Preàmbul. El caràcter d’entitat pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant, FGV), integrant del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, segons recullen els articles 2 i 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, determina que en l’accés als llocs de treball d’aquesta hagen de garantir-se els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com la resta de principis recollits en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

FGV necessita disposar de borses d’ocupació temporal amb les quals atendre necessitats conjunturals en els llocs la cobertura dels quals és necessària per a garantir la prestació normal del servei públic.

Aquestes BASES són conformes a les previsions del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat relatiu a criteris generals d’aplicació a la constitució i el funcionament de les borses d’ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018 (publicat per Resolució de 31 de juliol de 2018, del conseller d’Hisenda i Model Econòmic).

De conformitat amb el que disposa el Pla d’igualtat de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, interessa a la Direcció destacar que FGV és una empresa compromesa amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.


1. Objecte de la convocatòria. És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de personal per a establir les següents 12 borses d’ocupació temporal:

 • Núm. 1. Encarregats/ades de subestacions i telecomandaments a València
 • Núm. 2. Encarregats/ades de subestacions i telecomandaments a Alacant
 • Núm. 3. Oficials d’ofici de taller a Alacant
 • Núm. 4. Ajudants/es de via a València
 • Núm. 5. Ajudants/es de via a Alacant
 • Núm. 6. Muntadors/es d’instal·lacions elèctriques i automatismes (MIEA) a València
 • Núm. 7. Especialistes de telecomunicacions a València
 • Núm. 8. Agents d’estacions a Alacant
 • Núm. 9. Agents USI a València
 • Núm. 10. Informadors/es – agent d’estacions a València
 • Núm. 11. Auxiliars d’administració a València (borsa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).
 • Núm. 12. Auxiliars d’administració a Alacant (borsa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

Amb aquestes borses s’atendran les necessitats de caràcter temporal que, durant la vigència d’aquestes, tinga FGV en els llocs esmentats, mitjançant la celebració de contractes laborals temporals a les persones que les integren amb les modalitats i les condicions establides en la legislació laboral i sempre que aquestes contractacions siguen autoritzades administrativament en els termes que procedisquen.

D’acord amb les previsions del punt tercer-4 de l’esmentat III Acord de la Comissió de Diàleg Social, les borses número 11 i 12 estaran integrades per persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, per a atendre necessitats de cobertura temporal que puguen sorgir en llocs de la categoria professional d’auxiliar d’administració, en FGV València i FGV Alacant.


2. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Direcció de FGV, es presentaran en el termini que oportunament es donarà a conéixer a través de la web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”. No s’admetran sol·licituds presentades fora d’aquest termini.

La manera d’emplenar i presentar les sol·licituds podrà ser:

a) En format electrònic: a través de les instruccions que apareixeran en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.

b) En format paper i lliurament presencial: es podrà descarregar i imprimir el formulari des del web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” o recollir-lo en els punts que s’indicaran de manera oportuna. Posteriorment, es podrà lliurar físicament per la persona interessada en els llocs i els horaris que es donaran a conéixer o remetre’l a FGV en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Junt amb les sol·licituds, s’hauran d’aportar còpies dels justificants que acrediten el compliment dels requisits establits en el punt 6 d’aquestes bases i en l’annex III. Si la sol·licitud es realitza en format electrònic, hauran d’adjuntar-se aquestes còpies com a documents PDF. El control de validesa d’aquests documents podrà determinar l’exclusió del procés de les persones que no complisquen algun dels requisits, sense perjudici que FGV puga requerir, en qualsevol moment, als aspirants que aporten els documents originals per a acarar-los, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, i eliminar l’aspirant o rescindir la relació laboral si s’observa alguna irregularitat.

En l’imprés de sol·licitud s’haurà d’indicar la borsa o les borses de les quals es pretén formar part. La sol·licitud així realitzada determinarà la inclusió dels aspirants que superen el procés selectiu en una o altra borsa, i no s’admetran canvis d’intenció posteriors.


3. Drets d’examen i forma de pagament. Tipus de prova que cal realitzar. La participació en aquest procés selectiu suposa l’abonament, en concepte de drets d’examen, de la quantitat de 25 euros, amb independència dels tipus de prova que s’hagen de fer en funció de les borses a les quals cada persona vulga pertànyer. A aquest efecte, hi han tres tipus de proves de coneixements que cal realitzar:

 • Prova de manteniment, per a les borses 1, 2, 3, 6 i 7
 • Prova de manteniment de via, per a les borses 4 i 5
 • Prova d’atenció al client, per a les borses 8, 9 i 10

També hi haurà un altre tipus de prova específic per a la constitució de les borses núm. 11 i 12, i estan exemptes d’abonament de drets d’examen les persones que pretenguen integrar-les.

La quantitat abonada per drets d’examen no es retornarà en cap cas. Estaran exemptes d’aquest abonament:

a) Les persones que formen part d’una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

b) Les dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

d) Les persones en risc d’exclusió social, adequadament acreditat per l’òrgan competent de l’ajuntament de residència.

e) Les persones desocupades durant més d’1 any.

