Condicions i Termes d’Ús de l’App “Metrovalencia”

1. OBJECTE

Les presents Condicions Generals d’Ús (d’ara en avant CGU) regulen l’ús del lloc mòbil “Metrovalencia” propietat de Ferrocarrils de la Generalitat València, d’ara en avant (FGV), amb domicili en Partida de Xirivelleta, S/N C.P. 46014 de València (Espanya).

L’App “Metrovalencia” és una plataforma mòbil que té diversos objectius entre els que estan:

  1. connectar els usuaris de l’App amb FGV per mitjà d’una interacció més directa i senzilla.
  2. permetre la venda de títols directament des de l’App,
  3. servir de plataforma d’informació sobre activitats d’FGV, podent al seu torn remetre suggeriments o realitzar reclamacions,
  4. oferir als usuaris la possibilitat d’interactuar amb el personal d’Atenció a la clientela d’FGV per mitjà d’un servici de Xat.
  5. Donar a conéixer les millors rutes per a arribar a la destinació desitjada com més prompte millor

La descàrrega i ús de l’App mòbil “Metrovalencia” implica l’acceptació i compliment de les presents Condicions Generals d’Ús i de qualsevol altra condició particular dels productes o servicis oferits.

2. USUARIS

L’App “Metrovalencia” és una aplicació d’accés lliure, a través de la plataforma facilitada per IOS o Android de forma gratuïta per als usuaris majors de 16 anys.

L’aplicació podrà ser utilitzada lliurement per l’usuari una vegada descarregada, no obstant això, hi ha servicis que requerixen que ens faciliten certes dades per gestionar-los. Com a usuari es compromet a facilitar informació actual, completa i verídica, havent d’actualitzar-la per mitjà dels canals oferits per l’App “Metrovalencia”.

La persona usuària serà l’única responsable de mantindre la confidencialitat del seu nom i contrasenya. Així mateix, es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar totes aquelles mesures que siguen útils i necessàries per a mantindre-la en secret. La persona usuària és l’única i exclusiva responsable de la seua custòdia i la seua utilització, autoritzada o no, per part de terceres persones.

L’ús o la difusió de dades personals d’altres persones usuàries, poden ser constitutius d’una infracció legal i, eventualment, penal.

3. PAGAMENT I DEVOLUCIONS

L’usuari podrà abonar directament aquells productes o servicis directament des de l’App “Metrovalencia” a través dels següents sistemes de pagament:

  • Targeta de Crèdit o Dèbit

El procés de compra finalitzarà amb la confirmació de l’usuari, no podent cancel·lar o anul·lar la compra efectuada. Excepcionalment, es produirà la devolució de l’import quan l’usuari faça una compra i el sistema de pagaments detecte un error durant el procés de compra.

En el supòsit indicat anteriorment, es produirà de forma immediata la devolució d’allò que s’ha abonat, sempre que es dega a un error durant el procés de compra.

En l’App “Metrovalencia” no podem emetre Tiquets o factures en paper dels servicis, però podràs sol·licitar una factura en format pdf des de l’App.

4. SEGURETAT

En l’App “Metrovalencia” comptem amb les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector i hem posat tot el nostre interés perquè no existisca cap alteració respecte de la Seguretat de l’Aplicació, no obstant això, si existira alguna incidència mantindrem els nostres usuaris informats de les mesures que hem pres, procedint a la seua oportuna comunicació.

5. CONDICIONS DEL SERVICI

Encara que tractem en tot moment que els servicis i funcionalitats de l’App “Metrovalencia” estiguen sempre disponibles i siguen plenament usables, no podem garantir la disponibilitat permanent ni la continuïtat quant al seu funcionament, ni a la informació, el contingut, els programes, els materials o els productes que este inclou.

D’esta manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i els perjuís de qualsevol tipus que puguen derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de l’aplicació, dels seus servicis i de l’ús que puguen fer els usuaris.

