistats de sol·licituds presentades, un per a cada Borsa, ordenats per la puntuació d’autobaremació i indicant el tipus de ja que opta cada persona.

NO APAREIXERAN EN AQUESTES LLISTES LES SOL·LICITUDS LA PUNTUACIÓ DE LES QUALS PER MÈRITS FÓRA ZERO (0).

Així mateix: “Caldrà presentar al·legacions en el termini de 3 dies hàbils des de l’endemà de la publicació, transcorregut el qual es publicaran els llistats de persones que conformaran les Borses. Durant aquest termini no caldrà plantejar que es tinguen en consideració mèrits que no van ser autobaremats o que, havent-lo sigut, no es van justificar.”

L’ordre dels llistats publicats s’ha realitzat atenent el criteri de major a menor puntuació autobaremada, ordre alfabètic del primer cognom i ordre alfabètic del segon cognom. Els desempats es faran públics una vegada realitzada la baremació per la Comissió de Seguiment atenent els criteris establits en les Bases.

Consulta el llistat de València en aquest enllaç >>>

Consulta el llistat de Alacant en aquest enllaç >>>

Consulta el llistat definitiu de sol·licituds presentades de València en aquest enllaç, en PDF >>>

Consulta el llistat definitiu de sol·licituds presentades d’Alacant en aquest enllaç, en PDF >>>