Les persones incloses en algun dels supòsits d’exempció hauran d’indicar-ho en el formulari i aportar, junt amb els documents acreditatius, que es compleixen els requisits que acrediten el seu dret a aquesta exempció.

Els drets d’examen s’abonaran en la forma que oportunament es donarà a conéixer en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”. La falta d’abonament per les persones no exemptes o les que, podent ser-ho, no ho acrediten adequadament suposarà el rebuig de la sol·licitud de participació d’aquestes en el procés.


4. Admissió d’aspirants. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i verificat que es compleixen els requisits i que s’ha realitzat el pagament dels drets d’examen, l’Òrgan Tècnic de Selecció dictarà resolució, que es publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”, amb la relació provisional de persones admeses i excloses, en què indicarà, en aquest últim cas, la causa de l’exclusió.

En cas d’error o exclusió, caldrà presentar al·legacions o esmenar en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Transcorregut aquest termini i vistes les al·legacions i/o les sol·licituds d’esmena, es dictarà nova resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses en què s’indicarà també, en aquest últim cas, la causa de l’exclusió.

Entre la publicació de les llistes definitives i la realització de les proves hi hauran, almenys, 15 dies naturals. Els llocs i les dates de realització d’aquestes proves i tota la informació necessària, es donaran a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.


5. Procés selectiu. Proves que cal aplicar i desenvolupament. Els llocs es cobriran mitjançant un procés selectiu de concurs oposició, la puntuació màxima possible del qual serà de 100 punts i es considerarà la suma de l’obtinguda en les dues fases del procés, que inclourà les proves següents:

a) Fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori: en aquesta fase es realitzaran proves de coneixements, segons els temaris i els barems que es detallen en l’annex I. Aquestes proves determinaran fins a un 60 % de la puntuació final (60 punts). Hi haurà tres tipus de proves, segons indica el punt 3 anterior.

Les proves de coneixements seran de tipus test. Constaran de 120 preguntes repartides per temes segons detalla l’annex I, cadascuna d’aquestes amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 serà la correcta. Cada pregunta contestada correctament sumarà 0,5 punts, les contestades erròniament penalitzaran a raó de 0,16 punts negatius per cada error i les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran punts.

Per a considerar superada la prova de coneixements i, per extensió, la fase d’oposició d’aquest procés, s’haurà d’obtindre, almenys, el 50 % dels punts màxims possibles, és a dir, 30 punts, segons es detalla en l’annex I.

El desenvolupament de la fase d’oposició seguirà les premisses següents:

 • Convocada la realització de les proves, perdran el dret a fer-les els aspirants que no es presenten o que ho facen una vegada iniciades aquestes proves, fins i tot quan es dega a causes justificades.
 • Els aspirants hauran d’observar en tot moment durant el desenvolupament de les proves les indicacions que reben del personal encarregat (membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció o col·laboradors). En cas d’alteració del desenvolupament normal de les proves es prendrà nota del succeït perquè, posteriorment, l’Òrgan Tècnic de Selecció determine el que hi procedisca, excepte en supòsits extrems, en què l’aspirant serà desallotjat immediatament i exclòs del procés.
 • Els aspirants hauran de presentar-se proveïts de document d’identificació personal, original i en vigor, i únicament s’admetrà a aquest efecte: DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya. No s’admetran justificants de tràmit ni fotocòpies d’aquests documents, ni fins i tot compulsades.
 • L’Òrgan Tècnic de Selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho indiquen en l’imprés de sol·licitud, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. 

En finalitzar la fase d’oposició, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la pàgina web de FGV, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”, els resultats provisionals d’aquesta i establirà un termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent al d’aquesta publicació perquè els aspirants puguen presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, es publicaran de la mateixa manera els resultats definitius.

b) Fase de concurs. Aquesta fase únicament s’aplicarà als qui superen la d’oposició. Conclosa aquesta última, s’obrirà un termini perquè les persones que l’hagen superada presenten la documentació justificativa dels mèrits que pretenguen que se’ls valoren. Els llocs i els horaris i la forma de presentació d’aquests documents es donaran a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.

La fase de concurs atorgarà fins a un 40 % de la puntuació final dels aspirants (40 punts) i en aquesta es valoraran MÈRITS referits a la formació (que podran suposar fins a 20 punts) i a l’experiència (que podran suposar fins a 20 punts). L’annex II indica el detall d’aquestes valoracions, segons els llocs. 

Una vegada baremats els mèrits, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” la llista amb el resultat provisional de la fase de concurs, que estableix un termini de 10 dies naturals comptats des del següent a tal publicació perquè es formulen les reclamacions que es consideren pertinents.

Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la mateixa forma i lloc la llista definitiva de punts d’aquesta fase.

c) L’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la pàgina web de FGV, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” la llista final que reculla sumades les puntuacions de les dues fases, i s’atorgarà, per si hi ha errors en les sumes, un nou termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà al dia de la publicació perquè es formulen les reclamacions pertinents.

