FEDER Una Manera de Fer Europa

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l’any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l’objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l’ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l’objectiu bàsic d’enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors (EIX PRIORITARI 4).

Prioritats del FEDER:

El foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes.

Eix prioritari 4: Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors

Objectiu Temàtic Prioritat d’inversió Objectiu específic Línia d’actuació
4 – Recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors 4e -Foment d’estratègies de reducció del carboni per a tot tipus de territori, especialment les zones urbanes, inclòs el foment de la mobilitat urbana multimodal sostenible i les mesures d’adaptació amb efecte de mitigació. 4.5.1. Foment de la mobilitat urbana sostenible: transport urbà net, transport col·lectiu, connexió urbana-rural, millores de la xarxa viària, transport ciclista, de vianants, mobilitat elèctrica i desenvolupament de sistemes de subministrament d’energies netes. GENERACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA PER A LA IMPLANTACIÓ DELS SERVEIS DE TRANSPORT PÚBLIC ELÈCTRIC

Documents de programació

Programa Operatiu  FEDER CV 2014-2020

Model de comunicació; models, fitxes i orientacions per a la memòria tècnica i la justificació econòmica…

Convocatòries d’ajudes / Licitacions

Llistat d’operacions del PROGRAMA OPERATIU: CV PO FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana

Descarrega el Llistat d’operacions

Normativa d’aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Licitació pública: Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Normativa autonòmica

Enllaços d’interés

Altres enllaços d’interés

Mesures Antifrau

Comunicació d’informació sobre fraus o irregularitats que afecten a fons europeus

Bústia de denúncia d’irregularitats-SNCA