Per que és necessari un nou pla  d’accessibilitat?

FGV disposa en l’actualitat d’un Pla d’accessibilitat aprovat l’any 2008. Després de l’inici d’eixe Pla, l’any següent va entrar en vigor la Llei d’Accessibilitat Universal de la Generalitat Valenciana i altres normatives estatals i europees que el pla de 2008 no recull ni contempla, per la qual cosa cal una actualització de criteris i objectius que s’ajusten a les noves disposicions legals i atenguen els requeriments que ens fan arribar els diferents col·lectius de la Discapacitat, principalment, el CERMI.

El nou Pla d’Accessibilitat Universal de FGV aprovat al maig de 2017 pel Consell de Direcció de FGV és el marc conceptual, el paraigua que articula, ordena i promou totes les iniciatives  que FGV ha de desenvolupar en matèria d’accessibilitat per a complir amb la llei i atendre les exigències de les entitats de la discapacitat, a fi d’aconseguir un transport ferroviari que oferisca  les mateixes oportunitats i possibilitats a tota la ciutadania. És la guia que orienta les accions i noves iniciatives que impulsarà FGV per a aconseguir un transport ferroviari accessible per a totes les persones i que emmarca l’acció global de l’empresa per al present i futur.

Quins són els principis en què s’inspira el pla i per què la importància que siga “universal”?

El Pla d’Accessibilitat Universal s’inspira en els principis d’igualtat, dignitat, màxima autonomia, comoditat i seguretat per a les persones.

Es tracta de garantir l’accessibilitat en tot el procés del viatge, és a dir, des que l’usuari pensa a viatjar fins que abandona l’estació de destinació. No sols es tracta de l’accessibilitat física. També contampla l’accés garantit i correcte a tots els sistemes de comunicació, informació, accessos, trànsit per les estacions i els trens, webs, Apps, màquines expenedores i cancel·ladores…

Es considera UNIVERSAL perquè a més de garantir la màxima autonomia i accés a les persones amb alguna classe de discapacitat física, psíquica o sensorial, qualsevol millora que es realitze per a beneficiar estos col·lectius, acaba sent utilitzada pel conjunt de la població, en facilitar i augmentar els paràmetres de qualitat i comoditat en l’ús dels servicis ferroviaris.

Quins són les principals novetats que incorpora?

La principal novetat és que  ha sigut desenvolupat amb les aportacions directes i per escrit de diferents col·lectius de diferents discapacitats, com ara CERMI, ONCECOCEMFE, Fesord, Plena inclusión, Centre D’educació Especial Francisco Esteve juntament amb els tècnics de FGV.

El Pla incorpora com a novetat, no només les accions a què obliga la llei, sinó també les recomanacions i prioritats dels col·lectius, establint accions més ambicioses que s’anticipen a la demanda dels clients i clientes.

Així mateix, amb l’esperit d’anar més enllà de la llei, El Pla estableix:

  1. un apartat específic d’innovació en accessibilitat
  2. la immersió en projectes europeus, l’establiment d’una estació  (Paterna) i una sèrie de tren que seran prototips de projectes d’innovació per a intentar aconseguir la màxima accessibilitat
  3. la formació per a totes les i els  treballadors i treballadores en matèria d’accessibilitat
  4. un apartat específic per a l’evacuació i situacions de crisi, així com el tracte que s’ha de procurar en eixos casos a les persones amb discapacitat.
  5. El Pla incorpora una anàlisi permanent d’accions comparades amb altres empreses ferroviàries nacionals i internacionals, amb l’objectiu de parar atenció de forma permanent a les novetats i les bones pràctiques.
  6. El Pla estableix mesures de control, seguiment i qualitat de les mesures a incorporar com una comissió interna on participarà el CERMI
  7. Es realitzaran  estudis i anàlisis periòdiques  en matèria d’accessibilitat
  8. S’iniciaran els tràmits per a aconseguir la certificació UNE 17001 especifica d’accessibilitat, que suposa una auditoria permanent, per a anar complint objectius i aconseguir el major nivell d’accessibilitat

Com es va a controlar que FGV va aplicant mesures i accions en accessibilitat, i eliminant deficiències?

FGV no pretén que l’accessibilitat siga només un discurs o un propòsit de bones intencions. Per això ha establit una sèrie de mecanismes de control i seguiment a fi de garantir l’execució real i correcta de totes les accions orientades a garantir l’accessibilitat.
En este sentit es crea una COMISSIÓ INTERNA DE SEGUIMENT que estarà configurada per representants del CERMI, de diferents entitats de la Discapacitat, juntament amb tècnics de FGV que analitzaran, valoraran, prioritzaran i controlaran l’execució de les inversions que anualment es destinen.

