Preàmbul. El caràcter d’entitat pública de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant, FGV), integrant del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat, segons recullen els articles 2 i 3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, determina que en l’accés als llocs de treball d’aquesta hagen de garantir-se els principis constitucionals de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com la resta de principis recollits en la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Els llocs que cal cobrir es determinen mitjançant les ofertes d’ocupació pública corresponents, que s’han definit sobre la base de les premisses legalment aplicables.

Aquestes BASES són conformes a allò previst al II Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat en matèria de criteris generals d’aplicació de les ofertes d’ocupació pública i les seues convocatòries en el sector públic instrumental de la Generalitat, de data 22 de març de 2018 (publicat per Resolució de 15 de maig de 2018 del conseller d’Hisenda i Model Econòmic).

De conformitat amb el que disposa el Pla d’igualtat de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, interessa a la Direcció destacar que FGV és una empresa compromesa amb la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.


1. Objecte de la convocatòria. És objecte d’aquesta convocatòria la selecció de personal per a la cobertura de 136 llocs de treball, segons detall que recull l’annex I. Tots aquests llocs estan inclosos en les ofertes públiques d’ocupació de FGV dels anys 2017, 2018 i 2019.

La convocatòria constarà d’un torn lliure general i un torn lliure restringit a persones amb diversitat funcional.

Amb les persones que hagen superat els processos selectius anteriors però que no hagen obtingut plaça, es constituiran borses d’ocupació temporal, i se seguiran per a això les previsions del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat relatiu a criteris generals d’aplicació a la constitució i el funcionament de les borses d’ocupació temporal en el sector públic instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018 (publicat per Resolució de 31 de juliol de 2018 del conseller d’Hisenda i Model Econòmic).


2. Forma i termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds, dirigides a la Direcció de FGV, es presentaran en el termini que oportunament es donarà a conéixer a través del web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”. No s’admetran sol·licituds presentades fora de tal termini.

La manera d’omplir i presentar les sol·licituds podrà ser:

a) En format electrònic: a través de les instruccions que apareixeran en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.
b) En format paper i lliurament presencial: es podrà descarregar i imprimir el formulari des del web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” o recollir-lo en els punts que s’indicaran de manera oportuna. Posteriorment, es podrà lliurar físicament per la persona interessada en els llocs i els horaris que es donaran a conéixer o remetre’l a FGV en la forma prevista en l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Junt amb les sol·licituds s’hauran d’aportar còpies dels justificants que acrediten el compliment dels requisits establits en el punt 6 d’aquestes bases i en l’annex IV. Si la sol·licitud es realitza en format electrònic, hauran d’adjuntar-se aquestes còpies com a documents PDF. El control de validesa d’aquests documents podrà determinar l’exclusió del procés de les persones que no complisquen algun dels requisits, sense perjudici que FGV puga requerir en qualsevol moment als aspirants que aporten els documents originals per a acarar-los, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, i eliminar a l’aspirant o rescindir la relació laboral si s’observa alguna irregularitat.

En l’imprés de sol·licitud s’haurà d’indicar la plaça o tipus de plaça a què s’aspira; caldrà indicar diverses opcions, però en aquest cas hauran de prioritzar-se. La sol·licitud així realitzada determinarà l’adjudicació de les places i no s’admetran canvis d’intenció i/o d’ordre posteriors.

Igualment, els aspirants hauran d’indicar en l’imprés de sol·licitud si desitgen ser incloses en alguna borsa d’ocupació temporal, depenent de les places a les quals opten.


3. Drets d’examen i forma de pagament. La participació en aquest procés selectiu suposa l’abonament, en concepte de drets d’examen, de la quantitat de 25 euros per cada tipus de prova de coneixements que s’haja de realitzar, segons el lloc o llocs sol·licitats. A aquest efecte, hi han tres tipus de proves de coneixements que cal realitzar.

 • Prova d’operacions, per a les places de maquinista i cap de circulació (treballadors/es amb categoria de factor de circulació).
 • Prova de manteniment, per a les places d’oficial d’ofici taller, oficial zelador/a de línia electrificada, oficial de subestacions i telecomandaments, oficial principal de línies tramviàries i cap d’equip d’instal·lacions elèctriques i automatismes.
 • Prova d’atenció al client, per a les places d’agent d’estacions, cap d’estació OAV i agent USI.

La quantitat abonada per drets d’examen no es retornarà en cap cas. D’aquest abonament estaran exemptes:

a) Les persones que formen part d’una família nombrosa o monoparental de categoria especial.
b) Les dones víctimes de violència de gènere que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
c) Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
d) Les persones en risc d’exclusió social, adequadament acreditada per l’òrgan competent de l’ajuntament de residència.
e) Les persones desocupades durant més d’1 any.

Les persones incloses en algun dels supòsits d’exempció hauran d’indicar-ho en el formulari i aportar, junt amb els documents acreditatius que es compleixen els requisits, els que acrediten el seu dret a tal exempció.

Els drets d’examen s’abonaran en la forma que oportunament es donarà a conéixer en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”. La falta d’abonament per les persones no exemptes o per les que, manifestant ser-ho, no ho acrediten adequadament suposarà el rebuig de la seua sol·licitud de participació en el procés.


4. Admissió d’aspirants. Acabat el termini de presentació de sol·licituds i verificat que es compleixen els requisits i que s’ha realitzat el pagament dels drets d’examen, l’Òrgan Tècnic de Selecció dictarà resolució, que es publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”, amb la relació provisional de persones admeses i excloses, que indique, en aquest últim cas, la causa de l’exclusió.

En cas d’error o exclusió, caldrà presentar al·legacions o esmenar en un termini de 10 dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació de les llistes. Transcorregut aquest termini i vistes les al·legacions i/o les sol·licituds d’esmena, la Direcció de FGV dictarà nova resolució amb la llista definitiva de persones admeses i excloses que indique també, en aquest últim cas, la causa de l’exclusió.

Entre la publicació de les llistes definitives i la realització de les proves hi haurà, almenys, 15 dies naturals. Els llocs i les dates de realització d’aquestes proves i tota la informació necessària, es donaran a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.


