Bases de la convocatòria pública per la confecció de borses urgents en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), pel sistema de valoració de mèrits, per la cobertura de llocs de traball temporals de conducció i circulació, en les demarcacions de València i Alacant. En PDF.

Termini de presentació de sol·licituds

 • Inici: dilluns 24 d’octubre de 2022 a les 00:00 hores
 • Fi: diumenge 30 d’octubre de 2022 a les 24:00 hores

La inscripció serà únicament telemàtica. El termini de presentació de sol·licituds ha acabat.

Accés a les FAQs o preguntes freqüents sobre la inscripció en Borsa d’Ocupació Temporal publicada en el DOGV el 17/10/22 >>>

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER LA CONFECCIÓ DE BORSES URGENTS EN FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV), PEL SISTEMA DE VALORACIÓ DE MÈRITS, PER LA COBERTURA DE LLOCS DE TREBALL TEMPORALS DE CONDUCCIÓ I CIRCULACIÓ, EN LES DEMARCACIONS DE VALÈNCIA I ALACANT

 1. Objecte de la Convocatòria. L’objecte de la present convocatòria és conformar, d’acord amb les previsions del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat (DOGV Núm. 9329 /02.05.2022 [2022/3612]), dues Borses d’Ocupació Temporal pel sistema de valoració de mèrits, una en la demarcació provincial de València i una altra en la d’Alacant, per a la cobertura amb caràcter temporal de llocs de Regulador/a de Lloc de Comandament, Cap/a de Circulació i Maquinista.Les descripcions funcionals d’aquests llocs estan regulades normativament en FGV i recullen els trets fonamentals, no esgotant les funcions i comprenent, en general, les que corresponen als coneixements que els caracteritzen. A continuació, a efectes informatius, s’indica la funció principal de cada lloc objecte d’aquestes bases:MAQUINISTA: Condueix el material rodant assignat, en els termes reglamentaris
  CAP/A de CIRCULACIÓ: En concretes estacions o punts de circulació realitza les operacions ferroviàries establides reglamentàriament per a procurar l’adequada seguretat i regularitat del servei de transport. Pot fer tasques d’atenció als clients
  REGULADOR/A del LLOC DE COMANDAMENT: Generalment des d’un lloc centralitzat, dirigeix i coordina en els termes reglamentaris l’operativa ferroviària/tramviària de les línies o trams al seu càrrec, per a procurar l’adequada seguretat i regularitat del servei de transportÚnicament s’integraran en les Borses les persones que obtinguen la corresponent habilitació, segons es detalla en el punt 6. Igualment, en Annex I s’informa sobre les avaluacions mèdica, psicològica i competencial.Aquestes Borses, en el moment en què es constituïsquen i es troben operatives, s’utilitzaran de manera subsidiària respecte a les que, per als mateixos tipus de llocs i demarcació, estigueren vigents. Estaran en vigor fins que es constituïsca nova bossa o borses d’ocupació derivades de processos selectius de concurs oposició que les substituïsquen.
 2. Requisits de les persones aspirants. Els requisits que haurà de complir tota persona aspirant i la manera d’acreditar els mateixos són els següents:
  1. Nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l’accés a l’ocupació pública conforme a les previsions de l’article 63 de la Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana o ser persona estrangera amb residència legal a Espanya. S’acreditarà amb document d’identitat, vàlid i en vigor; en el cas de persones estrangeres també haurà d’aportar-se certificat de residència legal a Espanya i permís de treball
  2. Tindre 18 anys d’edat mínima, atés que les condicions de treball i/o les exigències de capacitació necessàries impossibiliten legalment ocupar els llocs a persones menors d’aquesta edat. S’acreditarà amb document d’identitat, vàlid i en vigor.
  3. Posseir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o tasques (veure Annex I). En aquest requisit inclou l’obtenció de l’habilitació de seguretat i l’aptitud en l’avaluació del perfil competencial. S’acreditarà superant els corresponents cursos i proves de valoració, en la forma que s’establisca i de la qual s’informarà les persones aspirants, podent això implicar que aquestes hagen de realitzar, al seu càrrec, avaluacions en centres externs a FGV. En el cas de persones que concórreguen a aquest procés posseint ja l’aptitud i/o l’habilitació, el requisit es comprovarà per FGV.
  4. No haver sigut agent d’FGV acomiadat/a procedent per causa disciplinària. Es comprovarà per FGV.
