Material móvil

Publicat
Arxivat com Corporatiu, Noticias FGV, Notícies Metrovalencia, Notícies TRAM.

  • S’establix l’estructura orgànica d’esta entitat que possibilita el seu adequat funcionament
  • Els òrgans de govern seran el Consell Rector i la Presidència i comptarà com una direcció general com a òrgan executiu

El Consell ha aprovat l’Estatut de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària, entitat que es constituïx com l’autoritat responsable de la seguretat del sistema ferroviari autonòmic, segons establix la Llei de la Generalitat de Seguretat Ferroviària.

Amb este decret es fixa el desplegament reglamentari de l’estructura orgànica d’esta entitat, que possibilita el seu adequat funcionament, de manera que puga assumir definitivament les seues competències amb autonomia i independència respecte de la Generalitat i, per tant, de les entitats gestores de la infraestructura, la planificació i logística del transport públic.

Els òrgans de govern de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària seran el Consell Rector, que determinarà les directrius d’actuació, i la Presidència. A més, comptarà com un òrgan executiu, una direcció general, amb la conseqüent organització administrativa, per a poder dur a terme les exigències tècniques que requerix l’activitat supervisora i certificadora de l’Agència.

Així, s’inclouran dos subdireccions, una tècnica, encarregada de les funcions de l’Agència relatives a autorització i supervisió de les infraestructures i equips fixos, habilitacions d’empreses ferroviàries, especialment el certificat de seguretat i tot allò que s’ha relacionat amb el material rodador i el personal ferroviari; i una altra de gestió econòmica-administrativa pròpia dels ens públics.

Consell Rector

El Consell Rector estarà integrat per 5 vocals que hauran de ser persones de reconeguda competència, experiència i prestigi professional en el sector ferroviari o en la gestió d’emergències, garantint-se la composició equilibrada per un període de cinc anys, amb la possibilitat de reelecció per un altre període de la mateixa duració.

Les Corts Valencianes, a proposta dels grups parlamentaris, triaran tres vocalies del Consell Rector. Les altres dos vocalies seran triades pel Ple del Consell de la Generalitat, a proposta de la conselleria competent en matèria de transports.

Per a la posada en funcionament de l’entitat, es contempla que tan prompte com siguen anomenades les cinc vocalies del Consell Rector per Les Corts i el Consell, se celebrarà una primera sessió plenària en què s’atribuirà la Presidència i es triarà a la persona que haja de ser proposta com titular de la direcció general.

Una vegada designada formalment la persona titular de la direcció general mitjançant un decret del Consell s’iniciarà el seu funcionament.

Així mateix s’inclou una modificació puntual de la Llei 7/2018, de 26 de març, de la Generalitat, de Seguretat Ferroviària a fi d’obtindre una correcta aplicació de la normativa tècnica.