5. Procés selectiu. Proves que cal aplicar i desenvolupament. Els llocs es cobriran mitjançant un procés selectiu de concurs oposició, la puntuació màxima possible del qual serà de 100 punts i es considerarà la suma de l’obtinguda en les dues fases del procés, que inclourà les proves següents:

a) Fase d’oposició de caràcter obligatori i eliminatori: en aquesta fase es realitzaran proves de coneixements, segons els temaris i els barems que es detallen en l’annex II. Aquestes proves determinaran fins a un 60 % de la puntuació final (60 punts). Hi haurà tres tipus de proves, segons indica el punt 3 anterior.

Les proves de coneixements seran de tipus test, constaran de 120 preguntes, repartides per temes segons detalla l’annex II, cadascuna d’aquestes amb 4 respostes alternatives, de les quals només 1 serà la correcta. Cada pregunta contestada correctament sumarà 0,5 punts, les contestades erròniament penalitzaran a raó de 0,16 punts negatius per cada error i les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran punts.

Per a considerar superada la prova de coneixements i, per extensió, la fase d’oposició d’aquest procés, s’haurà d’obtindre, almenys, el 50 % dels punts màxims possibles, és a dir, 30 punts, segons detalla l’annex II.

El desenvolupament de la fase d’oposició seguirà les premisses següents:

 • Convocada la realització de les proves, perdran el dret a fer-les els aspirants que no es presenten o ho facen una vegada iniciades aquestes proves, fins i tot quan es dega a causes justificades.
 • Els aspirants hauran d’observar en tot moment durant el desenvolupament de les proves les indicacions que reben del personal encarregat (membres de l’Òrgan Tècnic de Selecció o col·laboradors/es). En cas d’alteració del desenvolupament normal de les proves es prendrà nota del succeït perquè, posteriorment, l’Òrgan Tècnic de Selecció determine el que procedisca, excepte en supòsits extrems, en què l’aspirant serà desallotjat immediatament i exclòs del procés.
 • Els aspirants hauran de presentar-se proveïdes de document d’identificació personal, original i en vigor, i s’admetran únicament a aquest efecte: DNI, NIE, passaport o permís de conduir emés a Espanya. No s’admetran justificants de tràmit ni fotocòpies d’aquests documents, ni fins i tot compulsades. 
 • L’Òrgan Tècnic de Selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho indiquen en l’imprés de sol·licitud, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. 

En finalitzar la fase d’oposició, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la pàgina web de FGV, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”, els resultats provisionals d’aquesta i establirà un termini de 10 dies naturals comptats a partir del següent al d’aquesta publicació perquè els aspirants puguen presentar reclamacions o al·legacions. Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, es publicaran d’igual manera els resultats definitius.

b) Fase de concurs. Aquesta fase únicament s’aplicarà als qui superen la d’oposició. Conclosa aquesta última, s’obrirà un termini perquè les persones que l’hagen superada presenten la documentació justificativa dels mèrits que pretenguen que se’ls valoren. Els llocs i els horaris i la forma de presentació d’aquests documents seran donats a conéixer oportunament en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres”.

La fase de concurs atorgarà fins a un 40 % de la puntuació final dels aspirants (40 punts) i en aquesta es valoraran MÈRITS referits a la formació (que podran suposar fins a 10 punts) i a l’experiència (que podran suposar fins a 30 punts). En l’annex III s’indica el detall d’aquestes valoracions, segons els llocs.

Una vegada baremats els mèrits, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en el web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” la llista amb el resultat provisional de la fase de concurs, i s’establirà un termini de 10 dies naturals comptats des del següent a aquesta publicació perquè es formulen les reclamacions que es consideren pertinents.

Transcorregut aquest termini i resoltes les reclamacions, l’Òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la mateixa forma i lloc la llista definitiva de punts d’aquesta fase.

c) L’òrgan Tècnic de Selecció publicarà en la pàgina web de FGV www.fgv.es, en l’apartat “Treballa amb nosaltres” la llista final que reculla sumades les puntuacions de les dues fases, i s’atorgaran, per si hi ha errors en les sumes, un termini de 10 dies naturals comptats des de l’endemà al dia de publicació de la llista perquè es formulen les reclamacions pertinents.

Les dones que per embaràs de risc o part no puguen completar el procés selectiu, veuran la seua situació condicionada a la finalització posterior d’aquest, i no es podrà demorar aquesta finalització, de manera que es menyscabe el dret de la resta d’aspirants a una resolució en temps raonable i sempre abans de la publicació de les llistes definitives de persones que obtenen plaça, la qual cosa es valorarà per l’Òrgan Tècnic de Selecció. Se seguirà una actuació idèntica en cas de dones víctimes de violència de gènere la seguretat de les quals estiga compromesa.


6. Condicions generals dels aspirants Requisits. No podrà participar en els processos selectius el personal fix de FGV.

Els requisits generals que hauran de complir tots els aspirants a qualsevol dels llocs convocats són els següents:

a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, permeta l’accés a l’ocupació pública.
b) Tindre díhuit anys d’edat, atés que les condicions aparellades a la jornada de treball que cal dur a terme i a altres exigències de capacitació necessàries, impossibiliten legalment l’ocupació dels llocs oferits per persones menors d’aquesta edat.
c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l’acompliment de les funcions o tasques corresponents (en l’annex IV s’exposen, per a cada categoria, els requeriments psicofísics exigibles en l’actualitat per FGV per a ocupar els llocs).
d) No haver sigut agent de FGV acomiadat de manera procedent per causa disciplinària.
e) Tindre titulació específica o nivell acadèmic mínim segons detall de l’annex IV. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l’estranger han d’acreditar que estan en possessió de la convalidació corresponent o de la credencial que acredite, si escau, l’homologació del títol.
f) Els aspirants de nacionalitat diferent de l’espanyola que no tinguen com a idioma natiu l’espanyol hauran d’acreditar-ne documentalment el coneixement.
g) Els aspirants amb diversitat funcional hauran d’acreditar aquesta amb la documentació oficial que hi procedisca.

En l’annex IV es detallen els requisits específics per als diferents llocs, que hauran de complir-se, a més dels generals indicats anteriorment.

Els requisits a), b), d), e), f) i g) hauran de complir-se l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds. El requisit c) haurà de complir-se en el moment de la incorporació a FGV, sense perjudici que les proves de valoració d’aquest puguen fer-se amb antelació o posteriorment.