Les dones que per embaràs de risc o part no puguen completar el procés selectiu, tindran la seua situació condicionada a la finalització posterior d’aquest, i no podran demorar-se aquesta finalització de manera que es menyscabe el dret de la resta d’aspirants a una resolució en temps raonable, la qual cosa serà valorat per l’Òrgan Tècnic de Selecció. Se seguirà una actuació idèntica en cas de dones víctimes de violència de gènere la seguretat de les quals estiga compromesa.


6. Condicions generals dels aspirants. Requisits. No podrà participar en els processos selectius el personal fix de FGV.

Els requisits generals que hauran de complir tots els aspirants a formar part de qualsevol de les borses que s’han de constituir són els següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública.

b) Tindre díhuit anys d’edat, atés que les condicions aparellades a la jornada de treball que cal realitzar i a altres exigències de capacitació necessàries impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs oferits per persones menors d’aquesta edat.

c) Posseir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o les tasques corresponents (en l’annex III s’exposen els requeriments psicofísics exigibles en l’actualitat per FGV per a ocupar els llocs que cal cobrir amb les borses que s’han de constituir).

d) No haver sigut agent de FGV acomiadat de manera procedent per causa disciplinària.

e) Tindre titulació específica o nivell acadèmic mínim segons detall de l’annex III. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació del títol.

f) Els aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar-ne documentalment el coneixement.

g) Els aspirants amb diversitat funcional hauran d’acreditar-la amb la documentació oficial que hi procedisca.

En l’annex III es detallen els requisits específics per als diferents llocs que cal cobrir amb les borses, que hauran de complir-se, a més dels generals abans indicats.

Els requisits a), b), d), e), f) i g) hauran de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds. El requisit c) haurà de complir-se en el moment de la incorporació a FGV, sense perjudici que les proves de valoració d’aquest puguen fer-se amb antelació o posteriorment.

Tal com indica el punt 2, junt amb la sol·licitud de participació en el procés, s’hauran d’acreditar:

 • els requisits a) i b) mitjançant fotocòpia de document d’identitat vàlid i en vigor,
 • el requisit e) mitjançant fotocòpia del títol acadèmic,
 • el requisit f) amb fotocòpia d’alguna de les certificacions següents: Diploma d’Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE), Certificat del Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola (SIELE) o Títol d’Espanyol d’Escola Oficial d’Idiomes. Totes les certificacions hauran de ser, almenys, de nivell B1.
 • el requisit g), si escau, mitjançant fotocòpies de documentació adequada.

El requisit c) es comprovarà per FGV en la forma que s’establisca i el requisit d) es comprovarà, igualment, per FGV.

La manera d’acreditar els requisits específics per a cada lloc es detalla en l’annex III.

En qualsevol cas, FGV es reserva la potestat de requerir als aspirants en qualsevol moment, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, que aporten també documents originals i/o fotocòpies compulsades i d’eliminar de la borsa a l’aspirant o rescindir la seua relació laboral si aquesta ja s’ha establit i s’observa alguna irregularitat.

És important assenyalar que per a treballar en FGV en els llocs que cal cobrir amb les borses núm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 es requereixen habilitacions de seguretat (que emet FGV segons el seu Sistema de Gestió de la Seguretat: SGS). Aquestes habilitacions s’obtenen superant una avaluació psicològica, una mèdica i un curs de formació amb una part teòrica i una altra pràctica que s’avaluen per separat, amb independència d’aquest procés selectiu. Tot això forma part del requisit c). No aconseguir l’habilitació suposarà la impossibilitat d’obtindre, ocupar o mantindre el lloc de què es tracte.  

Els aspirants que ja tinguen en vigor alguna habilitació de l’SGS de FGV no hauran de tornar a avaluar-se per a obtindre-la, excepte el que es preveu per al seu manteniment.

Igualment, per a ocupar els llocs de les borses núm. 8, 9 i 10 es requereix acreditar un perfil competencial determinat que s’avaluarà per FGV amb independència d’aquest procés selectiu. No resultar apte en aquesta avaluació suposarà la impossibilitat d’obtindre, ocupar o mantindre el lloc de què es tracte.   


7. Aspirants amb diversitat funcional. En el cas que una persona amb diversitat funcional que resulte inclosa en qualsevol de les borses detallades en el punt 1, o en diverses d’aquestes, no puga exercir adequadament les funcions i les tasques genèriques consubstancials al lloc sense que resulte necessari adaptar-lo, no podrà ocupar-lo i quedarà fora de la borsa o borses de què es tracte.

En relació amb les 2 borses específiques per a persones amb diversitat funcional intel·lectual, també esmentades en el punt 1, es valorarà de manera puntual la capacitat de la persona per a atendre les tasques concretes del lloc que cal cobrir. Si no es poden exercir, es recorrerà a l’aspirant següent, i així successivament, però la persona no contractada no serà donada de baixa en la borsa, en què romandrà en expectativa que sorgisca alguna nova necessitat i torne a ser requerida, i es reproduirà, llavors, l’actuació assenyalada.


