FEDER Una Manera de Fer Europa

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l’objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l’ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l’objectiu bàsic d’enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

Prioritats del FEDER:

El foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic Prioritat d’inversió Objectiu específic Línia d’actuació
4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors 4e -Foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació. 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes. GENERACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC ELÈCTRIC

Documents de programació

Programa Operatiu  FEDER CV 2014-2020

Model de comunicació; models, fitxes i orientacions per a la memòria tècnica i la justificació econòmica…

Convocatòries d’ajudes / Licitacions

Llistat d’operacions

Descarrega el Llistat d’operacions en .ods

PROGRAMA OPERATIU: CV PO FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana

 • CCI: 2014ES16RFOP013
 • CATEGORIA DE REGIÓ: Regions més desenvolupades
 • ORGANISME QUE CONCEDEIX LES AJUDES:
 • BENEFICIARI[1]: ES209009 CONSELLERIA D’HABITATGE, OBRES PUBLIQUES I VERTEBRACION DEL TERRITORI
 • OPERACIÓ [5]: 20F04050101O_INF1FGVAT0022487 Electrificació del Tram Benidorm-Benidorm Intermodal de la Infraestructua Ferroviària AT-002 (Benidorm-Dénia)
 • OPERATION: Electrification of the intermodal Benidorm-Benidorm section of the Railway infrastructure AT-002 (Benidorm-Dénia)
 • RESUM [6]: Execució de les obres d’Electrificació de la Línia Fèrria Alacant-Benidorm entre les estacions de Benidorm i la nova parada de Benidorm Intermodal de la Infraestructura ferroviària AT-002(Benidorm-Dénia) sobre la que discorre la Línia 9 de FGV a Alacant, el projecte constructiu de la qual va ser contractat i dirigit per la Direcció general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, de la Generalitat Valenciana, des del Servei de Projectes i Obres de la Subdirecció General de Mobilitat.
 • SUMMARY: Execution of the electrification works of the Alicante-Benidorm railway line between the Benidorm stations and the new Benidorm intermodal stop of the railway infrastructure AT-002 (Benidorm-Denia) on which Line 9 of FGV runs in Alicante, whose constructive project was hired and directed by the General Directorate of Public Works, Transport and Mobility, of the Generalitat Valenciana, from the Projects and Works service of the General Subdirectorate of Mobility.
 • DATA INICI [8]: 19/12/2017
 • DATA FI [10] o [9]: 31/12/2018
 • COST DESPESA TOTAL SUBVENCIONABLE [41]: 3.156.932,39
 • COFINANCIACIÓ UE: 50,00%
 • LOCALIZACIÓ [30]: ES521 Alacant
 • MUNICIPI: 03031 Benidorm
 • CODI POSTAL: 03502
 • PAÍS: ES
 • CAMP D’INTERVENCIÓ [23]: 043 Infraestructura i foment de transport urbà net (inclosos equips i material rodant)
 • TIPUS DE FINANÇAMENT [24]: 01 Subvenció no reemborsable
 • TIPUS DE TERRITORI [25]: 1 Grans zones urbanes (densament poblades > 50 000)
 • SISTEMA DE LLIURAMENT TERRITORIAL [26]: 07 No procedeix

Normativa d’aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Licitació pública: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Normativa autonòmica

Enllaços d’interés

Altres enllaços d’interés

MESURES ANTIFRAU

Comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus

Bústia de denúncia d’irregularitats-SNCA