Tal com indica el punt 2, juntament amb la sol·licitud de participació en el procés, s’hauran d’acreditar:

 • els requisits a) i b) mitjançant fotocòpia de document d’identitat vàlid i en vigor,
 • el requisit e) mitjançant fotocòpia del títol acadèmic,
 • el requisit f) amb fotocòpia d’alguna de les certificacions següents: diploma d’espanyol com a llengua estrangera DELE, certificat del Servei Internacional d’Avaluació de la Llengua Espanyola (SIELE) o títol d’espanyol d’Escola Oficial d’Idiomes. Totes les certificacions hauran de ser, almenys, de nivell B1.
 • el requisit g), si escau, mitjançant fotocòpies de documentació adequada.

El requisit c) el comprovarà l’FGV en la forma que s’establisca i el requisit d) el comprovarà, igualment, l’FGV.

La manera d’acreditar els requisits específics per a cada lloc es detalla en l’annex IV.

En qualsevol cas, FGV es reserva la potestat de requerir als aspirants en qualsevol moment, fins i tot una vegada conclòs el procés selectiu, que aporten també documents originals o fotocòpies compulsades i d’eliminar l’aspirant o rescindir la relació laboral si s’observa alguna irregularitat.

És important indicar que per a treballar en FGV en els llocs de maquinista, cap de circulació (treballadors/es amb categoria de factor de circulació), oficial d’ofici taller, oficial zelador de línia electrificada, oficial de subestacions i telecomandaments, oficial principal de línies tramviàries i cap d’equip d’instal·lacions elèctriques i automatismes es requereixen habilitacions de seguretat (que emet FGV segons el seu Sistema de Gestió de la Seguretat: SGS). Aquestes habilitacions s’obtenen superant una avaluació psicològica, una mèdica i un curs de formació amb una part teòrica i una altra pràctica que s’avaluen per separat, amb independència d’aquest procés selectiu. Tot això forma part del requisit c). No aconseguir l’habilitació suposarà la impossibilitat d’obtindre, ocupar o mantindre el lloc de què es tracte.  

Els aspirants que ja tinguen en vigor alguna habilitació de l’SGS de FGV no hauran de tornar a avaluar-se per a obtindre-la, excepte el que es preveu per al seu manteniment.

Igualment, per a ocupar els llocs d’agent USI, agent d’estacions i cap d’estació OAV es requereix acreditar un perfil competencial determinat que s’avaluarà per FGV amb independència d’aquest procés selectiu. No resultar apte en aquesta avaluació suposarà la impossibilitat d’obtindre, ocupar o mantindre el lloc de què es tracte. Com en el cas anterior, els aspirants que ja hagen superat tal avaluació amb motiu d’haver treballat en FGV, no hauran de tornar a fer-la.  


7. Aspirants amb diversitat funcional. En el cas que la persona amb diversitat funcional aprovada no puga exercir adequadament les funcions i les tasques genèriques consubstancials al lloc sense que resulte necessari adaptar-lo, no podrà ocupar-lo, quedarà fora del procés i es comptarà amb la següent persona que haja superat el procés selectiu en el torn, i així successivament. Si cap persona del torn pot exercir aquestes tasques, la plaça es cobrirà recorrent a les persones del torn lliure general.


8. Persones aprovades. Criteris de desempat. Una vegada assignades les notes per l’Òrgan Tècnic de Selecció, aquest elevarà a la Direcció de FGV les llistes de persones que han superat el procés selectiu, ordenats cadascun d’aquests de la puntuació més alta a la més baixa que resulte de la suma de l’obtinguda en les fases d’oposició i concurs de mèrits.

Per a dirimir possibles empats, s’aplicaran els criteris següents per aquest ordre:

1r. Puntuació obtinguda més elevada en la fase d’oposició.
2n. Puntuació obtinguda més elevada en la fase de concurs.
3r. Persona amb diversitat funcional, i si l’empat es produeix entre aquestes persones, qui tinga acreditat un percentatge de discapacitat més elevat.
4t. Si l’empat és entre persones de diferent sexe, en favor del sexe infrarepresentat en el lloc de què es tracte.
5é. Ordre alfabètic de primer cognom, començant per la lletra «B».

La Direcció de FGV, sobre la base d’aquestes llistes, emetrà la resolució corresponent, que publicarà en el DOGV, amb la relació de persones que obtenen plaça segons les preferències indicades en les seues sol·licituds. En la mateixa resolució, o en una altra específica, publicarà així mateix les llistes de les persones que hagen superat el procés selectiu sense plaça i que conformaran les borses d’ocupació temporal, també segons les sol·licituds d’aquestes persones. Aquestes últimes llistes inclouran de manera indiferenciada tant participants del torn lliure general com del torn per a persones amb diversitat funcional, en l’ordre que hi corresponga segons la puntuació obtinguda.

No obstant l’anterior, si durant el procés d’incorporació als llocs de treball, els qui integren la llista de persones que obtenen plaça no poden ocupar-les per no acreditar el requisit c) del punt 6, o si renuncien a aquesta incorporació o es comprova per FGV alguna irregularitat documental (en els casos d’aquesta serien eliminats del procés), se seguirà l’ordre de puntuació dels aspirants en les llistes de persones que han superat el procés selectiu però no han obtingut plaça per a cridar als o a les següents, fins a aconseguir la cobertura dels llocs, llevat que s’esgoten abans tots els aspirants que van superar el procés selectiu. De tot això, si escau, es donarà la publicitat deguda per la Direcció de FGV mitjançant publicació en el DOGV.

Com s’ha indicat, una mateixa persona no podrà aparéixer en més d’una llista d’aprovats amb plaça. No obstant això, sí que serà possible que forme part de diverses borses d’ocupació temporal. En el punt 11 següent s’exposa la forma en què es gestionarà aquesta circumstància.


9. Òrgan Tècnic de Selecció. D’acord amb la normativa laboral pròpia de FGV, l’Òrgan Tècnic de Selecció estarà compost per 7 persones, 3 d’elles designades per la direcció de l’entitat, 3 designades per la representació legal dels treballadors/es i un/a president/a, que serà designat/ada per la Direcció de FGV. Sense perjudici d’aquestes designacions, d’acord amb l’article 57-6 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, la pertinença a l’Òrgan Tècnic de Selecció ho serà a títol personal, i no podran actuar aquestes persones en representació o per compte de ningú. Així mateix, la seua actuació estarà sotmesa a les normes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 23 i 24.

