Instruccions de contractació per a contractes d’obres, servicis i subministraments

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana va aprovar en sessió celebrada el passat dia 19 de desembre del 2011 les ‘Instruccions de Contractació’ per a la dita entitat, a fi de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, no discriminació i igualtat de tracte, establits per a la contractació pública.

Estes Instruccions es publiquen en el perfil de contractant de FGV, de lliure accés per a tots els interessats en els procediments de contractació de FGV.

Índice:

 1. Introducció.
 2. Perfil de Contractant de FGV
 3. Òrgan de Contractació
 4. Mesa de Contractació
 5. Necessitat i idoneïtat del contracte
 6. Valor estimat dels contractes
 7. Procediments d’adjudicació
 8. Capacitat per a contractar i solvència
 9. Prescripcions tècniques
 10. Terminis de presentació d’ofertes
 11. Criteris objectius aplicables per a la valoració d’ofertes
 12. Publicitat i concurrència
 13. Igualtat d’accés per a les empreses
 14. Confidencialitat
 15. Formalització i perfecció dels contractes
 16. Termini de duració dels contractes
 17. Modificació dels contractes
 18. Recursos i Reclamacions
 19. Contractes menorsAnnex I

  1. Introducció.

  Pujar

  La present modificació de les Instruccions de Contractació de FGV es realitza en compliment del que disposa l’article 13 i disposició transitòria 3a del Decret Llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, sobre Mesures Urgents de Règim Economic-financer del Sector Públic Empresarial i Fundacional, arreplegant, així mateix, el que establix la Guia de Fiscalització de les Instruccions de Contractació, aprovades pel Consell de la Sindicatura De Comptes el 8 d’abril del 2010.

  FGV, és una entitat sotmesa a la Llei 31/2007, de 30 d’octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l’aigua, l’energia, els transports i els servicis postals (Disposició addicional 2a de la mateixa), estant sotmesa a la dita norma en tots els contractes d’obres amb quanties a partir de 5.000.000 d’euros i de servicis i subministraments a partir de 400.000 euros, i per davall d’eixos llindars la Llei de contractes del sector públic, el text de la qual refós s’ha aprovat Mitjançant Un Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, d’ara en avant TRLCSP.

   

  2. Perfil de Contractant de FGV

  Pujar

  FGV arreplega en la seua pàgina Web un apartat, de fàcil accés, on figura el perfil de contractant de FGV. En concret, les presents Instruccions s’incorporaran a la mateixa. També s’inclourà qualsevol altra informació útil de tipus general, com a punts de contacte i mitjans de comunicació que poden utilitzar-se per a relacionar-se amb la dita entitat a l’efecte de les contractacions d’obres, servicis i subministraments.

  En el dit perfil, s’incorpora un enllaç amb la plataforma de contractació de la Generalitat Valenciana.

   

  3. Òrgan de Contractació

  Pujar

  Conforme al que establix l’article 6t del decret 144/1986 de 24 de novembre del Consell de la Generalitat València, pel que s’aprova l’Estatut de FGV, és el Consell d’Administració l’òrgan que ostenta la competència en matèria de contractació. El dit òrgan podrà delegar les dites competències i facultats per mitjà de l’atorgament dels corresponents poders, a favor de la Direcció de l’entitat.

  La tramitació dels expedients de contractació correspondrà al Departament de Contractacions de FGV.

  Les propostes d’adjudicació dels contractes les realitzarà la Gerència de FGV o la Direcció en què esta delegue, dins dels límits establits pel Consell d’Administració.

   

  4. Mesa de Contractació

  Pujar

  En els procediments oberts, restringits i en els negociats amb publicitat, l’Òrgan de Contractació estarà assistit per una Mesa de Contractació, que serà l’òrgan competent per a la valoració de les ofertes.

  La Mesa de Contractació estarà constituïda per un president, entre dos i quatre vocals, i un secretari, tots ells nomenats per l’Òrgan de Contractació competent.

   

  5. Necessitat i idoneïtat del contracte

  Pujar

  Amb caràcter previ a la preparació de qualsevol contracte que realitze FGV per un import superior a 10.000 euros, la Unitat sol?licitant, haurà d’elaborar un informe en què es justifique, amb precisió, la naturalesa i extensió de les necessitats que pretenguen cobrir-se amb el contracte, la idoneïtat d’este per a satisfer-les i l’estimació del cost total d’execució de la prestació. El dit informe haurà de tindre l’aprovació del director del departament sol?licitant i formarà part de l’expedient de contractació.