8. Persones que formaran part de les borses. Criteris de desempat. Una vegada assignades les notes per l’Òrgan Tècnic de Selecció, aquest elevarà a la Direcció de FGV les llistes per borsa de persones que han superat el procés selectiu, ordenats cadascun d’aquests de la puntuació més alta a la més baixa que resulte de la suma de l’obtinguda en les fases d’oposició i concurs de mèrits.

Per a dirimir possibles empats, l’Òrgan Tècnic de Selecció aplicarà els criteris següents per aquest ordre:

 • 1r. Puntuació obtinguda més elevada en la fase d’oposició.
 • 2n. Puntuació obtinguda més elevada en la fase de concurs.
 • 3r. Si l’empat es produeix entre persones amb diversitat funcional, qui tinga acreditat un percentatge de discapacitat més elevat.
 • 4t. Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor del sexe infrarepresentat en el lloc de què es tracte.
 • 5é. Ordre alfabètic de primer cognom, que començarà per la lletra «B».

La Direcció de FGV, sobre la base d’aquestes llistes, establirà les llistes definitives de persones que conformaran cadascuna de les 12 borses previstes.

Una mateixa persona podrà formar part de diverses borses d’ocupació temporal. En el punt 11 següent s’exposa la forma en què es gestionarà aquesta circumstància.


9. Òrgan Tècnic de Selecció. D’acord amb la normativa laboral pròpia de FGV, l’Òrgan Tècnic de Selecció estarà compost per 7 membres, 3 d’aquests designats per la direcció de l’entitat, 3 designats per la representació legal dels treballadors/es i un president, que serà designat per la Direcció de FGV. Sense perjudici d’aquestes designacions, d’acord amb l’article 57-6 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la pertinença a l’Òrgan Tècnic de Selecció ho serà a títol personal, i no es podrà actuar aquestes persones en representació o per compte de ningú. Així mateix, la seua actuació estarà sotmesa a les normes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 23 i 24.

Els noms d’aquestes persones es donaran a conéixer mitjançant publicació en el DOGV.

Correspon a aquest òrgan el control del procés selectiu, l’aplicació i la interpretació de les bases d’aquest, la validació dels aspectes que puguen ser encomanats a col·laboradors i/o a empreses expressament contractades per a dur a terme parts del procés determinades, la validació i la signatura de les llistes, la presa de decisions tendents que el procés arribe a terme segons les premisses d’aplicació i el trasllat a la Direcció de FGV de tota la informació que aquesta necessite per a emetre i publicar les resolucions pertinents.

L’Òrgan Tècnic de Selecció estarà actiu fins a la publicació en el DOGV de les llistes definitives del procés selectiu.

Els comités d’empresa de FGV podran designar fins a 4 persones en total que actuen en qualitat d’observadors. Aquestes persones podran estar presents en les diverses actuacions de l’Òrgan Tècnic de Selecció a fi d’estar informades de l’evolució del procés selectiu, i no es podrà intervindre en les seues deliberacions. 


10. Comunicació amb els aspirants. Durant el desenvolupament de tot el procés selectiu, la forma de comunicació amb els aspirants serà, amb caràcter general, la pàgina web de FGV www.fgv.es, a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres”.

Igualment es considerarà com a comunicació amb aquestes persones les publicacions en el DOGV de les diferents resolucions que emanen de la Direcció de FGV o de l’Òrgan Tècnic de Selecció en relació amb aquest procés.

Addicionalment a l’anterior, es podran establir altres canals de comunicació i informació, que oportunament es donaran a conéixer.

Correspon als aspirants prestar la deguda atenció a les publicacions o la informació que FGV realitze respecte a aquest procés.


11. Conformació i funcionament de les borses. Les borses resultants d’aquest procés substituiran i anul·laran les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.

Estaran en vigor fins que es produïsca un procés selectiu per a la incorporació de personal fix en FGV que cobrisca ofertes d’ocupació pública dels mateixos llocs o categories professionals que atenen, i en aquest cas de tal procés es derivaran noves borses d’ocupació temporal que les substituiran. Tot això llevat que es determine una altra cosa per mandat legal o administratiu o per acord col·lectiu en FGV.

Segons el que preveu el punt onzé de l’esmentat III Acord de la Comissió de Diàleg Social, s’establirà la corresponent comissió de seguiment de les borses que es constituïsquen. Aquesta comissió, de caràcter paritari, estarà integrada per les mateixes persones que van constituir l’Òrgan Tècnic de Selecció a excepció del president; actuaran a títol de representació i es dotaran de normes que determinen les funcions de la comissió.