  5. No haver vist revocada la seua habilitació de seguretat d’FGV en els últims 5 anys, de posat/s similar/és al qual inclou aquest procés, per:
   1. Sanció disciplinària de “Inhabilitació per a treballs relacionats amb la circulació” amb caràcter definitiu
   2. Haver-se detectat en el seu titular nivells d’alcohol superiors als autoritzats o indicis de consum d’estupefaents, psicotròpics o qualssevol altres substàncies que produïsquen efectes anàlegs o haver-se produït la negativa a la realització de proves per a la detecció del consum d’aquests.Aquest requisit es comprovarà per FGV.
  6. Titulació de nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de Grau mitjà o Superior, o equivalents (per a títols obtinguts a l’estranger ha d’acreditar-se homologació). S’acreditarà mitjançant títol vàlid i, si escau, amb certificat d’homologació al sistema educatiu espanyol.
  7. Les persones aspirants de nacionalitat diferent a l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar documentalment el seu coneixement mitjançant Diploma d’Español com a Llengua Estrangera (DELE), certificat del Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola (SIELE) o títol d’espanyol d’Escola Oficial d’Idiomes. Totes les certificacions indicades hauran de ser, almenys, de nivell B1. També s’admetrà títol universitari de Grau en Filologia Hispànica o equivalent (per a títol obtingut a l’estranger haurà d’acreditar-se homologació).
  8. Per a exercir el lloc de maquinista de requereix tindre permís de conduir Tipus B en vigor, vàlid per a conduir a Espanya.
  9. Per a exercir el lloc de Cap/a de Circulació es requereix tindre nivell de coneixement de valencià de, almenys, nivell A2. S’acreditarà mitjançant títol/certificat vàlid, segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.Tots els requisits han de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds, a excepció del requisit c) que ha de complir-se en el moment de la incorporació al lloc de treball sense perjudici que les proves de valoració puguen realitzar-se abans o després, segons determine FGV. Les persones aspirants hauran de presentar còpies dels documents acreditatius assenyalats quan se’ls requerisca per FGV.
 3. Barems de mèrits. Es tindran en compte els mèrits per formació i per experiència que es relacionen a continuació, sent 40 els punts màxims a computar, dels quals fins a un màxim de 24 correspondran a mèrits per formació i fins a un màxim de 16 a mèrits per experiència.
  • Mèrits per Formació
   1. Haver superat la fase d’oposició d’un procés selectiu d’FGV en els últims cinc anys
    • Per a algun dels llocs convocats: 2 punts
    • Per a altres llocs: 1 punt
   2. Haver tingut en vigor en els últims 24 mesos alguna habilitació del Sistema de Gestió de la Seguretat d’FGV
    • Habilitacions de conducció amb viatgers, gestor/a de trànsit centralitzat i cap de circulació: 5 punts
    • Altres habilitacions: 3 punts
   3. Haver tingut en vigor en els últims 24 mesos qualsevol títol, llicència o diploma expedit per l’Agència Espanyola de Seguretat Ferroviària (AESF) o per l’extinta Direcció General de Ferrocarrils (DGF), vàlids per a la Xarxa Ferroviària d’Interés General (RFIG) segons la legislació aplicable: 3 punts
   4. Titulació acadèmica. Només es considerarà 1 títol: 5 punts
    • Universitària: Serà vàlid, en el seu cas, el mateix títol que s’haguera usat com a requisit
    • Cicle Formatiu de Grau Superior: Haurà de ser diferent al que s’haguera usat, en el seu cas, com a requisit
   5. Nivell d’idioma valencià (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport)
    • B1 i B2: 2 punts
    • C1 i C2: 4 punts
   6. Nivell d’idioma anglés, francés, italià, alemany o llengua de signes. Es valoraran fins a 3 idiomes diferents (segons Decret 61/2013 de 17 de maig del Consell, Ordre 93/2013 d’11 de novembre de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i Resolució de 2 d’octubre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport). No s’admetrà acreditació amb títol universitari de Filologia quan tal títol s’haguera fet valdre com a Requisit
    • Fins el B2, inclusivament: 2 punts
    • Major que el B2: 4 punts
   7. Formació en Prevenció de Riscos Laborals
    • De Nivell Intermedi o Superior: 2 punts
    • De Nivell Bàsic (seran vàlides certificacions de 30 o 50 hores): 1 puntTotal màxim possible per formació 24 punts
  • Mèrits per Experiència
   1. Haver treballat en FGV com a Maquinista, Oficial Principal de Línia Tramviària o en llocs de gestió de la circulació (Cap/a de Circulació o Regulador/a de Lloc de Comandament):  0,2 punts por mes de contracte
