Estació de Mercado de TRAM d'Alacant

Publicat
Arxivat com Noticias FGV, Notícies.

FGV prorrogarà la vigència dels títols habilitants del personal ferroviari que perderen la seua validesa durant l’estat d’alarma decretat davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus, seguint així les indicacions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del passat de 17 de març de 2020.

En FGV, tal com arreplega l’avís publicat el passat 18 de març i publicat en l’apartat d’Últims Documents del portal, el document Procés d’Habilitació del Sistema de Gestió de Seguretat (SGS) determina les condicions per a l’obtenció dels títols habilitants que permeten l’exercici de les funcions del personal ferroviari i tramviari relacionades amb la seguretat en la circulació.

Per al manteniment d’aquests títols es requereix la realització de reciclatges formatius periòdics i disposar d’un certificat d’aptitud psicofísica en vigor.

L’ordre del ministeri té per objecte evitar que es produïsca la pèrdua de vigència dels títols habilitants, davant la impossibilitat de renovar la validesa dels certificats psicofísics o de realitzar el reciclatge formatiu pertinent, que comporta la impossibilitat de poder exercir les seues funcions al personal afectat, amb la repercussió que això suposa.

Per aquest motiu, els títols habilitants del personal ferroviari i tramviari d’FGV, que perderen la seua vigència per qualsevol de les causes abans esmentades, en el període transcorregut entre l’inici de l’estat d’alarma i fins a un mes després de la seua finalització, prorrogaran la seua vigència de manera automàtica fins a tres mesos després de la data d’aixecament de l’estat d’alarma.

Durant el període de pròrroga de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma, els titulars dels títols habilitants prorrogats hauran de procedir a la seua renovació, segons el que s’estableix en el document Procés d’habilitació del Sistema de Gestió de Seguretat, en el termini més breu possible.

Aquesta decisió s’ha pres en entendre el propi ministeri que els processos d’habilitació han quedat limitats i és possible que un número significatiu de personal ferroviari, en totes les categories possibles, perda la vigència del seu títol habilitant. Amb aquesta decisió es tracta de limitar la possible afecció al sistema ferroviari, ja que el personal afectat no podria exercir la seua labor.