El funcionament d’aquestes borses serà el previst en el III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018, amb les particularitats següents, derivades de les característiques pròpies de FGV:

a) Les ofertes d’ocupació temporal podran referir-se a qualsevol de les dependències de FGV en què es necessiten treballadors/es amb la categoria o per als llocs especificats en cadascuna de les borses, segons la demarcació provincial d’aquestes.
b) Per a treballar en FGV en algun dels llocs per als quals es constituiran aquestes borses es requereixen habilitacions, segons el Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV, i es podrà aplicar l’exposat en el punt 6 d’aquestes bases. Respecte al curs de formació en concret, els integrants de les borses seran convocats quan FGV ho necessite per a la realització d’aquest abans del contracte de treball.
c) Durant la vigència d’un contracte temporal subscrit amb FGV, a la persona no se li oferirà cap altre contracte. En cas que una mateixa persona forme part de les llistes de diverses borses, durant la vigència del contracte temporal que puga tindre subscrit amb FGV per a un lloc de qualsevol d’aquestes no se li oferirà ocupacions temporals per a llocs de les altres borses a les quals pertanguera. Igualment, quan un/a integrant d’una borsa siga habilitat/ada per a ocupar un lloc temporal que se li haja oferit i haja acceptat, quedarà desactivat automàticament durant 1 any en qualsevol altra borsa en la llista de la qual puga estar.
d) Considerant les característiques de les necessitats que cal cobrir amb aquestes borses d’ocupació temporal, en què poden concórrer circumstàncies d’imminència i imprevisibilitat, l’oferiment es farà mitjançant fins a un màxim de tres trucades telefòniques al telèfon facilitat pels aspirants en intervals de 2 hores; simultàniament a la primera trucada, s’enviarà a l’aspirant un correu electrònic a l’adreça que aquest va facilitar, i s’admetrà contestació per aquest mateix mitjà fins a 4 hores després de l’enviament. Davant de la impossibilitat de contactar-hi, s’entendrà que es rebutja l’oferiment i es passarà a la persona següent de la llista en disposició d’incorporar-se, i així successivament.
e) Els aspirants hauran d’actualitzar les seues dades de contacte durant la vigència de la borsa a través d’escrit presentat a FGV.
f) Subscrit un contracte, la no-superació del període de prova, a més de la rescissió del contracte de conformitat amb la legislació aplicable, suposarà baixa en la borsa de què es tracte. La persona afectada i la Comissió de Seguiment seran informades de les causes de la no-superació del període de prova.


12. Protecció de dades de caràcter personal. En matèria de protecció de dades de caràcter personal s’estarà al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Annex I. Proves de coneixements. Temaris i barems

L’avaluació de coneixements de la fase d’oposició es valorarà amb una puntuació de 0 a 60, sobre la base de les proves que es detallen a continuació. 

Les proves, tipus test, consistiran a emplenar un qüestionari de 120 preguntes (30 del bloc A i 90 del bloc B) amb 4 alternatives de resposta cadascuna d’aquestes, de les quals només 1 serà la correcta. Cada pregunta contestada correctament sumarà 0,5 punts; les contestades erròniament penalitzaran a raó de 0,16 punts negatius per cada error i les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran punts. Es considerarà que superen la fase d’oposició els aspirants que obtinguen almenys la meitat dels punts de la prova (30 punts).

El bloc A és comú per a totes les borses, per la qual cosa haurà de fer-se pels aspirants siga com siga la borsa en què pretenguen integrar-se. El bloc B és específic, i hi hauran 4 tipus de proves, per la qual cosa els aspirants hauran de realitzar el tipus de prova que corresponga a la borsa o borses en què pretenguen integrar-se, segons la seua sol·licitud i els drets abonats, d’acord amb les previsions del punt 3 de les bases.

 

Bloc A) Coneixements generals (comuns per a totes les borses, excepte per a les 2 específiques de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual).

 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Títol I
  • Títol IV: capítols II, III i IV
  • Títol V: capítols I, II i III
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: capítols I, III, IV, V i VII
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: capítols I, II, III i VI

 

Bloc B) Coneixements específics (segons borses a les quals s’aspire)

Prova tipus MANTENIMENT

 • ELECTROTÈCNIA (nivell: grau mitjà de Formació Professional): corrent continu. Generació i consum d’electricitat. Electromagnetisme. Corrent altern monofàsic. Sistemes trifàsics. Seguretat en instal·lacions electrotècniques. Transformadors. Màquines de corrent continu. Màquines rotatives de corrent altern. 
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: articles 3, 7, 8 i 18.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Generalitats d’instal·lacions fixes per a transports: enclavaments, electrificació de línies ferroviàries, instal·lacions de via i passos a nivell (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

Prova tipus MANTENIMENT DE VIA

 • LA VIA DEL FERROCARRIL: el carril, les travesses i les subjeccions, la continuïtat de la via, els aparells de via, l’estesa de la via, la conservació i el condicionament de la via.
 • Generalitats d’instal·lacions fixes per a transports: enclavaments, electrificació de línies ferroviàries, instal·lacions de via i passos a nivell (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

Prova tipus ATENCIÓ AL CLIENT

 • Títols I, II, III i VI del Reglament general de circulació de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (ORDRE 7/2011, de 9 de novembre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. DOGV núm. 6659 de 25 de novembre de 2011).
 • “Les relacions amb el client” (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

 

Prova específica per a les borses de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual que ocuparan llocs d’AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ.