   2. Haver treballat en llocs de conducció o de gestió de la circulació en qualsevol altra empresa ferroviària o tramviària a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc d’FGV: 0,1 punts por mes de contracteTotal màxim possible per experiència: 16 punts
  • Acreditació de mèrits referits a formació:
   • Apartats a) i b): no requerirà acreditació, es comprovarà per FGV.
   • Per a la resta d’apartats es requerirà documentació acreditativa vàlida (còpies de títols, certificats, llicències, etc.) segons la naturalesa del mèrit a valorar. Per als títols acadèmics, s’admetran equivalents als indicats i de tractar-se de títols expedits a l’estranger, caldrà acreditar, a més, l’homologació al sistema educatiu espanyol.
  • Acreditació de mèrits referits a experiència:
   • Per a acreditar experiència fora d’FGV, amb còpies dels contractes de treball. Si a la vista del contracte no es conclou amb claredat l’activitat realitzada, haurà d’aportar-se també certificat d’empresa que indique la naturalesa concreta de tal activitat.
   • Per a acreditar experiència en FGV no serà necessari aportar còpies dels contractes ni certificat d’empresa, però sí l’Informe de Vida Laboral que s’indica a continuació. No es computaran els contractes l’objecte dels quals fora específicament la formació de la persona amb caràcter previ a l’ocupació del lloc, siga com fora la categoria professional o lloc que es va figurar en el contracte
   • Informe de Vida Laboral, en qualsevol cas, per a poder determinar durant quant temps es va realitzar l’activitat. Es puntuarà l’experiència exclusivament segons la informació de l’informe. Els punts s’obtindran sumant els dies que figuren en la columna ‘dies’ de l’informe referits a l’o als contractes de què es tracte, fins al dia de tancament d’admissió de sol·licituds, i dividint per 30 (amb 2 decimals amb arrodoniment). En el cas que l’informe reflectira un coeficient de parcialitat, es corregirà el nombre de dies que indique com si la jornada haguera sigut al 100%.D’existir dubtes sobre l’acreditació d’algun mèrit, el mateix no es comptabilitzarà.
 4. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les persones interessades que compten amb algun dels mèrits assenyalats en l’apartat 3, podran inscriure’s en el procés en el termini i forma que es donarà a conéixer a través de la web d’FGV www.fgv.es, apartat ‘Treballa en FGV’ (d’ara en avant, ‘la web d’FGV’), adjuntant la documentació acreditativa de requisits i mèrits. No seran admeses sol·licituds fora d’aquest termini.El sistema d’inscripció permetrà l’autobaremació dels mèrits, que serà posteriorment validada o modificada a la baixa per la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV.En la sol·licitud es farà constar l’opció entre els diferents tipus de lloc i demarcació (Alacant i València), podent-se seleccionar un, diversos o tots ells. L’opció determinarà quins llocs d’aquells per als quals les Borses es constitueixen podran arribar a ocupar els/as sol·licitants si finalment s’integren en aquestes.FGV es reserva la potestat de requerir en qualsevol moment, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu i realitzada la contractació, originals o fotocòpies compulsades de qualsevol document aportat per a acreditar requisits o mèrits, podent eliminar a la persona (rescindint la relació laboral si ja s’haguera iniciat) d’observar-se alguna irregularitat.
 5. Manera de confeccionar els llistats de persones en disposició d’integrar-se en les bosses. Criteris de desempat. Finalitzat el termini d’admissió de sol·licituds FGV publicarà en la seua pàgina web els llistats de sol·licituds presentades, un per a cada Borsa, ordenats per la puntuació d’autobaremació i indicant el tipus de posat/s als quals opta cada persona. No apareixeran en aquestes llistes les sol·licituds la puntuació de les quals per mèrits fora zero (0). L’aparició en aquests llistats no implica la inclusió en les Borses, que només es produirà d’acord amb el que estableix el punt 6. Caldrà presentar al·legacions en el termini de 7 dies naturals des de l’endemà al de la publicació, transcorregut el qual es publicaran els llistats definitius de sol·licituds. Durant aquest termini no caldrà plantejar que es tinguen en consideració mèrits que no van ser autobaremats.A les persones d’aquests llistats que no estiguen habilitades se’ls anirà convocant, segons la seua ordre i les seues opcions i segons les necessitats d’FGV, per a iniciar els processos