Els noms d’aquestes persones es donaran a conéixer mitjançant publicació en el DOGV.

Correspon a aquest òrgan el control del procés selectiu, l’aplicació i la interpretació de les bases d’aquest, la validació dels aspectes que puguen ser encomanats a col·laboradors i/o a empreses expressament contractades per a dur a terme parts del procés determinades, la validació i la signatura de les llistes, la presa de decisions tendents que el procés arribe a terme segons les premisses d’aplicació i el trasllat a la Direcció de FGV de tota la informació que aquesta necessite per a emetre i publicar les resolucions pertinents.

L’Òrgan Tècnic de Selecció estarà actiu fins a la publicació en el DOGV de les llistes definitives del procés selectiu.

Els comités d’empresa de FGV podran designar fins a 4 persones en total que actuen en qualitat d’observadors/es. Aquestes persones podran estar presents en les diverses actuacions de l’Òrgan Tècnic de Selecció a fi d’estar informades de l’evolució del procés selectiu, i no podran intervindre en les seues deliberacions. 


10. Comunicació amb els aspirants. Durant el desenvolupament de tot el procés selectiu, la forma de comunicació amb els aspirants serà, amb caràcter general, la pàgina web de FGV www.fgv.es, a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres”.

Igualment es considerarà com a comunicació amb aquestes persones les publicacions en el DOGV de les diferents resolucions que emanen de la Direcció de FGV o de l’Òrgan Tècnic de Selecció en relació amb aquest procés.

Addicionalment a l’anterior, es podran establir altres canals de comunicació i informació, que oportunament es donaran a conéixer.

Correspon als aspirants prestar l’atenció deguda a les publicacions o informació que FGV realitze respecte a aquest procés.


11. Conformació i funcionament de les borses d’ocupació temporal. Segons les previsions del punt tercer-1- a) del III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018, amb els aspirants que així ho van indicar en la seua sol·licitud i superen el procés selectiu però hagen quedat sense plaça, es conformaran borses d’ocupació per a la cobertura de necessitats temporals que puguen sorgir en les diferents categories objecte d’aquest. Les llistes d’integrants d’aquestes borses s’obtindran tal com s’ha descrit en el punt 8 anterior.

Es preveu constituir mitjançant aquest procés selectiu les borses d’ocupació temporal següents:

 • Maquinistes Alacant
 • Maquinistes València
 • Caps de circulació València (categoria professional factor de circulació)
 • Caps de circulació Alacant (categoria professional factor de circulació) 
 • Oficials d’ofici taller València
 • Oficials de subestacions i telecomandaments València 
 • Oficials zeladors/es de línia electrificada València
 • Agents d’estacions València
 • Caps d’estació OAV València
 • Agents USI Alacant
 • Oficials principals de línies tramviàries València i
 • Caps d’equip instal·lacions elèctriques i automatismes València

Les borses resultants substituiran i anul·laran les que, per a les mateixes categories o llocs de treball i demarcacions provincials es van constituir segons anunci de 3 de maig de 2017, publicat en el DOGV de 8 de maig de 2017.

Estaran en vigor fins que es produïsca un nou procés selectiu per a la incorporació de personal fix en FGV que cobrisca noves ofertes d’ocupació pública dels mateixos llocs o categories professionals i, en aquest cas, d’aquest procés es derivaran noves borses d’ocupació temporal que les substituiran. Tot això llevat que es determine una altra cosa per mandat legal o administratiu o per acord col·lectiu en FGV.

Segons el que preveu el punt onzé de l’esmentat III Acord de la Comissió de Diàleg Social, s’establirà la corresponent comissió de seguiment de les borses que es constituïsquen. Aquesta comissió, de caràcter paritari, estarà integrada per les mateixes persones que van constituir l’Òrgan Tècnic de Selecció a excepció del/de la president/a; actuaran a títol de representació i es dotaran de normes que determinen les funcions de la Comissió.   

El funcionament d’aquestes borses serà el previst en l’esmentat III Acord de la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat, de 6 de juliol de 2018, amb les particularitats següents, derivades de les característiques de FGV:

a) Les ofertes d’ocupació temporal podran referir-se a qualsevol de les dependències de FGV en què es necessiten treballadors/es amb la categoria o per als llocs especificats en cadascuna de les borses, segons la demarcació provincial d’aquestes.
b) Per a treballar en FGV en algun dels llocs per als quals es constituiran aquestes borses es requereixen habilitacions, segons el Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV, i s’hi podrà aplicar l’exposat en el punt 6 d’aquestes bases.
Respecte al curs de formació en concret, els integrants de les borses seran convocats quan FGV ho necessite per a la realització d’aquest abans del contracte de treball.
c) Durant la vigència d’un contracte temporal subscrit amb FGV, a la persona no se li oferirà cap altre. En cas que una mateixa persona forme part de les llistes de diverses borses, durant la vigència del contracte temporal que puga tindre subscrit amb FGV per a un lloc de qualsevol d’aquestes no se li oferirà ocupacions temporals per a llocs de les altres borses a les quals pertanga. Igualment, quan un/a integrant d’una borsa siga habilitat/ada per a ocupar un lloc temporal que se li haja oferit i haja acceptat, quedarà desactivat automàticament durant 1 any en qualsevol altra borsa en la llista de la qual puga estar. En el cas concret de la borsa de maquinistes a València que per aquest procés es constituïsca, l’habilitació per a un determinat depòsit suposarà que no es comptarà amb la persona per a oferir-li llocs temporals de maquinista en cap altre depòsit, també durant 1 any.
d) Considerant les característiques de les necessitats que cal cobrir amb aquestes borses d’ocupació temporal, en què poden concórrer circumstàncies d’imminència i imprevisibilitat, l’oferiment es farà mitjançant fins a un màxim de tres trucades telefòniques al telèfon facilitat pels aspirants en intervals de 2 hores; simultàniament a la primera trucada, s’enviarà a l’aspirant un correu electrònic a l’adreça que aquest va facilitar, i s’admet contestació per aquest mateix mitjà fins a 4 hores després de l’enviament. Davant de la impossibilitat de contactar, s’entendrà que es rebutja l’oferiment i es passarà a la persona següent de la llista en disposició d’incorporar-se, i així successivament.
e) Els aspirants hauran d’actualitzar les seues dades de contacte durant la vigència de la borsa a través d’escrit presentat a FGV.
f) Subscrit un contracte, la no-superació del període de prova, a més de la rescissió del contracte de conformitat amb la legislació aplicable, suposarà baixa en la borsa de què es tracte. La persona afectada i la Comissió de Seguiment seran informades de les causes de la no-superació del període de prova.