Aconseguir la certificació específica d’accessibilitat UNE 170001-2 no sols persegueix una garantia de qualitat, sinó que activa un procés d’AUDITORIA PERMANENT que obligarà FGV a complir els paràmetres exigits en la certificació i, com a la ISO 9001, a desenvolupar accions internes que garantisquen el compliment dels requisits necessaris.

Conseguir la certificación específica de accesibilidad UNE 170001-2 no solamente es por una garantía de calidad, sino por un proceso de AUDITORIA PERMANENTE que obligará a FGV a cumplir los parámetros exigidos en la certificación y, al igual que la ISO 9001 a desarrollar acciones internas que garanticen el cumplimento de los requisitos necesarios.

Per què es realitzen accions si no està presentat oficialment el Pla?

De forma continuada, FGV desplega i executa les accions que estableix la legislació, en contacte permanent amb els col·lectius  amb els quals, periòdicament, es fa una valoració d’accions i propostes que FGV va desenrotllant en la mesura de les seues possibilitats tècniques i econòmiques.

Les accions que es realitzen s’emmarquen en actuacions de millora de l’accessibilitat física i sensorial i s’aprofita qualsevol remodelació d’estacions, senyalística o unitats per a incorporar les millores que s’estableixen per llei i per recomanació dels col·lectius.

Així mateix, tots els contractes que tenen a veure amb actuacions referides als clients i clientes (nova APP, nova Web, adquisició de nou material mòbil, noves edificacions…) són supervisades per a garantir el compliment de la llei i dels paràmetres del Pla d’Accessibilitat.

Per què s’ha realitzat un estudi diagnòstic d’accessibilitat de tota la xarxa?

FGV vol ser conscient de totes les deficiències en matèria d’accessibilitat que presenta el conjunt de la xarxa de Metrovalencia i de Tram d’Alacant, així com tots els servicis i sistemes d’accés, comunicació i informació. A partir d’este diagnòstic que farà ILUNION, empresa de l’ONCE, s’establiran les deficiències, recomanacions i correccions que calen, amb l’objectiu d’anar establint les inversions necessàries, d’acord amb les disponibilitats tècniques i econòmiques, a fi de resoldre les deficiències i donar resposta a totes les exigències legals i de les entitats de la discapacitat

Quina és la importància d’aconseguir la certificació unix-170001-2?

Esta certificació específica garanteix que el sistema ferroviari hi compta amb la garantia d’accessibilitat. En l’actualitat, només té esta certificació Metro de Tenerife.

Esta certificació, compatible amb la ISO 9001, pretén establir un sistema d’auditoria que obligue FGV a anar cobrint totes les exigències i requisits legals, aconseguint així el màxim paràmetres d’accessibilitat.

Es poden certificar línies, estacions… amb la finalitat de tindre a l’abast un full de ruta que, juntament amb les previsions de FGV, les aportacions de les entitats i les prioritats del diagnòstic d’accessibilitat, concreten les actuacions a desenvolupar i comprometen l’empresa amb el seu compliment estricte.

Quina és la vigència temporal i el pressupost del Pla?

El Pla, com la llei, pretén aconseguir l’accessibilitat universal, garantint les exigències legals i les propostes dels col·lectius del món de la discapacitat. Atenent al diagnòstic en què s’establiran les deficiències, recomanacions i prioritats, FGV programarà juntament amb la comissió interna de seguiment, les inversions i les accions a desenvolupar a cada  exercici dins del Contracte Programa FGV-Generalitat Valenciana

Per què ha sol·licitat FGV la Constitució en ATUC d’un grup de treball en accessibilitat?

L’Associació de Transportistes Urbans d’àmbit estatal reuneix empreses de transport, tant de carretera com d’àmbit ferroviari. Si bé hi ha diferents comissions i grups de treball d’àmbits diferents en el transport, no existia fins ara una comissió específica per a l’anàlisi, seguiment, intercanvi de bones i de males pràctiques, anàlisi comparatiu, iniciatives conjuntes… FGV ha sol·licitat, i així ha sigut aprovada, la creació d’un grup de treball d’empreses ferroviàries  en ATUC que es constituirà el pròxim 28 de setembre a València.