Aquestes persones hauran de fer una prova amb la qual s’avaluaran aspectes competencials i aptitudinals bàsics referits a la capacitat d’entendre i seguir indicacions i instruccions, tant verbals com escrites, i la capacitat per a actuar en entorns laborals de caràcter administratiu amb un mínim grau d’autonomia.

La prova serà puntuada, per a determinar les 50 persones que formaran la borsa.

Annex II. Barems de mèrits de la fase de concurs. Acreditació

La puntuació pels mèrits que es detalla a continuació s’aplicarà als aspirants als qui se’ls haja valorat la prova de coneixements de la fase d’oposició i hagen obtingut, almenys, 30 punts en aquesta, segons detalla l’annex I.

La puntuació de mèrits serà de fins a 40 punts, que se sumaran directament als punts que corresponguen a l’aspirant per l’avaluació de la prova de coneixements superada per a obtindre la puntuació final del procés.

 

Mèrits borses 1 i 2: encarregats/ades de subestacions i telecomandaments

Per formació:

 • Acreditar competències en instal·lacions de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer): 12 punts
 • Acreditar la condició d’instal·lador/a autoritzat/ada en baixa tensió (en qualsevol de les seues categories: bàsica i especialista): 4 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específic de subestacions elèctriques i centres de transformació en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts.
 • Haver treballat en llocs de manteniment específic de subestacions elèctriques i centres de transformació en qualsevol altra empresa ferroviària o tramviària d’Espanya, o en qualsevol altra empresa no ferroviària a Espanya, o haver treballat en qualsevol lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts.

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

 

Mèrits borsa 3: oficials d’ofici de taller

Per formació:

 • Tindre certificat que acredite “formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg” segons la NORMA UNE 58451: 8 punts
 • Tindre certificat acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats (Decret 795/2010, de 16 de juny, annex I-1: “certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats”: 8 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de taller de manteniment/reparació de material rodant, en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts.
 • Haver treballat en llocs de fabricació, manteniment/reparació de material rodant ferroviari/tramviari en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts.

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

 

Mèrits borses 4 i 5: ajudants de via

Per formació:

 • Qualsevol cicle formatiu d’FP de la família professional d’Edificació i Obra Civil: 10 punts
 • Cicle Formatiu de grau mitjà de Soldadura i Caldereria: 10 punts
 • Cursos de soldadura impartits per centres homologats per organismes públics d’ocupació i/o Certificat de Professionalitat Soldadura Oxigas i MIG/MAG (RD 1525/2011, de 31 d’octubre): 6 punts
 • Acreditació de formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER FORMACIÓ:
Si s’acredita més d’un cicle formatiu vàlid o més d’un curs de soldadura, se sumaran punts per cadascun d’aquests, però, en qualsevol cas, només es podran acumular punts per formació fins a un màxim de 20.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment de via en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts
 • Haver treballat en llocs de construcció o manteniment d’obra civil en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

 

Mèrits borsa 6: muntadors/es d’instal·lacions elèctriques i automatismes

Per formació:

 • Acreditar la condició d’instal·lador autoritzat de baixa tensió (en qualsevol de les seues categories: bàsica i/o especialista): 12 punts
 • Acreditar competències en instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer): 4 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específic de senyalització en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts
 • Haver treballat en llocs d’instal·lació, manteniment o reparació d’equipament elèctric/electrònic, automatismes o telecomunicacions en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

 

Mèrits borsa 7: especialistes de telecomunicacions

Per formació:

 • Qualsevol cicle formatiu d’FP de les famílies professionals d’Instal·lació i Manteniment o Electricitat i Electrònica, diferent de l’aportat com a requisit segons annex III, punt PRIMER, epígrafs e) i f): 10 punts
 • Qualsevol cicle formatiu d’FP de la família professional d’Informàtica i Comunicacions: 6 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER FORMACIÓ:
Si s’acredita més d’un cicle formatiu vàlid se sumaran punts per cadascun d’aquests, però, en qualsevol cas, només es podran acumular punts per formació fins a un màxim de 20.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específic de Telecomunicacions en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts
 • Haver treballat en llocs d’instal·lació, manteniment o reparació d’equipament elèctric/electrònic, automatismes o telecomunicacions en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts
 • ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
 • Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
 • La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
 • En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

 

Mèrits borses 8, 9 i 10: agent d’estacions Alacant, agent USI València i informador/a agent d’estacions València

Per formació:

 • Acreditar documentalment (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) nivells de valencià superiors a l’exigit com a requisit, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 4 punts
  • Nivell B2: 6 punts
  • Nivell > B2: 8 punts
 • Acreditar documentalment (segons DECRET 61/2013, de 17 de maig, del Consell; Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) coneixements d’anglés, francés (en aquests dos últims casos, per a llocs d’informador/a agent d’estacions, sempre que no siga l’idioma que s’haja utilitzat com a requisit), italià, alemany o llengua de signes, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 4 punts
  • Nivell B2: 6 punts
  • Nivell > B2: 8 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 4 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

ACLARIMENT ALS MÈRITS PER FORMACIÓ:
Només se sumaran els punts corresponents al nivell d’idiomes aportat més alt.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs d’atenció al client o de gestió de la circulació en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts
 • Haver treballat en llocs d’atenció al client en qualsevol altra empresa de transport de viatgers a Espanya, o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.