12. Protecció de dades de caràcter personal. En matèria de protecció de dades de caràcter personal s’estarà al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) així com en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

ANNEX I: Identificació i característiques dels llocs. Torn d’accés

Descarrega l’Annex I: Identificació i característiques dels llocs. Torn d’accés, en PDF.

Annex II: Proves de coneixements. Temaris i barems

L’avaluació de coneixements de la fase d’oposició es valorarà amb una puntuació de 0 a 60, sobre la base de les proves que es detallen a continuació.

Les proves, tipus test, consistiran a emplenar un qüestionari de 120 preguntes (30 del bloc A i 90 del bloc B) amb 4 alternatives de resposta cadascuna d’aquestes, de les quals només 1 serà la correcta. Cada pregunta contestada correctament sumarà 0,5 punts, les contestades erròniament penalitzaran a raó de 0,16 punts negatius per cada error i les preguntes no contestades ni sumaran ni restaran punts. Es considerarà que superen la fase d’oposició els aspirants que obtinguen almenys la meitat dels punts de la prova (30 punts).

El bloc A és comú per a tots els llocs, per la qual cosa haurà de realitzar-se pels aspirants siga quin siga el lloc o llocs que pretenguen. El bloc B és específic, per la qual cosa els aspirants hauran de fer el tipus de prova que corresponga a les places que pretenguen, segons la seua sol·licitud i els drets abonats, d’acord amb les previsions del punt 3 de les bases.


Bloc A) Coneixements generals (comuns per a tots els llocs)

 • Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • Títol I
  • Títol IV: capítols II, III i IV
  • Títol V: capítols I, II i III
 • Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals: capítols I, III, IV, V i VII.
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció: capítols I, II, III i VI.


Bloc B) Coneixements específics (segons llocs als quals s’aspire)

Prova tipus CIRCULACIÓ

 • Reglament general de circulació de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (ORDRE 7/2011, de 9 de novembre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. DOGV núm. 6659, de 25 de novembre de 2011).
 • Modificatius al Reglament general de circulació de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Generalitats d’instal·lacions fixes per a transports: enclavaments, electrificació de línies ferroviàries, instal·lacions de via i passos a nivell (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

Prova tipus MANTENIMENT

 • ELECTROTÈCNIA (nivell: grau mitjà de Formació Professional): corrent continu. Generació i consum d’electricitat. Electromagnetisme. Corrent altern monofàsic. Sistemes trifàsics. Seguretat en instal·lacions electrotècniques. Transformadors. Màquines de corrent continu. Màquines rotatives de corrent altern. 
 • Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats: articles 3, 7, 8 i 18.
 • Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.
 • Generalitats d’instal·lacions fixes per a transports: enclavaments, electrificació de línies ferroviàries, instal·lacions de via i passos a nivell (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

Prova tipus ATENCIÓ AL CLIENT

 • Títols I, II, III i VI del Reglament general de circulació de ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (ORDRE 7/2011, de 9 de novembre, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient. DOGV núm. 6659, de divendres, 25 de novembre de 2011).
 • “Les relacions amb el client” (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).
 • Xarxa i plans zonals de FGV a València i Alacant (en la pàgina web de FGV www.fgv.es, apartat “Treballa amb nosaltres”, s’inclou enllaç per a accedir a la documentació).

Annex III: Barems de mèrits de la fase de concurs

La puntuació pels mèrits que a continuació detalla s’aplicarà als aspirants als quals se’ls haja valorat la prova de coneixements de la fase d’oposició i hagen obtingut, almenys, 30 punts en aquesta, segons detalla l’annex II.

La puntuació de mèrits serà de fins a 40 punts, que se sumaran directament als punts que corresponguen a l’aspirant per l’avaluació de la prova de coneixements superada per a obtindre la puntuació final del procés.


Mèrits per als llocs de maquinista:

Per formació:

 • Tindre alguna titulació acadèmica de cicle formatiu de grau superior pertanyent a les famílies de: Electricitat Electrònica, Instal·lació i Manteniment o Transport i Manteniment de Vehicles: 6 punts
 • Acreditar documentalment (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) nivell d’idioma valencià B1 o superior: 2 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER FORMACIÓ: Només es considerarà un títol acadèmic per persona i es considerarà vàlid a l’efecte de mèrits el mateix títol que s’haja presentat com a requisit formatiu, si és algun dels indicats.

Per experiència:

 • Haver treballat com a maquinista, oficial principal de línia tramviària o en llocs de gestió de la circulació, en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat com a maquinista en qualsevol altra empresa operadora ferroviària o tramviària a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs de caps de circulació (factors de circulació):

Per formació:

 • Acreditar documentalment (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) nivells de valencià superiors a l’exigit com a requisit, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 2 punts
  • Nivell B2: 3 punts
  • Nivell > B2: 4 punts
 • Acreditar documentalment (segons Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell; Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i Resolució de 2 d’octubre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) coneixements d’anglés, francés, italià, alemany o llengua de signes, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 2 punts
  • Nivell B2: 3 punts
  • Nivell > B2: 4 punts
  • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

ACLARIMENT ALS MÈRITS PER FORMACIÓ: Només se sumaran els punts corresponents al nivell d’idiomes aportat més alt.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de gestió de la circulació o de maquinista o oficial principal de línia tramviària, en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs de gestió de la circulació en qualsevol altra empresa operadora ferroviària/tramviària o gestora d’infraestructures a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs d’oficial d’ofici taller i oficial principal de línies tramviàries:

Per formació:

 • Tindre certificat actualitzat que acredite “formació dels operadors de carretons de manutenció fins a 10.000 kg” segons la NORMA UNE 58451: 4 punts
 • Tindre certificat acreditatiu per a la manipulació de gasos fluorats (Decret 795/2010, de 16 de juny, annex I-1: “Certificat acreditatiu de la competència per a la manipulació d’equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants fluorats”: 4 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de taller de manteniment/reparació de material rodant, en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs de fabricació, manteniment/reparació de material rodant ferroviari/tramviari en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs d’oficial zelador/a de línia electrificada

Per formació:

 • Acreditar competències en instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer): 8 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específics de línia electrificada en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs de manteniment específics de línia electrificada en qualsevol altra empresa ferroviària o tramviària a Espanya o en empresa no ferroviària a Espanya, o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs de cap d’equip d’instal·lacions elèctriques i automatismes

Per formació:

 • Acreditar la condició d’instal·lador autoritzat de baixa tensió (en qualsevol de les seues categories: bàsica i/o especialista):;6 punts
 • Acreditar competències en instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer): 2 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específics de senyalització en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs d’instal·lació, manteniment o reparació d’equipament elèctric/electrònic, automatismes o telecomunicacions en qualsevol altra empresa a Espanya o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs d’oficial de subestacions i telecomandaments

Per formació:

 • Acreditar competències en instal·lació de línies d’alta tensió (RD 223/2008, de 15 de febrer): 6 punts
 • Acreditar la condició d’instal·lador autoritzat de baixa tensió (en qualsevol de les seues categories: bàsica i especialista): 2 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs de manteniment específic de subestacions elèctriques i centres de transformació en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs de manteniment específics de subestacions elèctriques i centres de transformació en qualsevol altra empresa ferroviària o tramviària a Espanya, o en qualsevol altra empresa no ferroviària a Espanya, o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV: 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs d’agent USI i agent d’estacions:

Per formació:

 • Acreditar documentalment (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) nivells de valencià sempre que siguen superiors a l’exigit com a requisit, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 2 punts
   Nivell B2: 3 punts
   Nivell > B2: 4 punts
 • Acreditar documentalment (segons Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell; Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i Resolució de 2 d’octubre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) coneixements d’anglés, francés, italià, alemany o llengua de signes, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 2 punts
   Nivell B2: 3 punts
   Nivell > B2 4 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

ACLARIMENT ALS MÈRITS PER FORMACIÓ: Només se sumaran els punts corresponents al nivell d’idiomes aportat més alt.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs d’atenció al client o de gestió de la circulació en FGV: 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs d’atenció al client en qualsevol altra empresa de transport de viatgers a Espanya, o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV. 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.


Mèrits per als llocs de cap d’estació OAV:

Per formació:

 • Acreditar documentalment (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport) nivell de valencià superior a l’exigit com a requisit, segons el barem següent:
  • Nivell > B2: 4 punts
 • Acreditar documentalment (segons Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell; Ordre 93/2013, d’11 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i Resolució de 2 d’octubre de 2014 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport) coneixements d’anglés, francés, italià, alemany o llengua de signes, segons el barem següent:
  • Nivell B1: 2 punts
   Nivell B2: 3 punts
   Nivell >B2: 4 punts
 • Acreditar formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals: 2 punts
 • TOTAL MÀXIM: 10 punts

ACLARIMENT ALS MÈRITS PER FORMACIÓ: Només se sumaran els punts corresponents al nivell d’idiomes aportat més alt.

Per experiència:

 • Haver treballat en llocs d’atenció al client en FGV. 0,2 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts
 • Haver treballat en llocs d’atenció al client en qualsevol altra empresa de transport de viatgers a Espanya, o haver treballat en qualsevol altre lloc de FGV. 0,1 punts per cada mes de contracte, amb un màxim de 30 punts

ACLARIMENTS ALS MÈRITS PER EXPERIÈNCIA:
Només es comptaran punts per experiència acumulada fins a la data d’emissió de l’Informe de vida laboral que haurà d’aportar-se.
La puntuació s’obtindrà sumant els dies d’alta en el contracte de què es tracte que apareixen en la columna ‘dies’ de l’Informe de vida laboral i dividint per 30. Es computaran fins a 3 decimals sense arredoniment.
En tot cas, la suma total de punts per qualsevol mena d’experiència no podrà excedir de 30.

En tots els esments anteriors a “cicles formatius d’FP” que permeten sumar punts per mèrits de formació, s’entenen igualment vàlids els títols de Formació Professional que tinguen reconeguda oficialment l’equivalència (RD 777/1998, de 30 d’abril; RD 62/2001, de 26 de gener, RD 370/2001, de 6 d’abril, i RD 1538/2006, de 15 de desembre).

Oportunament, s’establiran la forma i els terminis per a presentar les acreditacions i els justificants dels mèrits pels aspirants que hagen superat la fase d’oposició.

Els aspirants que pretenguen sumar punts per mèrits referits a experiència hauran d’acreditar‑los aportant:

a) Còpies dels contractes de treball o certificats d’empresa, per a poder determinar la naturalesa concreta de l’activitat realitzada i

b) certificats de vida laboral per a poder determinar durant quant de temps es va fer.

Excepcionalment, no serà necessari que els aspirants que pretenguen acreditar mèrits per experiència en FGV aporten les còpies dels contractes de treball referits a aquesta experiència, però sí l’Informe de vida laboral.

En qualsevol cas, si hi ha dubtes per part de l’Òrgan Tècnic de Selecció sobre l’activitat realitzada i/o el temps durant el qual es va realitzar, no valorarà aquests mèrits.

