Trenta anys en moviment FGV

Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • El Consell d’Administració presidit per la Consellera María José Salvador ha aprovat els Comptes Anuals del passat exercici
  • S’ha obtingut un índex de cobertura del 58,3%, un 1,6% més del previst
  • Les inversions de l’any anterior van sumar 15 milions d’euros, dels quals es van destinar més de 10 milions a la Línia 9 del TRAM d’Alacant
  • El Consell aprova realitzar contractes temporals de suport al manteniment i la seguretat

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha tancat l’exercici de 2016 amb un augment consolidat de viatgers que aconseguix la xifra de 73 milions, un 2,9% superior al balanç de 2015, és a dir, quasi dos milions més de desplaçaments. Els ingressos operatius van aconseguir la xifra de 63 milions d’euros, dels quals els derivats del transport de viatgers ascendixen a 57,6 milions d’euros, suposant un 2,2% més que l’exercici anterior, com a conseqüència de la consolidació de l’increment de viatgers aconseguit.

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), presidit per la consellera d`Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha aprovat hui, a proposta del director gerent de l’empresa, Ángel García de la Bandera, els Comptes Anuals de l’Entitat, corresponents a l’exercici 2016, així com l’Informe de Gestió i l’Informe de Compliment d’Obligacions de Caràcter Financer.

Respecte als gastos d’explotació, FGV ha tancat l’exercici amb 108 milions d’euros, la qual cosa ha suposat un estalvi respecte al pressupost anual previst d’11 milions d’euros, resultat directe de l’aplicació de diferents mesures per a promoure una gestió eficient en l’empresa.

D’esta manera, el marge de cobertura operatiu de l’exercici 2016 se situa en un 58,3%, millorant el previst en un 1,6% i respecte a exercicis anteriors. L’índex de cobertura s’obté de la divisió entre els ingressos operatius (bitllets més ingressos accessoris com a publicitat, lloguer espais comercials, etcètera) i els gastos operatius (els gastos de funcionament generals exceptuant l’amortització i el gasto financer), pel que quant major siga este percentatge, millor serà l’eficiència de l’empresa.

El director gerent de FGV ha destacat també en el seu informe la incorporació dels actius ferroviaris traspassats el passat any des d’EIGE, per valor net de 502,8 milions d’euros, i que passa a gestionar de manera directa l’empresa.
Les inversions executades per FGV en 2016 ascendixen a 15 milions d’euros, sent les més representatives les efectuades en la Línia 9 del TRAM d’Alacant (Benidorm-Dénia), les quals suposen 10,5 milions d’euros.

Sobre les obres de modernització d’esta línia, s’ha presentat un informe de situació en què s’exposa que les obres, després d’iniciar-se els treballs de renovació d’estacions al novembre de 2016, continuen segons el que preveu i en 2017 continuaran els treballs de modernització i s’iniciarà el procés del nou material mòbil previst per a este línia per un import d’uns 50 milions d’euros.

L’objectiu d’estes inversions és poder mantindre i millorar l’explotació d’esta línia, garantint la qualitat del servici i, d’altra banda, que adquirisca els estàndards de qualitat i seguretat de la resta de la xarxa de FGV a Alacant. Amb les dites actuacions es pretén aconseguir una renovació i modernització integral de la línia, amb una adequada explotació de la mateixa, millorant els servicis que s’oferixen a l’usuari.

Com a conseqüència de la impossibilitat de dur a terme contractacions de personal, hi ha alguns servicis de FGV que en les condicions actuals no podrien completar les necessitats d’explotació. Esta situació, imposada pel Ministeri d’Hisenda, ja ha sigut denunciada diverses vegades des de FGV, i des de la mateixa presidència de la Generalitat.
No obstant des de l’empresa, i davant de la falta de resposta del Govern Central, s’està treballant amb la Conselleria d’Hisenda en la busca de solucions que permeten la contractació de personal en l’empresa pública.

Entre tant, i davant de les necessitats de seguretat i manteniment que necessiten solució en el curt termini, el Consell d’Administració de FGV ha aprovat realitzar contractes de suport al manteniment de trens, desviacions i línia elèctrica per un període màxim d’un any. Esta decisió s’adopta per a assegurar la qualitat i seguretat en el manteniment del servici.

Estes mesures van ser comunicades recentment als sindicats amb representació en FGV, tant a València com a Alacant. Així mateix, el director gerent de FGV, Ángel García de la Bandera, es reunirà novament amb la representació laboral per a explicar els detalls d’estos contractes de suport al manteniment, així com escoltar les propostes que, si és el cas, traslladen els sindicats per a mantindre el servici públic en les condicions de qualitat i seguretat.