RESOLUCIÓ de 10 d’octubre de 2022, de la directora Gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conéixer les normes generals de funcionament de les borses d’ocupació temporal d’aquesta entitat. [2022/9286]

Estes normes seran aplicable a les borses que es generen a partir de la seua publicació, regint-se les ja existents per les seues pròpies normes.

 1. Ordre de crida.- Les ofertes de contractació es dirigiran a les persones integrants de la Borsa segons la seua ordre en la mateixa -ordre que vindrà determinat per la puntuació obtinguda en el procés de conformació de tals Borses- amb els condicionants recollits en els punts següents.
 2. Gestió de les crides a persones que formen part d’altres Borses.- Quan una persona de la Borsa forme part d’altres Borses d’FGV, el principi general de les crides serà que a cap persona que tinga un contracte laboral en vigor amb FGV se li oferirà un altre, fins i tot si és per a cobrir un lloc que s’atén amb Borsa diferent a la del qual estiga ocupant. Per tant, amb independència del nombre de Borses en què una mateixa persona puga estar inclosa, quan es trobe treballant en FGV no rebrà ofertes de contractació.
  Com a excepció a l’anterior, podran realitzar-se ofertes a persones que ja tingueren un contracte laboral en vigor amb FGV quan es referisquen a un contracte dels regulats en l’Acord de 10 de setembre de 2021 sobre contractació temporal en FGV durant períodes de formació, en els termes i condicions que tal acord estipula.
 3. Gestió de les crides, considerant que la bossa inclou diferents tipus de lloc.- El règim de crides estarà condicionat per la possible existència de requisits específics diferencials per a poder exercir els uns o els altres llocs del que es poden atendre amb la Borsa. Això suposarà que no es realitzaran crides a les persones mancades d’aquest requisit fins a arribar a la primera persona que per ordre de puntuació ho tinga acreditat.
  Són requisits diferencials aquells que afecten alguns tipus de llocs o especialitats però no a altres/as. Inclouen aspectes que han de posseir les persones i que s’acrediten generalment en el procés selectiu, relatius a titulació, nivell acadèmic, coneixement d’idiomes, necessitat d’uns certs permisos o llicències administratives o similars i/o aspectes relatius a habilitacions de seguretat, capacitat física, perfil competencial o formació específica impartida per FGV, requisits aquests últims que s’acrediten mitjançant la superació d’uns certs cursos, proves o avaluacions, generalment després del procés selectiu.
 4. Forma de les crides.- Les crides per a ofertes d’ocupació temporal es realitzaran per FGV a través de mitjans que permeten deixar constància d’això. Emés una crida, transcorregudes 12 hores sense resposta de la persona contactada s’entendrà que s’ha produït una negativa a acceptar l’oferta.
 5. Situació de les persones de la Borsa.- Les persones de la Borsa estaran en alguna de les següents situacions:
  1. Activa. Quan estiga treballant en FGV. Suposa que no se li oferiran contractes. En la informació que es faça pública sobre la Borsa, aquesta situació se subdividirà en dues:
   1. Activa: La persona està treballant en un lloc que s’atén amb aquesta mateixa Borsa
   2. Activa en una altra Borsa: La persona està treballant en un lloc que s’atén amb una altra Borsa a la qual també pertany
  2. Disponible. Quan no estiga treballant en FGV. Suposa que se li poden oferir contractes.
  3. No disponible. Quan la persona no vulga rebre ofertes, havent-ho de comunicar expressament, sense requerir justificació. En fer-ho indicarà el temps durant el qual no es desitja rebre ofertes, que pot ser indefinit, encara que en qualsevol cas la duració mínima d’aquesta situació serà de 2 mesos.
 6. Règim de penalitzacions.- La negativa no justificada a acceptar ofertes de contractació per una persona en situació ‘Disponible’ serà penalitzada de la següent forma: La 1ª negativa no tindrà conseqüències, la 2ª negativa suposarà que la persona passe a l’últim lloc en la Borsa i la 3ª negativa suposarà l’eliminació/baixa de la persona en la Borsa.
  Es considerarà que una negativa està justificada quan la persona acredite que té un contracte de treball en vigor fora d’FGV, que està exercint una activitat professional en el règim d’autònoms o si acredita l’existència d’alguna circumstància mèdica que li impedisca o desaconselle ocupar el lloc. També justificarà un rebuig el fet que el contracte oferit siga a temps parcial amb jornada inferior al 50% de la normal d’FGV.

La finalització unilateral voluntària pel treballador/a d’un contracte en vigor amb FGV suposarà la seua baixa de la Borsa.

Estes normes seran aplicable a les borses que es generen a partir de la seua publicació, regint-se les ja existents per les seues pròpies normes.