d’habilitació (cursos, avaluacions mèdica i psicològica, etc.). Abans d’això s’haurà comprobat la documentació acreditativa de requisits i mèrits, podent determinar la comprovació de la mateixa la baixa en la llista per falta d’algun requisit i/o el canvi d’ordre per revisió a la baixa dels punts autobaremats de mèrits. Contra els resultats d’aquestes comprovacions la persona interessada podrà reclamar en un termini de 3 dies hàbils des que tinga notícia, no cabent que en tal termini aporte documents que impliquen corregir la seua pròpia autovaloració o considerar mèrits no consignats o no justificats abans.A l’efecte d’elaboració i publicació dels llistats ressenyats en aquest punt, per a dirimir possibles empats s’aplicaran els següents criteris, per aquest ordre:
  1º.- Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per experiència
  2º.- Major puntuació obtinguda en la fase de concurs per formació
  3º.- Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor de l’infrarepresentat en el lloc de què es tracte.
  4º.- Ordre alfabètic del primer cognom, segons lletra resultant del sorteig que efectuarà la Comissió de seguiment de les Borses d’FGV i que es publicarà oportunament.Segons les previsions del punt II.10.5 del VI Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, correspon a la Comissió de Seguiment de les Borses d’Ocupació temporal d’FGV la comprovació de mèrits de les persones aspirants.
 6. Confecció de les Borses. Habilitació i proves de perfil competencial. En les bosses que amb aquest procés es constituïsquen únicament s’integraran persones dels llistats abans indicats, quan estiguen habilitades per al lloc de què es tracte.El Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) d’FGV exigeix, per a exercir els llocs objecte d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’un certificat de capacitació tècnica que s’obté amb la superació d’un curs d’assistència obligatòria i de sengles certificats d’aptitud mèdica i psicològica, que s’obtenen després d’avaluacions realitzades en FGV o en centres concertats per a això. Tot això és el que es coneix com a Procés d’Habilitació.FGV determinarà, segons necessitat, a quantes persones dels llistats, una vegada comprovats requisits i mèrits, ofereix la possibilitat d’habilitar-se, a les quals es dirà per la seua ordre en tals llestes i segons la seua selecció de llocs de treball a exercir.Per a cada tipus d’habilitació, la negativa a iniciar el procés, un resultat de no aptitud en el mateix o l’abandó durant la seua realització suposarà la impossibilitat d’integrar-se en Borsa per a ocupar el lloc de què es tracte, si bé la persona podrà mantindre’s en llista i integrar-se en un altre moment en Borsa per a ocupar un altre lloc que haguera seleccionat, sempre que s’habilite per a aquest. Tractant-se de processos d’habilitació diferenciats segons lloc o especialitat, si el motiu de la no obtenció de l’habilitació en un d’ells afecta o impossibilita l’obtenció d’una altra habilitació, no caldrà optar a aquesta última i es podrà causar baixa en el corresponent llistat. No s’oferirà realitzar un procés d’habilitació a qui es trobe realitzant un procés per a un altre lloc. A les persones que ja estiguen en la Borsa per tindre habilitació se’ls podrà oferir la realització de nous processos d’habilitació per a llocs o especialitats diferents a aquell per al qual ja estiguen habilitades, sempre que així ho hagueren fet constar en la seua sol·licitud.Les persones dels llistats que ja hagueren concorregut a aquest procés tenint habilitació en vigor vàlida per a algun dels llocs a ocupar, s’integraran en la Borsa quan totes les que en tal llistat ocupen millor posició hagen tingut almenys una oportunitat d’habilitar-se. Excepcionalment, si la Comissió de Seguiment de les Borses d’FGV així ho decideix, se’ls podria oferir lloc de treball abans d’integrar-se en la Borsa.Per a ocupar lloc de Regulador/a se precisa, a més de tot l’anterior, obtindre aptitud en l’avaluació de perfil competencial. No deuran avaluarse els qui l’hagueren superada amb anterioritat en els últims 3 anys. Aquest aspecte, com el de l’habilitació, s’enquadra com un dels requisits, en l’epígraf c) del punt 2.Les dones que per embaràs de risc o part no puguen completar el procés d’habilitació o avaluar el perfil competencial, veuran la seua situació condicionada a la posterior superació d’aquests. Idèntica actuació se seguirà en cas de dones víctimes de violència de gènere la seguretat del qual estiguera compromesa.

