• El Consell d’Administració celebrat hui ha aprovat la proposta que se suma a les 15 places corresponents a 2017
  • L’empresa reserva un 13,3% per a persones amb diversitat funcional i establix afavorir al gènere amb menor representació en cas de desempat

El Consell d’Administració de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha aprovat l’Oferta d’Ocupació Pública de l’empresa, corresponent a 2018, que inclou 15 places per a les explotacions de València i Alacant.

L’oferta aprovada se suma a les 15 places corresponents a 2017 i que es cobriran de manera conjunta en els pròxims mesos, per la qual cosa l’Oferta d’Ocupació Pública que presenta FGV serà de 30 places. Una vegada definides les bases, en un procés de negociació en què participa la representació sindical, es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

L’empresa es reserva fins a un 13,3% dels llocs per a persones amb diversitat funcional, sent el mínim exigit per Llei d’un 7%. Este percentatge es desglossa entre llocs reservats a persones amb diversitat funcional física, sensorial o psíquica i llocs reservats a persones amb diversitat funcional intel·lectual.

A més, a fi de promoure la igualtat efectiva de gènere, es tindrà en compte com a primer criteri de desempat la resolució en favor del gènere que estiguera infrarrepresentado en l’empresa.

La proposta que s’ha aprovat correspon al 100% de la taxa de reposició, d’acord amb el que establix la Llei 22/2017 de 29 de desembre de 2017 dels Pressupostos de la Generalitat per a 2018.

La relació de llocs a cobrir és la següent: 4 oficials per a Taller Machado; 3 oficials per a Tallers de València Sud; 3 maquinistes depòsit Tallers Machado; 2 maquinistes tallers El Campello; 2 oficials zelador de línia electrificada; 1 oficial de subestacions i telecomandament.

A estes 15 places cal sumar les altres 15 corresponents a 2017: 2 maquinistes per a Benidorm; 1 maquinista per a tallers El Campello; 7 oficials per a tallers Machado; 2 oficials per a tallers de València Sud; 2 factors de circulació a Altea; i 1 factor de circulació en Creueta.

En esta mateixa reunió del Consell d’Administració de FGV també s’ha aprovat la modificació del Codi de Bon Govern, Regals, Atencions i Cortesies de l’empresa pública. Els canvis permeten agilitzar el procés per a informar o sol·licitar autorització; i facilitar l’adhesió individual dels treballadors de nivells superiors