   

  6. Valor estimat dels contractes

  Pujar

  El valor estimat d’un contracte, estarà format per l’import total, sense incloure l’Impost sobre el Valor Afegit, tenint en compte qualsevol opció i possible pròrroga del mateix.

  En els contractes de subministraments o servicis en què no s’especifique un preu total i tinguen una duració determinada igual o inferior a 48 mesos, es prendrà el valor total corresponent a tota la seua duració. Si la duració és superior a 48 mesos o no es determina un període cert, es prendrà el valor corresponent a 48 mesos.

  No podrà fraccionar-se un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o procediment d’adjudicació que corresponga.

   

  7. Procediments d’adjudicació

  Pujar

  El contracte ha de ser adjudicat a qui presente l’oferta més avantatjosa atenent a criteris directament vinculats a l’objecte del contracte, que es detallaran en els Plecs i que hauran de garantir el respecte als principis de transparència, no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats. Haurà de donar-se prioritat a criteris que puguen quantificar-se per referència a factors objectius i ser expressats en xifres o percentatges. Quan només s’utilitze un criteri d’adjudicació este ha de ser, necessàriament, el preu.

  Els procediments d’adjudicació a aplicar per FGV són l’obert, restringit i negociat. En l’annex I, de les presents Instruccions, s’indiquen els supòsits d’aplicació i publicitat.

  En el procediment obert, tot operador econòmic interessat podrà presentar una proposició.

  En el procediment restringit, qualsevol operador econòmic pot sol?licitar participar i només poden presentar una oferta els candidats invitats per FGV. Este procediment es podrà aplicar en els casos en què l’objecte del contracte requerisca una determinada classificació del contractista. FGV podrà limitar en nombre de candidats en les condicions expressades en l’article 163 del TRLCSP.

  En el procediment negociat, el contracte serà adjudicat a l’operador econòmic triat per esta entitat, prèvia consulta i negociació dels termes del contracte amb un o més dels mateixos.

  FGV, a més dels procediments mencionats podrà utilitzar el diàleg competitiu i els sistemes de racionalització de la contractació previstos en la legislació aplicable.

   

  8. Capacitat per a contractar i solvència

  Pujar

  Podran contractar amb FGV les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguen plena capacitat d’obrar, no estiguen sotmeses en una prohibició de contractar, i acrediten la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional.

  A l’efecte d’acreditar la solvència, l’Òrgan de Contractació podrà exigir una determinada classificació als licitadors, per a definir les condicions de solvència requerides per a celebrar el corresponent contracte.

  FGV junt amb altres empreses del sector del transport de viatgers i viatgeres, van establir, a l’empara del que preveu el títol III de la Llei 48/98, el seu propi Sistema de Classificació de Proveïdors i proveïdores De contractistes segons la terminologia legal-, denominat proTRANS, amb una duració indefinida. És per això, per la qual cosa, conforme al que establixen els articles 23 a 31 de la Llei 31/2007, FGV podrà utilitzar el dit registre com a sistema de classificació propi.

   

  9. Prescripcions tècniques

  Pujar

  Les prescripcions tècniques hauran de permetre l’accés en condicions d’igualtat dels licitadors. La descripció de l’objecte del procediment, no ha de fer referència a una fabricació o procedència determinades ni referir-se a una marca, una patent, un tipus, un origen o una producció determinats, excepte si una referència d’este tipus es justifica per l’objecte del contracte i va acompanyada de la menció ‘o equivalent’.

  Quant als contractes superiors a 50.000 euros, s’haurà d’elaborar un plec adequat a la importància i condicions de l’objecte, en el que s’establisquen les característiques bàsiques del contracte, el règim d’admissió de variants, les modalitats de recepció de les ofertes, els criteris d’adjudicació i les garanties que hauran de constituir, si és el cas, els licitadors o l’adjudicatari. Estos plecs seran part integrant del contracte.

  10. Terminis de presentació d’ofertes

  Pujar

  Els terminis per a presentar ofertes o sol?licituds de participació, hauran de ser suficients per a permetre a les empreses preparar les seues proposicions, atenent a la complexitat del contracte i respectant els mínims fixats en el TRLCSP:

  • 26 dies en els contractes d’obres
  • 15 dies en els contractes de servicis i subministraments

  En casos excepcionals, per raons d’urgència resultant d’esdeveniments imprevisibles per a FGV i no imputables a ella i en els d’emergència, es podrà autoritzar la reducció de terminis i la no exigència de publicitat prevista en el punt 12. De tot això es deixarà constància en l’expedient de contractació.

