Publicat
Arxivat com Corporatiu, Corporativo, Noticias FGV, Notícies, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • En els pròxims concursos se sumaran les places pendents de 2020 i 2021
  • Les places són per a tallers, maquinistes, caps o caps de circulació, agents d’estacions i reguladors o reguladores de Lloc de Comandament

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha presentat hui en el Consell d’Administració de l’entitat l’Oferta d’Ocupació Pública (OEP) de l’empresa pública corresponent a 2022, que ascendeix a un total de 64 places.

En les pròximes convocatòries de concursos eixiran aquestes places de 2022 i els pendents de 2020 i 2021 que, en el seu conjunt, sumen al voltant de 200, encara que no es realitzaran totes alhora.

Els llocs de treball són 6 places per a oficial o oficiala d’Ofici de Taller a València; 9 places de maquinista a València; 1 plaça de maquinista a Alacant; 10 places de cap de Circulació a València; 1 plaça de cap  de Circulació a Alacant; 29 places d’agent d’estació a València; 3 places d’agent d’estació a Alacant; i 5 places de regulador o reguladora en el Lloc de Comandament de València.

Es reserva un 10,93% dels llocs a persones amb discapacitat o diversitat funcional (Art. 64 Llei 4/2021, de 16 d’abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana) en les places d’agents d’estacions de València, per la qual cosa de les 29 previstes en la OEP, 7 d’elles compliran amb aquesta normativa.

Es contemplaran les mesures i previsions d’adaptació i accessibilitat necessàries perquè les persones amb diversitat funcional puguen realitzar les proves que s’establisquen en condicions concordes amb la seua situació i en termes d’igualtat amb la resta de persones aspirants.

En l’Oferta d’Ocupació Pública es prendran les mesures necessàries per a fer efectiva la igualtat entre dones i homes, de conformitat amb les previsions de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Aquesta Oferta d’Ocupació Pública ha sigut negociada amb les organitzacions sindicals amb representació en els Comités Provincials d’Empresa d’FGV, en sessió celebrada el dia 17 de juny de 2022.

La tramitació de l’Oferta d’Ocupació Pública requereix, com a requisit previ a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), l’autorització de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.

Cal indicar que totes les places que conformen la citada OEP formen part de l’actual Relació de Llocs de treball d’FGV i que, per tant, s’integren la massa salarial de 2022 i compten amb cobertura pressupostària.