  Les llistes de persones que constituïsquen les Borses es faran públiques en la web d’FGV.

 7. Comunicació amb les persones aspirants. Durant el desenvolupament del procés selectiu, la forma de comunicació amb les persones aspirants i de trasllat d’informació a les mateixes serà, amb caràcter general, la pàgina web d’FGV www.fgv.es, a través del seu apartat ‘treballa en FGV”. També es consideraran comunicacions les diferents resolucions que, en relació amb el procés, es pogueren publicar en el DOGV. Es podrà usar el correu electrònic si FGV ho considera oportú.Correspon a les persones aspirants prestar la deguda atenció a les publicacions o informació que es realitze respecte a aquest procés.
 8. Normes de funcionament de les bosses. Les Borses que amb aquest procés es constitueixen funcionaran segons el que es preveu en aquestes Bases i d’acord amb les previsions de les Normes de funcionament de les borses d’ocupació temporal d’FGV, que es troben en la web d’FGV.
 9. Protecció de dades de caràcter personal. En matèria de protecció de dades de caràcter personal s’estarà en el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades) així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Annex I: Requeriments mèdics d’accés als llocs i d’aptitud psicofísica segons el Sistema de Gestió de la Seguretat (SGS) d’FGV. Perfil Competencial per a Regulador/a del Lloc de Comandament