  Excepte menció expressa, tots els terminis referits en estes Instruccions s’entendran com a dies naturals, amb l’excepció que si l’últim dia fóra dissabte, diumenge o festiu, quedarà prorrogat al següent dia laborable a l’efecte de FGV.

   

  11. Criteris objectius aplicables per a la valoració d’ofertes

  Els criteris hauran d’estar directament vinculats a l’objecte del contracte. Quan es prenga en consideració més d’un criteri, haurà de precisar-se la ponderació relativa atribuïda a cada un d’ells, que podrà expressar-se fixant una banda de valors amb una amplitud adequada. En el cas que el procediment d’adjudicació s’articule en diverses fases, s’indicarà igualment en quals d’elles se n’aniran aplicant els distints criteris, així com el llindar mínim de puntuació exigit al licitador per a continuar en el procés selectiu.

  No podran tindre’s en compte com a criteris d’adjudicació les característiques o experiència de l’empresa (que només podran valorar-se com a elements de solvència) o el nivell i característiques dels mitjans que hagen d’emprar-se per a l’execució del contracte (que, si és el cas, haurien d’exigir-se a tots els licitadors per igual, articulant tal exigència en el plec com a obligació d’aportar mitjans determinats).

   

  12. Publicitat i concurrència

  Pujar

  Totes les licitacions de contractes de subministraments i servicis superiors a 60.000 euros i d’obres superiors a 200.000 euros, es publicaran en el perfil de contractant de FGV, a excepció dels procediments negociats sense publicitat.

  A partir de 100.000 euros en subministraments i servicis i d’1.000.000,00 d’euros en obres, es publicaran a més en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i per a imports a partir de 400.000 euros en servicis i subministraments i de 5.000.000 d’euros en obres, es publicaran també en el DOUE (Diari Oficial de la Unió Europea).

  Les adjudicacions dels contractes es publicaran en els mateixos mitjans en què es van anunciar.

  L’adjudicació dels contractes no menors, les licitacions del qual no s’hagen publicat per estar per davall dels llindars establits en este punt, o per haver-se realitzat per mitjà del procediment negociat sense publicitat, es publicarà en el perfil de contractant de FGV.

  El termini màxim per a la publicació de les adjudicacions serà de 48 dies des de la data d’adjudicació.

  El procediment negociat sense publicitat es podrà aplicar en els supòsits previstos en la normativa aplicable (articles 170 a 175 del TRLCSP i article 59 de la Llei 31/2007).

   

  13. Igualtat d’accés per a les empreses

  Pujar

  Els plecs de les licitacions no imposaran cap condició que supose una discriminació directa o indirecta enfront dels licitadors, com per exemple, l’obligació d’estar establits en territori espanyol o valencià.

   

  14. Confidencialitat

  Pujar

  FGV haurà de respectar la confidencialitat de la informació i documentació així qualificada pels empresaris i, en particular, els secrets tècnics o comercials i els aspectes confidencials de les ofertes.

  La mateixa obligació correspon al contractista respecte de la informació a què tinga accés en ocasió de l’execució del contracte i a la que se li haguera donat tal caràcter en els plecs o en el contracte, o que per la seua mateixa naturalesa haja de ser tractada com a tal. Este deure es mantindrà durant un termini de cinc anys des del coneixement d’eixa informació, llevat que els plecs o el contracte establisquen un major.

  15. Formalització i perfecció dels contractes

  Pujar

  Les parts formalitzaran per escrit els contractes en els termes i terminis que s’arrepleguen en els plecs de condicions particulars que regisquen els procediments.

  Els contractes es perfeccionaran amb la seua formalització.

  Els contractes s’ajustaran al contingut dels plecs de condicions particulars, les clàusules dels quals es consideren part integrant dels mateixos. El contingut mínim dels contractes haurà de ser l’establit en l’art. 26 de TRLCSP.

   

  16. Termini de duració dels contractes

  Pujar

  La duració dels contractes haurà d’establir-se tenint en compte la naturalesa de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat sotmetre periòdicament a concurrència la realització de la prestació.

  El contracte podrà preveure pròrrogues sempre que s’hagen tingut en compte en la licitació i no s’alteren les característiques de la prestació. La pròrroga acordada per FGV serà obligatòria per a l’adjudicatari, llevat que el contracte expressament preveja el contrari.

  Com a norma general, la duració no serà superior a 6 anys, pròrrogues incloses.

  Els contractes menors no podran tindre una duració superior a un any ni ser objecte de pròrroga.

   

  17. Modificació dels contractes

  Pujar

  1.- Els contractes només podran modificar-se quan així s’haja previst en els plecs o en l’anunci de licitació.

