• El Consell d’Administració presidit pel secretari autonòmic Josep Vicent Boira ha formulat  els comptes anuals del passat exercici
  • El compte de resultats tira ingressos superiors i una reducció del gasto d’explotació. El resultat és un índex de cobertura del 59,8%, amb quasi un 2 % d’augment de viatges

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidit pel secretari autonòmic d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Josep Vicent Boira, ha formulat els comptes anuals de l’entitat, corresponents a l’exercici 2017, així com l’informe de gestió i l’informe de compliment d’obligacions de caràcter financer.

Així, s’ha tancat l’exercici amb una clara millora de les dades macroeconòmiques d’explotació i amb un increment de passatgers de quasi el 2% respecte 2016.

En relació amb els gastos d’explotació, el director gerent de FGV, Juan Andrés Sánchez Jordà, ha explicat que l’empresa pública ha tancat l’exercici amb una assignació per al seu funcionament de 110 milions d’euros, “la qual cosa ha suposat un estalvi respecte al pressupost anual previst de 10 milions d’euros, resultat directe de les mesures dirigides a desenrotllar una gestió eficient per part de l’entitat”.

A més, en 2017, FGV en tots els seus mitjans, ha aconseguit la xifra de més de 74 milions de viatgers, la qual cosa suposa un creixement respecte a l’any anterior d’un 1,76% i que confirma el procés de recuperació d’usuaris dels últims anys.

D’altra banda, els ingressos operatius van aconseguir en 2017 una xifra de 66 milions d’euros, consolidant un clar augment sobre l’exercici anterior com a conseqüència del creixement del nombre de viatgers.

Al seu torn, Sánchez Jordà ha destacat que s’han millorat els gastos d’explotació i gastos d’amortització, en un 37% respecte a l’any anterior, passant de 156 milions d’euros a 98 milions d’euros.

Les inversions executades per FGV en 2017 van ascendir a 20 milions d’euros, sent les més representatives les efectuades en la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Denia), les quals han suposat 15 milions d’euros.

En conseqüència, el marge de cobertura operatiu de FGV (diferència entre els ingressos de bitllets, publicitat i lloguers d’espais i els gastos de funcionament generals), es va situar el passat any en un 59,8%. En Metrovalencia el marge de cobertura va aconseguir un 66,63 %, mentres que en el TRAM d’Alacant va ser d’un 40,80%.

El marge de cobertura s’obté de la divisió entre els ingressos operatius (bitllets més ingressos accessoris com a publicitat, lloguer espais comercials, etcètera) i els gastos operatius (els gastos de funcionament generals exceptuant l’amortització i el gasto financer), pel que al ser major este percentatge es reduïx la diferència entre ingressos que augmenten i els gastos que disminuïxen.

En esta mateixa sessió s’ha presentat la proposta de creació per part de FGV d’un Centre de Formació Ferroviària. La finalitat d’esta iniciativa és establir una política de formació en l’empresa pública que contribuïsca a complir eficaçment amb la missió encomanada a FGV de prestar un servici públic de transport per ferrocarril sostenible, per mitjà d’una gestió eficient i amb la màxima qualitat, seguretat, transparència i rendibilitat social.

La llum verda als tràmits necessaris per a la creació d’este Centre de Formació Ferroviària se situa en el context de la Llei de Seguretat Ferroviària, ja publicada i pendent de posterior desplegament reglamentari, que permetrà que puga ser homologada per a impartir la formació ferroviària requerida per al personal adscrit a la circulació ferroviària.