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA D’HABILITACIÓ / PERFIL COMPETENCIAL REGULADOR/A

S’exigiran nivells mitjans quant als barems de població general; en el cas de Regulador/als nivells d’exigència seran mig-alts en l’àrea comportamental. En l’avaluació competencial els nivells requerits seran nivells d’acompliment bons, sent aquests mitjà-alts.

Les avaluacions psicològiques requerides en els processos d’habilitació consistiran en test psicotècnics, proves manipulatives i test de personalitat, tots ells degudament baremats i estandarditzats i podran realitzar-se en centres externs autoritzats per FGV per a tals fins suposant en aquest cas un cost per a la persona interessada, del qual s’informarà oportunament.

La valoració de l’àrea comportamental es podrà recolzar en entrevistes dutes a terme per professionals de la psicologia col·legiats, degudament qualificats i amb experiència en aquesta mena d’avaluacions, responsables dels certificats psicològics d’aptitud.

Les avaluacions competencials exigides per al lloc de Regulador/a se realitzaran per FGV, sense cost, i consistirà en test escrits degudament baremats i estandarditzats així com en proves situacionals i entrevistes per competències dutes a terme per professionals col·legiats de la psicologia, degudament qualificats.

Lloc REGULADOR/A del LLOC DE COMANDAMENT

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de ‘gestor de trànsit centralitzat’ segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 • Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, capacitat de generar alternatives de resolució de problemes, memòria i raonament.
 • Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.

AVALUACIÓ COMPETENCIAL: Perfil competencial compost per les competències de Relacions interpersonals, Anàlisis i resolució de problemes, Presa de decisions i Treball en equip.

Lloc: MAQUINISTA

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de ‘conducció amb viatgers’ segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 • Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, estimació de la distància i la velocitat, memòria i raonament.
 • Àrea psicomotora: temps de reacció.
 • Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.
Lloc: CAP/A de CIRCULACIÓ

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: Perfil psicològic per a l’habilitació de ‘cap/a de circulació’ segons el Sistema de Gestió de Seguretat d’FGV:

 • Àrea cognitiva: atenció, memòria i raonament.
 • Àrea comportamental: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i procediments establits.

REQUERIMENTS MÈDICS

Els llistats que s’indiquen a continuació per a cada lloc són no exhaustius. En general, es considerarà qualsevol patologia que en la seua evolució i a criteri del metge/a del treball, poguera generar una repercussió simptomàtica que derivara en una situació de perill per a si o tercers. S’inclou la patologia tumoral sota control mèdic periòdic.

Lloc: MAQUINISTA
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de *Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Altres consideracions:

 • Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció.
 • Màxima correcció permesa:
  • Hipermetropía + 5 Diòptries
  • Miopia – 6 Diòptries.
 • Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.
 • S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
 • En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.
VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic moderat)

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries:

 • Índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20% respecte del valor teòric que corresponga.
 • Capacitat Vital Forçada disminuïda, com a màxim, un 20% respecte del valor teòric que corresponga.
 • No patir apnea del son no controlada adequadament.
SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis Insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.

No patir obesitat (I.M.C < 35).

Lloc: CAP/A de CIRCULACIÓ
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 0.800 en visió binocular, en l’escala de *Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.500 en l’altre, en l’escala de *Wecker, amb o sense correcció.

Màxima correcció permesa:

 • Hipermetropía + 5 Diòptries
 • Miopia – 6 Diòptries.

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.

En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic intens)

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de *Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis Insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir obesitat (I.M.C < 35).

Lloc: REGULADOR/A del LLOC DE COMANDAMENT
VISIÓ AGUDESA VISUAL

Visió Binocular: Agudesa visual: 0.800 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Visió Monocular: Agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.500 en l’altre, en l’escala de Wecker, amb o sense correcció.

Màxima correcció permesa:

 • Hipermetropía + 5 Diòptries.
 • Miopia – 6 Diòptries.

Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb/sense correcció.

S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.

En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS

Sentit cromàtic normal.

Sentit lluminós normal.

Visió estereoscòpica normal.

Camp visual, per al blanc i els colors, normal.

Integritat dels ulls i els seus annexos.

No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ

Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.

Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.

No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz. en el costat pitjor.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.

No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de les funcions del seu lloc de treball (treballs amb esforç físic intens)

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

Proves funcionals respiratòries normals.

No patir apnea del son no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIO-VASCULAR, PSÍQUIC I VARIS

No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.

No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.

No presentar indicis analítics de consum de drogues.

Tensió Arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb o sense tractament.

No patir trastorns isquèmics perifèrics o Grau II o superior de Fontaine.

No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, perdudes brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.

No patir epilèpsia en cap de les seues formes.

No estar baix tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicotropos.

No patir Diabetis insulinodepenent o Diabetis Tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.

No patir un altre tipus de patologia endocrí-metabòlica, digestiva, etc. amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat, que poguera interferir en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc, o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones

No patir obesitat (I.M.C < 35).

RESOLUCIÓ de 17 d’octubre de 2022, de la directora gerent de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, per la qual es donen a conéixer les bases del procés selectiu per a la constitució de dues borses d’ocupació temporal mitjançant concurs de mèrits. [2022/9515]