 

Mèrits borses per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual

Per formació:

 • Per tindre títol d’Ensenyament Secundari Obligatori: 10 punts
 • Qualsevol titulació acadèmica oficial de nivell superior al d’Ensenyament Secundari Obligatori: 20 punts
 • TOTAL MÀXIM: 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER FORMACIÓ:
Únicament s’acreditaran 10 o 20 punts, segons titulació aportada.

Per experiència:

 • Haver treballat per compte d’altri, en qualsevol lloc de qualsevol empresa a Espanya: 0,5 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 20 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que figuren en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 20.

En tots els esments anteriors a ‘cicles formatius d’FP’ que permeten sumar punts per mèrits de formació, s’entenen igualment vàlids els títols de Formació Professional que tinguen reconeguda oficialment l’equivalència (RD 777/1998, de 30 d’abril; RD 62/2001, de 26 de gener; RD 370/2001, de 6 d’abril, i RD 1538/2006, de 15 de desembre).

Oportunament s’establiran la forma i els terminis per a presentar les acreditacions i els justificants dels mèrits pels aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

Els aspirants que pretenguen sumar punts per mèrits referits a experiència, hauran d’acreditar‑los aportant:

a) Còpies dels contractes de treball o certificats d’empresa, per a poder determinar la naturalesa concreta de l’activitat realitzada i

b) Certificats de vida laboral per a poder determinar durant quant temps es va realitzar.

Excepcionalment, els aspirants que pretenguen acreditar mèrits per experiència en FGV, no serà necessari que aporten les còpies dels contractes de treball referits a aquesta experiència, però sí l’Informe de vida laboral.

En qualsevol cas, si hi ha dubtes per part de l’Òrgan Tècnic de Selecció sobre l’activitat realitzada i/o el temps durant el qual es va realitzar, no valorarà aquests mèrits.

Annex III. Condicions específiques que han de reunir els i les aspirants, segons borsa a la qual opten. Requisits psicofísics exigits per FGV per a ocupar els llocs. Descripció funcional dels llocs

PRIMER: A més de les condicions generals establides en el punt 6 de les bases d’aquesta convocatòria, els i les aspirants hauran de complir les següents condicions específiques segons els llocs als quals opten:

a) Per a les borses 1 i 2: encarregades i encarregats de subestacions i telecomandaments:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en qualsevol de les especialitats relacionades a continuació:
  • Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
  • Tècnic/a superior en Centrals Elèctriques
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

b) Per a la borsa 3: oficials d’ofici de taller:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en qualsevol de les especialitats relacionades a continuació:
  • Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Tècnic/a superior en Manteniment Electrònic
  • Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
  • Tècnic/a superior en Construccions Metàl·liques
  • Tècnic/a superior en Automoció
  • Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
  • Tècnic/a superior en manteniment d’instal·lacions tèrmiques i fluids
  • Tècnic/a superior en desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i fluids
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

c) Per a les borses 4 i 5: ajudants de via:

 • Tindre titulació de nivell acadèmic mínim de graduat escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

d) Per a la borsa 8: agent d’estacions:

 • Nivell acadèmic mínim de graduat escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell A2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

e) Per a la borsa 9: agent USI:

 • Nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o cicle formatiu de grau mitjà o superior.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell A2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

f) Per a la borsa 10: informador/a agent d’estacions:

 • Nivell acadèmic mínim de graduat escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.
 • Acreditar documentalment coneixements de francés o anglés, amb un nivell mínim B1 (segons Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell; Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i Resolució, de 2 d’octubre de 2014, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport).
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell B2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

g) Per a la borsa 6: muntador/a d’instal·lacions elèctriques i automatismes:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en qualsevol de les especialitats relacionades a continuació:
  • Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
  • Tècnic/a superior en Centrals Elèctriques
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

h) Per a la borsa 7: especialista de telecomunicacions, València:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en l’especialitat de:
  • Tècnic/a superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

i) Per a les borses específiques de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, amb les quals es cobriran llocs de la categoria d’auxiliar d’administració: no s’exigirà cap requisit específic per a accedir a aquestes borses.


SEGON: A títol informatiu i sense que supose una relació tancada, s’exposen a continuació les exigències actuals de FGV d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs:

 

OFICIAL D’OFICI DE TALLER

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: aptituds i variables conductuals requerides per a l’acompliment de les tasques de conducció en règim de maniobres en condicions de seguretat

a) Àrea cognitiva: raonament
b) Àrea psicomotora: temps de reacció
c) Àrea conductual: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, ha de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques.
S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, han de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou i, en tot cas, haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal suficientment potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries normals.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.
Tensió arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir un tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroidals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.). No patir obesitat (I. M. C. < 35).

