D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de “Servicis de la societat de la informació i comerç electrònic”, posem en el seu coneixement la informació següent: Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) és la titular i encarregada de la gestió dels llocs web:

FGV amb CIF: Q9650001B és una Entitat de Dret Públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent de la personalitat jurídica de la Generalitat Valenciana, que està subjecta a l’ordenament jurídic privat i gaudix d’autonomia en la seua organització, de patrimoni propi i capacitat plena per al desenrotllament dels seus fins (Llei 4/86 de 10 de novembre, de creació de l’Entitat “Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana” DOGV 465 de 13.11.86).

Si desitja contactar amb nosaltres podrà dirigir-se, bé per correu postal a la seu social de FGV sítia en Partida de Xirivelleta s/n, 46014 València –Espanya-, bé per telèfon al 961 924 000, o bé a través de correu electrònic a adminweb@fgv.es .

Per favor, llija atentament les següents condicions generals. Per l’accés a esta direcció i a qualsevol de les seues pàgines (d’ara en avant, “la Web”) vosté tindrà consideració d’usuari i es presumix que accepta estes Condicions Generals. L’accés a alguna de les pàgines d’esta Web pot estar limitat per les lleis i disposicions de les distintes jurisdiccions.

La informació continguda en esta Web, inclosa la relativa a certs productes i servicis, està destinada al seu ús, bàsicament, per particulars, companyies, societats, persones físiques o jurídiques o qualsevol entitat amb residència a Espanya o que accedisquen des d’Espanya, per la qual cosa FGV declina tota responsabilitat per l’accés de Persones en jurisdiccions on la dita distribució o ús pogueren ser contraris a la normativa o regulació. Certs productes i servicis poden no estar disponibles o autoritzats en totes les jurisdiccions o per a totes les Persones.