Annex IV. Condicions específiques que han de reunir els aspirants, segons llocs als quals opten. Requisits psicofísics exigits per FGV per a ocupar els llocs. Descripció funcional dels llocs


PRIMER: A més de les condicions generals establides en el punt 6 de les bases d’aquesta convocatòria, els aspirants hauran de complir les condicions específiques següents segons els llocs als quals opten:

a) Per als llocs de maquinista:

 • Nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de grau mitjà o superior.
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

b) Per als llocs de cap de circulació (categoria de factor/a de circulació)

 • Nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de grau mitjà o superior.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell A2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

c) Per als llocs d’oficial d’ofici taller i oficial principal de línies tramviàries:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en qualsevol de les especialitats relacionades a continuació:
  • Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Tècnic/a superior en Manteniment Electrònic
  • Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
  • Tècnic/a superior en Construccions Metàl·liques
  • Tècnic/a superior en Automoció
  • Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica
  • Tècnic/a superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i Fluids
  • Tècnic/a superior en Desenvolupament de Projectes d’Instal·lacions Tèrmiques i Fluids
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

d) Per als llocs d’oficial zelador/a de línia electrificada, oficial de subestacions i telecomandaments i cap d’equip d’instal·lacions elèctriques i automatismes:

 • Tindre títol acadèmic de cicle formatiu de grau superior en qualsevol de les especialitats relacionades a continuació:
  • Tècnic/a superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
  • Tècnic/a superior en Automatització i Robòtica Industrial
  • Tècnic/a superior en Mecatrònica Industrial
  • Tècnic/a superior en Centrals Elèctriques
 • Tindre permís de conduir tipus B en vigor.

e) Per als llocs de cap d’estació OAV:

 • Nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de grau mitjà o superior.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell B2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

f) Per als llocs d’agents USI:

 • Nivell acadèmic mínim de Batxillerat i/o Cicle Formatiu de grau mitjà o superior.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell A2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

g) Per als llocs d’agents d’estacions:

 • Nivell acadèmic mínim de graduat escolar o Ensenyament Secundari Obligatori.
 • Acreditar documentalment coneixements de valencià de, almenys, nivell A2 (segons Ordre 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport).

Respecte als títols concrets de cicle formatiu de grau superior que s’exigeixen en els epígrafs anteriors, s’admetran igualment els títols de tècnic especialista i tècnic superior que tinguen reconeguda oficialment l’equivalència (RD 777/1998, de 30 d’abril; RD 62/2001, de 26 de gener; RD 370/2001, de 6 d’abril, i RD 1538/2006, de 15 de desembre). No s’admetran com a equivalents els títols universitaris.


SEGON: A títol informatiu i sense que supose una relació tancada, s’exposen a continuació les exigències actuals de FGV d’aptitud mèdica i psicològica per a ocupar els llocs:

MAQUINISTA

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: perfil psicològic per a l’habilitació de conducció amb viatgers segons el Sistema de Gestió de Seguretat de FGV:


a) Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, estimació de la distància i la velocitat, la memòria i el raonament.
b) Àrea psicomotora: temps de reacció.
c) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques.
S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics moderats.
No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.
Proves funcionals respiratòries: índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20 % respecte del valor teòric que hi corresponga. Capacitat vital forçada disminuïda, com a màxim, un 20 % respecte del valor teòric que hi corresponga.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.
Tensió arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroidals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.).
No patir obesitat (I. M. C. < 35).


CAP DE CIRCULACIÓ (CATEGORIA DE FACTOR/A DE CIRCULACIÓ)

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: perfil psicològic per a l’habilitació de cap de circulació segons el Sistema de Gestió de Seguretat de FGV.

a) Àrea cognitiva: atenció, memòria i raonament.
b) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.800 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.500 en l’altre, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques.
S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries normals.
No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.
Tensió arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroidals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.).
No patir obesitat (I. M. C. < 35).


OFICIAL D’OFICI TALLER

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: aptituds i variables actitudinals requerides per a l’acompliment de les tasques de conducció en règim de maniobres en condicions de seguretat.

a) Àrea cognitiva: raonament.
b) Àrea psicomotora: temps de reacció.
c) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques.
S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries normals.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.
Tensió arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroidals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.). No patir obesitat (I. M. C. < 35).


OFICIAL ZELADOR DE LÍNIA ELECTRIFICADA, OFICIAL DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS I CAP D’EQUIP D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: perfil psicològic per a les habilitacions de treballs en via (encarregat d’ocupació, cap de tall i pilot de seguretat), segons el Sistema de Gestió de la Seguretat de FGV.

d) Àrea cognitiva: raonament, atenció i resistència a la monotonia.
e) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques.
S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els seus annexos.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries normals.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica.
Tensió arterial dins dels límits normals.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir cardiopaties ni vasculopaties descompensades, ni miocardiopaties isquèmiques de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi amb repercussió hemodinàmica i/o funcional moderada o severa.
No presentar indicis analítics de consum de drogues d’abús.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulinodependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir obesitat (I. M. C. < 35).


OFICIAL PRINCIPAL DE LÍNIA TRAMVIÀRIA

AVALUACIÓ PSICOLÒGICA: perfil psicològic per a l’habilitació de conducció amb viatgers segons el Sistema de Gestió de Seguretat de FGV:


a) Àrea cognitiva: atenció, resistència a la monotonia, estimació de la distància i la velocitat, la memòria i el raonament.
b) Àrea psicomotora: temps de reacció.
c) Àrea actitudinal: perfil de personalitat homogeni, amb capacitat per a regular les emocions, evitar riscos, mantindre la calma en situacions d’estrés, responsable i amb motivació per a seguir les normes i els procediments establits.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ. AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 1.000 en visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 1.000 en un ull i 0.500 en l’altre o 0.700 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Si es requereix utilitzar dispositius correctors per a aconseguir l’agudesa visual requerida, haurà de portar disponible un recanvi de la seua correcció. Màxima correcció permesa: hipermetropia + 5 diòptries. Miopia – 6 diòptries.
Agudesa visual intermèdia i pròxima: suficient amb correcció o sense.
S’autoritzen lents de contacte, excepte les de color i lents de contacte fotocromàtiques. S’autoritzen lents de contacte amb filtre UV.
En cas d’implants oculars i/o cirurgia refractiva, hauran de transcórrer almenys 6 mesos abans de ser valorat de nou, i en tot cas haurà d’aportar informe oftalmològic favorable.