  2.- En el cas que en els plecs o en l’anunci de licitació no s’haja previst la possibilitat de modificar els contractes, esta només podrà realitzar-se en els següents casos, sempre que no altere les condicions essencials de la licitació i adjudicació:

  a) Inadequació de la prestació contractada a causa d’errors o omissions en la redacció del projecte o de les especificacions tècniques.

  b) Inadequació del projecte o de les especificacions de la prestació per causes objectives que determinen la seua falta d’idoneïtat, consistents en circumstàncies de tipus geològic, hídric, arqueològic, mediambiental o semblants, posades de manifest després de l’adjudicació del contracte i que no fossen previsibles amb anterioritat.

  c) Força major o cas fortuït que feren impossible la realització de la prestació en els termes inicialment definits.

  d) Conveniència d’incorporar avanços tècnics, posteriors a l’adjudicació que milloren la prestació.

  e) Necessitats d’ajustar la prestació a especificacions tècniques, mediambientals, urbanístiques o d’accessibilitat aprovades després de l’adjudicació.

  3.- A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, s’entendrà que s’alteren les condicions essencials de licitació i adjudicació del contracte en els casos següents:

  a) Quan la modificació varie substancialment la funció i característiques essencials de la prestació.

  b) Quan la modificació altere la relació entre la prestació i el preu.

  c) Quan per a la realització de la prestació modificada fóra necessària una habilitació professional diferent de l’exigida inicialment o condicions de solvència substancialment distintes.

  d) Quan les modificacions igualen o excedisquen en més o en menys, el 10 per cent del preu d’adjudicació; en cas de modificacions successives, el conjunt d’elles no podrà superar eixe límit.

  18. Recursos i Reclamacions

  Pujar

  Contra les decisions que adopte FGV en matèria de contractació, els interessats podran presentar qualsevol recurs o reclamació que estimen procedent, tenint en compte que estos contractes, quant als seus efectes i extinció, es regixen pel dret privat i se sotmetran a la jurisdicció civil.

  En el cas dels contractes sotmesos al TRLCSP, seran susceptibles de recurs especial en matèria de contractació previ a la interposició del contenciós-administratiu, els actes relacionats en l’apartat 2 de l’article 40 del TRLCSP, quan així procedisca.

  En el cas dels contractes subjectes a la Llei 31/2007, tota persona física o jurídica els drets o interessos legítims de la qual s’hagen vist perjudicats o puguen resultar afectats per les decisions objecte de reclamació, podran interposar la corresponent reclamació.

  19. Contractes menors

  Pujar

  Tenen consideració de contractes menors, els contractes d’obres d’import inferior a 50.000 euros i els de servicis i subministraments d’import inferior a 18.000 euros. Estos contractes podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que compte amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació de què es tracte.

  La tramitació de l’expedient exigirà, a més d’allò que s’ha indicat en l’apartat 5, l’aprovació del gasto i la incorporació de la factura corresponent.

   

  Annex I

  Pujar

  Annex I – Esquema

Quadro 1: Obres

Imports (en euros) IVA exclòs Normativa Procediments Admesos Publicitat
1 menos de 50.000 Contracte menor
LRLCSP
Negociat
1 o més ofertes
Sense Publicitat
2 = 50.000 i
menys de 200.000
Instruccions internes i TRLCSP Negociat
3 ofertes o Obert
Sense Publicitat
3 més de 200.000 i
menys de 1.000.000
Instruccions internes i TRLCSP Negociat o Obert Web de FGV
4 = 1.000.000 i
menys que 5.000.000
Instruccions internes i TRLCSP Obert o Restringit DOCV i Web
de FGV
5 = 5.000.000 Llei 31/2007 Obert o Restringit DOUE, DOCV i
Web de FGV

Quadro 2: Servicis i Subministraments

Imports (en euros) IVA exclòs Normativa Procediments admesos Publicitat
1 menys de 18.000 Contracte menor
TRLCSP
Negociat
1 o més ofertes
Sense Publicitat
2 = 18.000 i menys o igual 60.000 Instruccions internes i TRLCSP Negociat
3 ofertes
Sense Publicitat
3 més de 60.000 i menys de 100.000 Instruccions internes i TRLCSP Negociat o Obert Web de FGV
4 = 100.000 i menys de 400.000 Instruccions internes i TRLCSP Obert o Restringit DOCV i Web
de FGV
5 = o més de 400.000 Llei 31/2007 Obert, Restringit o Negociat DOUE, DOCV i
Web de FGV