 

AJUDANT/A DE VIA, MUNTADOR/A D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES, ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONS i ENCARREGAT/ADA DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: perfil psicològic per a les habilitacions de treballs en via (encarregat d’ocupació, cap de tall i pilot de seguretat), segons el Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV:

a) Àrea cognitiva: raonament, atenció i resistència a la monotonia.
b) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries; miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, SENSE PRÒTESIS AUDITIVES.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal suficientment potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries normals.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc a ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica.
No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.
Tensió arterial dins de límits normals.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir cardiopaties ni vasculopaties descompensades, ni miocardiopaties isquèmiques de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi amb repercussió hemodinàmica i/o funcional moderada o severa.
No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir un tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent ni diabetis tipus II amb afectació sistèmica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir obesitat (I. M. C. < 35).

 

AGENT D’ESTACIONS I AGENT USI

AVALUACIÓ COMPETENCIAL:

S’avaluarà el perfil competencial requerit per a l’acompliment de tasques d’atenció al client en llocs relacionats amb el tracte directe al públic en FGV, conformat per competències corporatives, interpersonals i d’eficàcia personal.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.700 en una visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.300 en l’altre o 0.500 en cada ull, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, amb pròtesis auditives o sense.
Pèrdua mitjana que complisca una de les opcions següents:

 • Opció A = no sobrepassar els 40 dB en el costat pitjor.
 • Opció B = no sobrepassar els 45 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 30 dB.

Pèrdua a 4.000 Hz que complisca una de les opcions següents:

 • Opció A = no sobrepassar els 60 dB en el costat pitjor.     
 • Opció B = no sobrepassar els 70 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 50 dB.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal suficientment potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI

Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries:

 • Índex de Tiffeneau disminuït, com a màxim, un 20 % respecte del límit inferior del valor teòric que hi corresponga.
 • Capacitat vital forçada disminuïda, com a màxim, un 20 % respecte del límit inferior del valor teòric que hi corresponga.

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSIQUISME I ALTRES

Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica. No presentar indicis analítics de consum de drogues.

 

INFORMADOR/A – AGENT D’ESTACIONS

AVALUACIÓ COMPETENCIAL:

S’avaluarà el perfil competencial requerit per a l’acompliment de tasques d’atenció al client en llocs relacionats amb el tracte directe al públic en FGV, conformat per competències corporatives, interpersonals i d’eficàcia personal.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.500 en l’escala Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.500 en un ull i 0.175 en l’altre o 0.300 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

AUDICIÓ
Percepció de la veu conversacional a 4 m i 2 m (costat pitjor).

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics lleugers.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSIQUISME I ALTRES
Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial que interferisca en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar.
No patir malaltia alcohòlica crònica.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.

 

AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ (borsa específica per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual)

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.500 en l’escala Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.500 en un ull i 0.175 en l’altre o 0.300 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

AUDICIÓ
Percepció de la veu conversacional a 4 m i 2 m (costat pitjor). No hi ha criteris audiomètrics.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics lleugers. No hi ha criteris espiromètrics.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.

No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.

NOTA. Sense perjudici de l’establiment dels canals indicats, considerant les característiques i l’objecte d’aquestes borses, els requeriments mèdics que els i les aspirants hauran de complir es determinaran en funció de les tasques concretes que hagen de fer en el lloc que cal cobrir temporalment.

TERCER: Descripció funcional dels llocs.

Les descripcions funcionals estan regulades normativament en FGV i recullen els trets fonamentals del lloc, i no esgoten les funcions, comprenen, en general, les que corresponen als coneixements que el caracteritzen. A continuació, s’indica la funció principal de cada lloc.

 • ENCARREGAT/ADA DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS: opera els sistemes telecomandats de gestió de subministrament d’energia i auxiliars. Controla i dirigeix equips de manteniment de subestacions i sistemes de subministrament d’energia elèctrica.
 • OFICIAL D’OFICI DE TALLER: manté i repara el material rodant assignat a l’explotació.
 • AJUDANT DE VIA: manté i repara la via i els seus equipaments, i fa tasques de menys qualificació.
 • MUNTADOR/A D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES: manté i repara instal·lacions de seguretat, explotació i ajuda el client.
 • ESPECIALISTA DE TELECOMUNICACIONS: manté i repara els equips i les instal·lacions de comunicació.
 • AGENT D’ESTACIONS: atén i informa les persones usuàries i facilita títols de transport.
 • AGENT USI: atén i informa les persones usuàries i fa tasques de control de títols de transport.
 • INFORMADOR/A AGENT D’ESTACIONS: facilita informació sobre la xarxa, el servei i els títols de transport.

AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ: realitza tasques administratives de menys qualificació: arxiu, registre, recepció, repartiment, etc.

Accés a les bases del DOGV en PDF