VISIÓ ALTRES CONDICIONS
Sentit cromàtic normal.
Sentit lluminós normal.
Visió estereoscòpica normal.
Camp visual, per al blanc i els colors, normal.
Integritat dels ulls i els annexos d’aquests.
No patir malaltia infecciosa crònica o malaltia progressiva dels òrgans de visió amb repercussió simptomàtica i/o funcional moderada o severa.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, sense pròtesis auditives.
Pèrdua mitjana inferior a 25 dB en el costat pitjor.
No sobrepassar 50 dB de pèrdua a 4.000 Hz en el costat pitjor.
No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics moderats.
No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.
Proves funcionals respiratòries: índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20 % respecte del valor teòric que hi corresponga.
Capacitat vital forçada disminuïda, com a màxim, un 20 % respecte del valor teòric que hi corresponga.
No patir apnea del somni no controlada adequadament.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSÍQUIC I VARIS
No patir cardiopaties ni vasculopaties de cap mena.
No patir alteracions del ritme cardíac ni trastorns de l’activitat elèctrica del miocardi.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial.
No patir malaltia alcohòlica crònica ni estigmes d’aquesta.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.
Tensió arterial controlada: no superar les xifres de 140 mm Hg/90 mm Hg, amb tractament o sense.
No patir trastorns isquèmics perifèrics o grau II o superior de Fontaine.
No patir afeccions que cursen amb atacs convulsius, tremolors, incoordinació de moviments, trastorns de la marxa, pèrdues brusques de coneixement o alteracions del nivell de consciència.
No patir epilèpsia en cap de les seues formes.
No seguir tractament amb fàrmacs antihistamínics o psicòtrops.
No patir diabetis insulindependent o diabetis tipus II, amb afectació sistemàtica o mal controlada o tractada amb fàrmacs potencialment hipoglucemiants.
No patir un altre tipus de patologia endocrinometabòlica amb repercussió simptomàtica, analítica i/o funcional en l’actualitat (trastorns tiroidals, trastorns de glàndules suprarenals, etc.).
No patir obesitat (I. M. C. < 35).

AGENT D’ESTACIONS I AGENT USI

AVALUACIÓ COMPETENCIAL:

S’avaluarà el perfil competencial requerit per a l’acompliment de tasques d’atenció al client en llocs relacionats amb el tracte directe al públic en FGV, conformat per competències corporatives, interpersonals i d’eficàcia personal.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.700 en una visió binocular, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.700 en un ull i 0.300 en l’altre o 0.500 en cada ull, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

AUDICIÓ
Audiometria tonal liminar, amb pròtesis auditives o sense.
Pèrdua mitjana que complisca una de les opcions següents:

Opció A = no sobrepassar els 40 dB en el costat pitjor.
Opció B = no sobrepassar els 45 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 30 dB.

Pèrdua a 4.000 Hz que complisca una de les opcions següents:


Opció A = no sobrepassar els 60 dB en el costat pitjor.
Opció B = no sobrepassar els 70 dB en el costat pitjor, a condició que en l’altra oïda no se superen els 50 dB.

No patir alteracions cròniques de la parla que dificulten la comunicació verbal prou potent i clara.
No patir anomalies ni malalties del sistema vestibular.

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics intensos.
Proves funcionals respiratòries:

 • Índex de Tiffenau disminuït, com a màxim, un 20 % respecte del límit inferior del valor teòric que hi corresponga.
 • Capacitat vital forçada disminuïda, com a màxim, un 20 % respecte del límit inferior del valor teòric que hi corresponga.

No patir malaltia obstructiva crònica mal controlada.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSIQUISME I ALTRES

Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial, ni prendre medicació o consumir drogues o substàncies que interferisquen en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar o que supose un risc per a la seua salut o la d’altres persones.
No patir malaltia alcohòlica crònica.
No presentar indicis analítics de consum de drogues.


CAP D’ESTACIÓ OAV

AVALUACIÓ COMPETENCIAL:

S’avaluarà el perfil competencial requerit per a l’acompliment de tasques d’atenció al client en llocs relacionats amb el tracte directe al públic en FGV, conformat per competències corporatives, interpersonals i d’eficàcia personal.

RECONEIXEMENT MÈDIC:

VISIÓ – AGUDESA VISUAL
Visió binocular: agudesa visual: 0.500 en l’escala Wecker, amb correcció o sense.
Visió monocular: agudesa visual: 0.500 en un ull i 0.175 en l’altre o 0.300 en cada ull, per separat, en l’escala de Wecker, amb correcció o sense.

AUDICIÓ
Percepció de la veu conversacional a 4m i 2m (costat pitjor).

SISTEMA LOCOMOTOR I APARELL RESPIRATORI
Estat anatòmic i funcional del sistema locomotor que permeta la realització correcta de treballs físics lleugers.

SISTEMA CARDIOVASCULAR, PSIQUISME I ALTRES
Estat general del sistema cardiovascular que permeta l’acompliment de treballs físics de tipus moderat.
No patir malaltia i/o discapacitat física, psíquica i/o sensorial que interferisca en les capacitats necessàries per al desenvolupament del lloc que cal ocupar.
No patir malaltia alcohòlica crònica. No presentar indicis analítics de consum de drogues.


TERCER: Descripció funcional dels llocs:
Les descripcions funcionals estan regulades normativament en FGV i recullen els trets fonamentals del lloc, i no esgoten les funcions, comprenen, en general, les que corresponen als coneixements que el caracteritzen. A continuació, s’indica la funció principal de cada lloc.

 • MAQUINISTA: condueix el material rodant assignat en els termes reglamentaris.
 • CAP DE CIRCULACIÓ. TREBALLADORS/ES AMB CATEGORIA DE FACTOR/A DE CIRCULACIÓ: realitza processos de circulació de trens i atén les persones usuàries en els termes reglamentaris.
 • OFICIAL D’OFICI DE TALLER: manté i repara el material rodant assignat a l’explotació.
 • OFICIAL ZELADOR/A DE LÍNIA ELECTRIFICADA: manté i repara el sistema d’alimentació elèctrica als trens/tramvies.
 • OFICIAL DE SUBESTACIONS I TELECOMANDAMENTS: manté i repara subestacions i sistemes de subministrament d’energia elèctrica.
 • OFICIAL PRINCIPAL DE LÍNIES TRAMVIÀRIES: condueix, manté i repara el material rodant tramviari.
 • AGENT D’ESTACIONS: atén i informa les persones usuàries i facilita títols de transport.
 • AGENT USI: atén i informa les persones usuàries i fa tasques de control de títols de transport.
 • CAP D’ESTACIÓ OAV: informa les persones usuàries en general sobre el servei i en casos d’incidències.
 • CAP D’EQUIP D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMATISMES: controla i dirigeix equips de manteniment d’instal·lacions de seguretat, explotació i ajuda al client.

Accés a les bases de la convocatòria del DOGV en PDF