L’usuari entén i accepta que l’App “Metrovalencia” ha sigut creada i desenrotllada amb l’objectiu d’oferir servicis òptims i apropiats a la finalitat per a la que ha sigut creada. No obstant això, esta pot incloure imprecisions o errors. Qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, la utilitat o la falsa expectativa que poguera ocasionar-li el lloc durant la seua utilització quedarà exonerada per l’usuari.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers de qualsevol signe identificatiu semblant que puga portar a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense autorització prèvia per escrit de l’App “Metrovalencia”.

L’App “Metrovalencia” ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’esta Aplicació mòbil i, en especial, amb caràcter enunciatiu, però no limitador, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de programari, combinacions de colors i dades que s’inclouen en l’App “Metrovalencia”.

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Informació bàsica sobre protecció de dades personals

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana proporciona a les persones interessades informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal duts a terme per aquesta Entitat per a l’exercici de les seues competències, en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara en avant RGPD) així com de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Responsable del tractament

Conforme al que s’estableix en l’article 4.7 del RGPD tindrà la consideració de Responsable del Tractament “la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, només o juntament amb uns altres, determine les finalitats i mitjans del tractament”; en aquest cas, ha de considerar-se com a responsable del tractament  a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA:

Correu electrònic: protecciodedades@fgv.es

Partida de Xirivelleta, s/n, 46014 – València o Avenida de la Vilajoyosa, 2, Estación de la Marina, 03016 – Alicante

Registre d’Activitats de Tractament

Conforme al que es disposa en l’article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que FGV duu a terme, es troba disponible en el Registre d’Activitats de Tractament, d’ara en avant RAT, publicat en la web www.fgv.es/transparència, apartat Relacions amb els Ciutadans.

Recollida de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recapten directament o indirectament de la persona interessada seran tractats de forma confidencial i quedaran incorporats a alguna de les activitats de tractament titularitat d’FGV que figuren en el seu RAT.

Quan les dades personals que fan referència a la persona interessada, s’obtinguen del mateix interessat, en el moment de recollir-los se li facilitarà la informació del tractament, de forma clara i intel·ligible. Si resultara convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari de recollida i s’indicarà o enllaçarà des del mateix una segona capa d’informació amb major nivell de detall.

Usos i finalitats

Els tractaments de dades personals s’ajustaran a les funcions pròpies d’FGV  i el seu ús es limitarà a aquelles finalitats per als quals expressament s’hagen recollit.

Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar la recollida, abans del tractament posterior s’informarà la persona interessada sobre aquesta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que la persona interessada no dispose ja d’aquesta informació.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als quals se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cadascuna de les activitats de tractament que realitza FGV  i que estan accessibles en el RAT.

No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

Legitimació per al tractament

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part  d’FGV és el compliment d’obligacions legals o la realització d’actuacions en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Generalitat Valenciana, d’acord amb les normes que regulen l’actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, l’Estatut d’Autonomia i la Llei de Govern.

No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades per aquest. En aquells casos en què la base jurídica dels tractaments siga el consentiment de la persona afectada, FGV  posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-ho mitjançant una clara acció afirmativa d’aquesta persona i de manera que es puguen conservar evidències d’això.

La base jurídica que habilita cadascuna de les activitats de tractament que duu a terme FGV  pot consultar-se en el RAT.

Conservació de dades

Amb caràcter general i sense perjudici de la informació concreta que es publica en el RAT, les dades personals tractats per FGV  es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten.

Una vegada cancel·lats les dades o suprimits del tractament, FGV podrà conservar-los amb la finalitat que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar del seu tractament o per a permetre el seu ús posterior, després de l’adopció de les mesures de protecció adequades, amb finalitats històrics, estadístics o científics.

Comunicació de dades

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Els destinataris de cessions de dades previstes per a cadascuna de les activitats de tractament poden consultar-se en el RAT. A més de les assenyalades, pot ser necessari comunicar dades o permetre l’accés a aquests, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als Jutges i Tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d’investigació, d’infraccions o de supervisió o control, així com al Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat FGV  no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionats amb les seues potestats públiques.

Drets de les persones interessades

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets que el RGPD garanteix als titulars de les dades conforme als seus articles 15 fins al 23 i que són els següents:

DRET D’ACCÉS: La persona interessada té dret a obtindre d’FGV  confirmació de si s’estan tractant dades personals que l’afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractades, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: La persona interessada té dret a obtindre d’FGV la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que l’afecten, sense dilació indeguda.

Igualment, la persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que l’afecten. Si no existeix una altra base jurídica que empare la seua conservació,  FGV  procedirà a la supressió de les dades quan ja no siguen necessaris o s’hagen tractat de forma il·lícita, quan la persona interessada retire el seu consentiment en tractaments que el requerisquen o quan s’opose al tractament.

DRET DE LIMITACIÓ: La persona interessada té dret a obtindre d’FGV  la limitació del tractament de les dades, en casos d’impugnació de l’exactitud d’aquests, quan el tractament siga il·lícit i la persona interessada s’opose a la supressió de les dades personals i sol·licita en el seu lloc la limitació del seu ús, quan la persona interessada necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentre es verifica si els motius legítims de l’administració prevalen sobre els de la persona interessada en cas que la persona interessada s’opose al tractament.

DRET D’OPOSICIÓ: La persona interessada té dret a oposar-se al fet que les dades personals que l’afecten siguen objecte d’un tractament. FGV  deixarà de tractar aquestes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PORTABILITAT: La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d’ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sempre que aquest es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l’execució d’un contracte i el tractament s’efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, al fet que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d’una missió d’interés públic en l’exercici de poders públics conferits al responsable.

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant en els casos i sota les condicions previstes per la legislació vigent.

Exercici de drets de protecció de dades de les persones interessades

La persona interessada podrà exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició presentant sol·licitud acompanyada del seu Document Nacional d’Identitat o equivalent, per Registre General Entrada d’FGV en Partida de Xirivelleta s/n, 46014 – València o Avinguda de la la Vila Joiosa, 2, Estació de la Marina, 03016 – Alacant, A/A Servei de Protecció de Dades Personals o a través de la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana.

Si considera que s’ha vist perjudicat pel tractament que s’ha fet de les seues dades personals, en l’atenció de l’exercici dels seus drets o ha detectat algun incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades per part d’FGV com a Responsable, pot presentar una reclamació davant la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat, bé a través de sol·licitud general de tramitació telemàtica:

https://sede.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=22094,

o bé presencialment en qualsevol de les Oficines Públiques de Registre conforme al que es disposa en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tot això sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través dels mecanismes que ofereixen publicats en el seu web: www.aepd.es.

Més informació respecte al tractament de dades personals en FGV en l’apartat Protecció de Dades Personals o en el Portal de Transparència, Relacions amb els Ciutadans de www.fgv.es o a través de l’adreça de correu electrònic: protecciodedades@fgv.es

8. RESPONSABILITAT – LITIGIS – LEGISLACIÓ APLICABLE

Les fotografies i els textos reproduïts i que presenten les activitats o productes oferits tenen caràcter merament informatiu.

L’App “Metrovalencia” no podrà ser considerada responsable dels danys, siga quin siga la seua naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que pogueren resultar d’un funcionament o un ús inadequat dels servicis.

L’App “Metrovalencia” no podrà ser considerada responsable pels usuaris o tercers, de danys indirectes, pèrdues d’explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que anara.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions Generals d’Ús es regixen per la llei espanyola. En cas de controvèrsia que es derive de les presents condicions generals d’ús i per a la resolució dels conflictes, les parts se sotmeten, a la seua lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur que per Llei se’ls atorgue, als jutjats i tribunals del domicili de l’App “Metrovalencia”.